'א הינגד

7.6.2000

םירבחל לבא תויולע ןומימ/בוצקת :תולבא


הרכזא ,העבש תבישי ,היוולה :ןלהלכ םה םהב תלפטמ הינגדש םיאשונה
,הבצמהו רבקה רודיסו ןושארה הנשה םויב הרכזא ,םישולשה םויב
.לארשי תוכרעמב םילפונל ןורכיז ימיו ןורכיז תרבוח

:אשונ לכב לופיטל העצהה טוריפ ןלהל

:העבשו היוולה
ינשב ןורכיזה תדעו י"ע םסרפתת היוולהה דעומ יטרפ םע לבא תעדומ -
.םינותיע
,םיחולמ ,תוגוע ,רכוס ,הת ,הפק) לק דוביכ תיבל סינכת ןורכיזה תדעו -
.םימחנמ תלבקל (זיכרת
םיחרפה ללוכ) וב תוכורכה תואצוהלו היוולהה סכטל גאדת ןורכיז .ו -
.(רבקל
י"ע ןמומיו עצובי (סכטה רחאל ,ןודעומב) היוולהל עיגמה רוביצה חוריא -
.ןורכיזה תדעו
החפשמה לש תוינק םג ומכ ,לכואה רדחמ וא לכואה רדחב תוחורא -
*.רטפנה ביצקת ןובשח לע ויהי ,םיכרצמה ןסחמבו תילוכרמב

:30-ה םויב הרכזא
.םינותיעה ינשב ןורכיזה .ו י"ע םסרפתת הרכזאה דעומ יטרפ םע העדומ -
.ו ח"ע היהי (ןודעומב ,ןכמ רחאל ,רוביצה חוריאו םיחרפ ללוכ) סקטה-
.התוירחאבו ןורכיזה
החפשמה לש תוינק םג ומכ ,לכואה רדחמ וא לכואה רדחב תוחורא -
*.רטפנה ביצקת ןובשח לע ויהי ,םיכרצמה ןסחמבו תילוכרמב

:הנשה םויב הרכזא
.הנובשח לעו ןורכיזה .ו י"ע םסרופת דעומה יטרפ םע סכטה לע העדומ -
.ןורכיזה .ו תוירחאב הבצמהו רבקה רודיס-
ללוכ) הנומימבו ןורכיזה .ו תוירחאב היהי תורבקה תיבב סקטה -
.(סכטה םויס רחאל ןודעומב רוביצה חוריאו םיחרפה

:ןורכיז תרבוח
.ןויכראה י"ע ןתנית רמוחה לש הנכהבו ףוסיאב הרזע -
.ןויכראה תרזעבו החפשמה תוירחאב היהת תרבוחה תאצוה -
.ח"ש 5,000 לש תולע דע ןממת הינגד -

:םילפונל ןורכיז ימי
.ןורכיזה .ו ח"ע םשרית הינגדל ץוחמש החפשמה ינבל הלכלכה-

ןומימל םיפסונ םיישדח רובע הלכלכ ביצקת סנכוי רטפנה ביצקתלש עצומ *
.ליעל טרופמכ ,לבאה תוקתב םיחרואל ןוזמה תויולע