'א הינגד

1998 רבוטקוא

הינגדב תוכורעת תכירעל להונ


לכב אבה להונה יפ לע גוהנל שי ,9.9.1998 םוימ ,תוריכזמה תטלחה יפ לע
.םינימזמ וא םימזוי םירבחש ,תוכורעת םויקל רושקה

חוכ זכרמל הנפי הינגדב ירוביצ םוקמב הכורעת םוזיל ןיינועמש רבח .1
לע םולשתה .םוקמב שומישה תא םאתל ידכ ,םיתורישו הכירצ ,םדא
.הכורעתב תוינק רובעב םולשתה ןפוא ןכו םוקמה
.םוקמב שומיש רובעב הינגדל ח"ש 300 םלשי הכורעתה לעב
.הינגדל רוקמב סמ יוכינ רושיאו סמ תינובשח איצוי הכורעתה לעב
.הינגדב םילבוקמה םולשתה יאנת יפ לע היהי םולשתה
תוינקהו םירבחה תמישר תא ח"הנהל וריבעי הכורעתב ולפטיש ה/רבח
.ביצקתב בויחל

איהו 1 ףיעסב טרופמכו שרדנכ םאותת אל הכורעתה תכירעש הדימב .2
ח"ש 300-ב הכורעתה תא םזיש רבחה ביוחי - ירוביצ םוקמב עצבתת
.וביצקתב

אל ח"הנה - םירבח לש יטרפ תיבב וא םואית אלל הכרענש הכורעת .3
.הכורעתב םירושקה םייוכיז/םיבויחב לפטת

:הינגדב םיירוביצ תומוקמב םירחא םישומיש יבגל םג ףקת הז להונ .4
.תואצרהו םיסרוק

רבח לש יטרפ תיב וניאש ,םוקמ לכ - הינגדב םיירוביצ תומוקמ :הרעה
.('וכו םידלי יתב ,םינושארה רצח ןודעומ ,לכוא רדח)


תוריכזמה