'ב הינגד ץוביקביצקת תטיש יונישל העצה.יונישה יתווצ לש םתדובע ירפ הניה םיאבה םיפדב תגצומה העצהה
ןהב תבלשמו םדוקה תווצה לש םייללכה תונויערה לע תססבתמ העצהה
.הנורחאה הנשה ךלהמב םיצוביקב ולחש ,תויוחתפתה ןכו םישדח תונוצר:תורטמ עברא גישהל איה העצהה תילכתלש תונוצרלו םיכרצל ,תויוחתפתהל םימאתומה םייח יאנת רוציל
.התביבסב םייחה ולאל הכישמ דקומ תווהלו 'ב הינגדב םייחהתסנרפלו ותסנרפל תוירחאה תא ומצע לע לבקל רבחה תא עינהל
.ותחפשמותואמצע תא ביחרהלו תיזכרמה תכרעמב רבחה לש ותולת תא םצמצל
.וייח לוהינב,ויתונוצר פ"ע ותחפשמ ייח תאו וייח תא להנל םילכ רבחה ידיב תתל
:םיאבה תונורקעה לע ססבתת תורטמה תגשה .ויגשיהו ויצמאמ

תסנרפלו ותסנרפל יארחא היהי רבחה - הסנרפל תישיא תוירחא .1
.ותחפשמ

הרזעו תוברע לש תרדגומו תמכסומ המר רמשית - תלבגומ תוברע .2
.הליהקה עבקת םתוא םימוחתב תידדה

ימוחתב רבחה לש תישיאה תוירחאהו שפוחה תבחרה - הטרפה .3
הווהבו רבעב הדובעה עוציב ןיב רשק תריצי - בלושמ ביצקת .4 .הכירצה
.ישיאה ביצקתה ןיבל:םיאשונ השולשל סחייתת ,ןלהל אבותש יפכ ,העצהה טוריפלע תינורקעה המכסהה תא הצממ הז םוחת - תידדה הרזעו תוברע
.םיפתושמ הליהק ייח םויקל יכרע דוסיכ רמשלו ךישמהל שיש ,םייח ימוחתםושייל תשרדנה תינוגראה תיתשתה תגצומ הז םוחתב - הליהקו קשמ
תוירחאה םוצמצ - הרקיע .תישיאה תואמצעהו שפוחה ,תוירחאה תונורקע
.החפשמלו טרפל תוירחאה תרבעהו תיזכרמה הפוקה ילהנמ לש תילאטוטהיכ החנה ךותמ תאצוי העצהה הז םוחתב - ביצקת - הדובע - הסנרפ
עוציב :הניה תישעמה התועמשמ ,הסנרפל רבחה לש תישיאה ותוירחא
.תואצוהב הטילשו תוסנכה תריצי ,לעופב הדובע

חפקל ידכ הב שי (רכש) הרומתל הדובע ןיב תטלחומ תולת תריציו רחאמ
,הרשמ ךרעו שדח האצקה ןורקיע בלשמה לדומ עצומ ,הייסולכואהמ קלח
תא ךכב םצמצמ לדומה .החפשמ לדוגו קתוול עגונב םימייקה םילהנה דצב
.רכשה לדומל םיוולתמה םיתוויעה:אבה דעצל

תלבק - םתרטמ .םירבחה םע םישגפמ לש הרדס לולכיי העצהב ןוידה
.השדחה בוצקתה תטיש תא םכסמה ךמסמ חוסינ תארקל בושמ

רבעמה תא ןמסי הפיסאב ורושיא .הפיסאה רושיאל אבוי םכסמה ךמסמה

.השדחה הטישה תעמטהו םושיי - 'ב בלשל:תויללכ תורעה

םילוכיה שי .תינללוכ הפשב םיחסונמ תויהל םיטונ םעבטמ הדובע תוריינ
הלא םגו הלא .טוריפ תבייחמה היעב תאזב םיאורה םירחא שיו תאז תאשל
טוריפהש ,רומשל שי םינורחאלו ,קפסמ יאדו בותכה םינושארל .םיקדוצ
.הדובעה ריינ רושיא רחאל דיימ עיגי ןכא

הבקנו רכזל איה הנווכה יכ ףא רכז ןושלב ךמסמה חסונ תויחונ ימעטמ
.דחאכ:תידדה הרזעו תוברע:םיאבה םייחה ימוחתב תידדה תוברע לש המויק חיטבת הליהקה .1עבקתש ,םינוירטירקל המאתהב עבקיי ורועיש - יסיסב םויק ביצקת .1.1
.קשמה לש תילכלכה ותלוכימ גורחת אלו הליהקהםוחתב תיקלחו ףוגה תואירב םוחתב האלמ תופתתשה - תואירב .1.2
הדימה תמא רשאכ ,הליהקה י"ע ועבקייש ,םינוירטירק יפל ,שפנה תואירב
.יתכלממ תואירב חוטיב איה תילמינימהימי לכל םירבחה לכל דועיסה םוחתב האלמ תופתתשה - דועיס .1.3
.םהייחהדימה תמא רשאכ ,ןוכית רמג דע םידליה ךוניחל הגאד - םידלי דוניח .1.4
ךוניחב םיתורישה ראש לכ) "חרי תיב" ירוזאה רפסה תיב איה תילמיסקמה
.(הליהקה טילחת ןהילע תיa תויוליעפ טעמל ,וטרפוי.רוידה יפיעס תטרפה לש םיאנתב םקל''' - רויד .1.5םיתואנ םייח יאנת לש םמויקב האלמ תופתתשה - ילאיצוס ןוחטיב .1.6
תוביסנב הדובעהמ ה/שרפש ,ה/רבחל ןכו השירפ ליגל ה/עיגהש ,ה/רבחל
לש םירקמב תיקלח תוברעו ,הנואת וא הלחמ :ןוגכ וב תויולת ןניאש
.תמדקומ היסנפו ןירוטיפ.הליהקה תכימתבו ירטנולוו סיסב לע היהת תידדה הרזע .ב.נ