תיבת טקסט: נוהל העבודה בדליה
 

 

 

 

 

 

 

 


הוכן ע"י צוות משאבי אנוש

 

אושר בקלפי  -  22.10.1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

מבוא

 

מסמך זה נשען על עקרונות החוק של מדינת ישראל - בכל הקשור בדיני עבודה. עקרונות אלה מהווים  את בסיס החשיבה, ולאורם נעשו התאמות ושינויים המתבקשים מאורח החיים הייחודי של הקיבוץ.

כמו כן, בעקבות תהליכי השינוי אליהם נכנס קבוץ דליה בעת הזו - מהווה מסמך זה את נתוני היסוד בתחום העבודה, ומאפשר תוספות ו/או שינויים אם וכאשר יוחלטו בעתיד.

 

 

 

 

 

 

 

1.            האחריות לפרנסה - עקרונות

1.1               על חבר הקבוץ מוטלת האחריות המלאה לעבוד לפרנסתו.

1.2               מקומות עבודה מפרנסים הם אלה המוכרים ע"י המוסדות הכלכליים בקיבוץ, בשיתוף מש"א.

1.3               מדיניות מש"א לתמוך בעבודה המותאמת לכישוריו של החבר, על-מנת שיוכל למצות את מלוא יכולת הפרנסה שלו.

1.4               חובת מש"א להציע מקום עבודה לכל חבר בהתאם לאפשרויות הקיימות בקבוץ. חבר יכול שלא לקבל את הצעת מש"א בתנאי שמצא עבודה אחרת, בכפוף לתנאי התקנון (סעיף 5.3 בתקנון זה).

1.5               חובת העבודה הופכת לזכות לאחר גיל הפרישה. (סעיף 6 בתקנון זה).

הערה: עקרונות אלה מהווים את הבסיס לעבודת צוות "עבודה-פרנסה", בתהליך השינוי עליו החליט הקבוץ.

 

 

2.            מכסת שעות עבודה

2.1.                     יום עבודה תקני הנו 8 שעות נטו. בימי שישי וערבי חג יום העבודה התקני 5 שעות עבודה נטו.

2.2.                     שבוע עבודה הנו בן 45 שעות ויכול להתחלק על-פני 6 ימים (5 + 5 * 8) או על-פני 5 ימים (5 * 9).

2.3.                     סל השעות המחייב לחבר:

                              2.3.1.          חבר וחברה יעבדו על פי מכסת שעות בהתאם לגילם, על פי הטבלה המובאת להלן.

                              2.3.2.          גיל הפרישה לחבר ולחברה הנו גיל 70.

                              2.3.3.          טבלת מפתח חובת העבודה:

גברים

 

נשים

שעות בשבוע

שעות ליום

גיל

 

שעות בשבוע

שעות ליום

גיל

45

8

59 - 18

 

45

8

34 18

35

6

64 - 60

 

40

7

59 35 ואמהות

24

4

69 - 65

 

24

4

69 - 60

אין חובת פרנסה

   70 ומעלה

 

אין חובת פרנסה

   70 ומעלה

 

 

3.            חופשה

              3.1.    חופשה בסיסית:

(חבר העובד

9 ש' ביום)

ימי חופש לשנה

גיל

 

(חבר העובד

9 ש' ביום)

ימי חופש לשנה

גיל

20

22

49 - 45

 

11

12

24 - 18

22

24

54 - 50

 

13

14

29 - 25

24

26

59 - 55

 

16

16

34 - 30

26

28

64 - 60

 

17

18

39 - 35

28

30

69 65

 

18

20

44 - 40

 

                              3.1.1.          "יום-חופש" הנו זהה לכמות השעות המוגדרת במפתח חובת העבודה ואינו כולל שבת וחג.

                              3.1.2.          זיכוי ימי החופשה השנתית ייעשה בתחילת כל שנה.

                              3.1.3.          חבר המצטרף לקיבוץ יהיה זכאי למספר יחסי של ימי חופשה, בהתאם לגילו ולמועד הצטרפותו למעגל העבודה (כולל חיילים משוחררים).

                              3.1.4.          צעירים לפני גיוס זכאים עד 18 ימי חופשה בתקופה שבין סיום לימודיהם ועד גיוסם (ללא צבירה).

                              3.1.5.          סטודנטים במסלול בנים החייבים במכסת עבודה לא יזוכו בימי חופשה כל עוד הנם במסלול (נספח מס'  1 ).

                              3.1.6.          עובדי חוץ המקבלים ימי חופשה ממעסיק חיצוני לא יזוכו בימי חופשה.
 

              3.2.    צבירת ימי חופשה:

                              3.2.1.          סל הימים החופשיים העומדים לרשותו של חבר, לא יעלה על 60 ימים בסך הכל.

                              3.2.2.          ימי החופשה הנם אישיים ואינם ניתנים להעברה, למעט בין בני זוג.

                              3.2.3.          הסדר זה תקף משנת אישור הנוהל החדש. לגבי ימים שנצברו בשנים עברו ר' נספח 2.

                              3.2.4.          יתרה שלילית של ימי חופשה:
חבר אינו רשאי להיות ביתרה שלילית של ימי חופשה. אם כתוצאה מניכוי ימים ע"י הקבוץ בשל ימי מחלה שלא אושרו (סעיף 4.2) או בשל ניצול ימים לחיפוש עבודה שמעבר להקצאה המותרת (5.3.3.), או מסיבה אחרת תהפוך יתרת ימי החופשה של החבר לשלילית, יינקטו צעדים בהתאם לאפשרויות העומדות לרשות הקבוץ.

 

              3.3.    חופשות מיוחדות:

                              3.3.1.          הריון ולידה:

                                           3.3.1.1.     אשה זכאית לחופשת לידה בת 14 שבועות. ניתן לנצל עד מחצית מתקופה זו בטרם הלידה, ולחזור למעגל העבודה בהתאם.

                                           3.3.1.2.     המשפחה רשאית לנצל חלק מחופשת הלידה ע"י האב על פי בחירה.

                                           3.3.1.3.     עד שימלאו לתינוק 6 חודשים רשאית האם לעבוד 6 ש"ע נטו. מגיל 6 חודשים ואילך תעבוד יום עבודה מלא.

                                           3.3.1.4.     חזרת שני ההורים לעבודה מלאה בטרם זמן, לא תזכה אותם בימי חופשה שלא מומשו.

                                           3.3.1.5.     אחד מבני הזוג משוחרר משיבוצים למשך שנה מיום הולדת התינוק.

                              3.3.2.          חתונה: בני הזוג זכאים לשבוע חופשה. קרובים מדרגה ראשונה זכאים ליום חופש אחד.

                              3.3.3.          אבל: עקב פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה יינתנו 7 ימי אבל. צרכים נוספים יישקלו לגופם.

ימי מילואים: ימי מילואים ירשמו כימי עבודה עם הצגת אישור המזכה את הקבוץ בדמי בטוח לאומי או אישור חד-יומי.

                              3.3.4.          ימי עיון: ימי עיון הקשורים במקצועו של החבר או במקום עבודתו ו/או כרכז ועדה -  יהיו על חשבון הענף ובאישורו.

                              3.3.5.          ימי אמנות: לאומנים המוכרים ע"י גוף רשמי חיצוני - יוכרו עד 3 ימי עבודה בחודש לטובת יצירה אומנותית. פעילות אומנותית יזומה לטובת הקהילה, תיעשה באישורו ועל חשבונו של הגוף/הענף מזמין העבודה.

 

 

 

 

 

4.            מחלה והיעדרות מעבודה

              4.1.              כללי:

                                   4.1.1.           היעדרות מעבודה ליום בודד אינה מחייבת אישור רפואי, ותדווח באופן אישי ע"י החבר, זאת עד 12 ימים בשנה . במסגרת זו נכללים גם נסיעות לקופ"ח, וליווי חד-פעמי של קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורים / ילדים).

                                   4.1.2.           כל הורה זכאי לתוספת 1 יום מחלה בשנה, עד הגיע הילד לכיתה א' - כולל.

                                   4.1.3.           הורה  ללא בן/בת זוג בקבוץ זכאי לשלושה ימים נוספים בשנה, עד שהילד מגיע לכיתה א' - כולל.

              4.2.              ימי היעדרות אחרים מעבודה:

ימי מחלה שמעל ליום אחד ברצף, ו/או אשפוז;  ליווי ילד/הורה לטיפול ממושך; ליווי של חולה שאינו קרוב משפחה;  טיפול בהורה קשיש/חולה הגר מחוץ לקבוץ  כל אלה מחייבים אישור בכתב מגוף מוסמך (מערכת הבריאות או מש"א). ללא הכרה כנ"ל ייחשבו ימים אלה כחופש.

              4.3.              חברים בעלי מגבלה קבועה בעבודה:

חבר המקבל ממוסד רשמי תשלום בגין נכות ו/או תשלום על אבדן כושר עבודה, ייערך איתו הסכם אישי בנוגע לחובת עבודתו. חברים מוגבלים אחרים יטופלו בהתאם להמלצת הגורמים המקצועיים בקבוץ (ו' יעוץ, מרפאה, עו"ס).

 

 


5.            כניסה לעבודה / סיום עבודה / חיפוש עבודה

         סעיף זה מטרתו להסדיר מעברי עבודה של חבר קיבוץ בין ענף לענף, וליצור נהל אחיד לכל הענפים   (מותאם גם לתקנוני מועצת המנהלים של "זהר" ו"ארד" ).

              5.1.    כניסה לעבודה בענף:

                   חבר יכנס למקום עבודה בהסכמת מנהל הענף, ותוך הגדרת תנאים בכתב, המוסכמת על הצדדים. ההגדרה תכלול: הקף משרה, הגדרת תפקיד, תקופת נסיון, זמן מינימום להודעה מראש על סיום העבודה, חתימה על הסכם סודיות מקצועית אם נחוץ.

              5.2.    סיום עבודה בענף:

                                       5.2.1.           במקרה של החלטה על הפסקת עבודה, החבר והענף מחויבים בהודעה מראש, בהתאם למה שסוכם ביניהם.

                                       5.2.2.           כאשר החבר הוא זה הרוצה לסיים הוא מחויב בהודעה מראש כנ"ל, ובכל מקרה לא יעזוב באופן מיידי את עבודתו אלא אם כן יסכימו על כך: החבר, מנהל הענף ומש"א.

                                       5.2.3.           כאשר מנהל הענף מעריך שהחבר אינו עומד במחויבותו לפי התנאים שנקבעו, מחובתו לקיים שיחת משוב על מנת להבהיר היכן נדרש שיפור (כולל תיעוד והעברת העתק לחבר). והיה ולא חל שינוי בפרק זמן שנקבע - תיפסק עבודתו של החבר בענף, עם הודעה מראש כפי שמתחייב ותוך תיאום עם מש"א. במידה וקיים ספק לגבי קיום מנהל תקין - יבורר הנושא ע"י ועדת בוררות מוסכמת (הועדה תוקם באמצעות  מש"א. כתב המינוי של הועדה יכלול: מי ירכיב את הועדה; מה מסגרת הטיפול; את מי מחייבות ההמלצות).

                                       5.2.4.           מפעל לא יוכל להפסיק עבודתו של חבר אלא אם כן, התקיימו כל הסעיפים כפי שנוסחו בתקנון מועצת המנהלים (ראה נספח מס 3).

                                       5.2.5.           כאשר עובד מעריך שמנהל הענף אינו עומד בתנאי ההסכם, יפנה ליחידת מש"א בקבוץ או במפעל לשם בירור עניינו.

              5.3.    חיפוש עבודה:

                                       5.3.1.           חבר המסיים עבודתו בענף על-פי הכללים המקובלים כנ"ל, זכאי לימים לצורך חיפוש עבודה חדשה. ימי החיפוש יהיו ע"ח הענף הקודם - על-פי מפתח של 1 יום עבודה בגין כל חודש במקום העבודה הנ"ל, ועד 40 יום לכל היותר.

                                       5.3.2.           החבר יוכל להיעזר במש"א על-מנת למצוא מקום עבודה אחר ההולם את כישוריו ורצונותיו. מחובת מש"א להציע לפחות מקום עבודה אחד בהתאם לאפשרויות הקיימות בקבוץ.

                                       5.3.3.           אם לא מצא החבר מקום עבודה בהתאם לרצונו, ומסרב לעבוד במקום שהקבוץ מציע לו, ותמו הימים שהוקצו לו לצורך מטרה זו - יחושבו הימים הבאים כימי חופשה על-חשבונו של החבר.

              5.4.    פרסום משרות פנויות בענפים:

כאשר מתפנה מישרה, על מנהל הענף ליידע את מש"א. המשרה תפורסם בתקשורת הפנימית, תוך ציון דרישות התפקיד ומועד תחילתו. מחובת מש"א לפרסם כל משרה שמתפנה, ולהמליץ על מועמדים מבין אלה שפנו. הסמכות להחלטה ולבחירה הינה בידי מנהל המגזר.

 

 


6.            פרישה מעבודה

6.1.                     גיל הפרישה לחבר ולחברה הנו גיל 70.

6.2.                     מגיל זה אין ספירת שעות עבודה. החבר זכאי למלוא הזכויות מהקבוץ גם ללא עבודה.

6.3.                     המשך העבודה לאחר גיל הפרישה מותנה במשא ומתן של מקום העבודה והחבר.

6.4.                     הקיבוץ ישאף לספק תעסוקה לחברים מעל גיל הפרישה, בהתאם ליכולתו.

 

 

 

 

7.            תורנויות לשרות הקהילה

7.1.                     בקבוץ מתקיימות תורנויות משני סוגים: תורנויות המתוגמלות בשעות עבודה, ותורנויות המתבצעות ע"ח זמנו החופשי של החבר (פירוט בנספח 4  לתקנון זה). עול התורנויות מתחלק על כלל החברים כחובת החבר לקהילה. פרק הזמן בין תורנות אחת למשנה הנו פונקציה של הקף התורנות (יומית, שבועית, וכו') ושל כמות החברים השותפים לסבב.

7.2.                     חובת התורנויות חלה על חבר/מועמד - ממועד שלושה חודשים לאחר בואו לקבוץ ועד גיל 60.

7.3.                     מגיל 60 פטור החבר מכל סוגי התורנויות (הוא מוזמן להמשיך בכך כל עוד ירצה).

7.4.                     על החבר מוטלת האחריות לבצע את התורנות במועדה. ביצוע החלפות ותיאום עם מקום העבודה במידת הצורך הן על אחריותו של החבר בלבד.

7.5.                     אי ביצוע התורנות כלשונה ובמועדה - תגרור חיוב החבר בתקציבו האישי בסכום שיקבע.

7.6.                     סכום הקנסות יצטבר לקרן, שתחולק בסוף השנה בין החברים, שעמדו במלוא חובות התורנות שלהם.

7.7.                     במקרים של מגבלות בריאות יינתן אישור ע"י המרפאה, המשחרר מחובת התורנות. במקרים חריגים אחרים תוגש בקשה למש"א, ותישקל לגופו של עניין. בכל מקרה, ייבחן הפטור בכל שנה מחדש.

7.8.                     במשפחה חד-הורית, פטור ההורה מכל התורנויות עד הגיע צעיר הילדים לכיתה ז'.

7.9.                     עובדי משמרות קבועים פטורים משמירת לילה ותורנות בישול ערב שישי.

 

 


נספח 1

 

 
סטודנטים - תקופות עבודה מחייבות

(מתוך תקנון מסלול בנים לומדים)

 

העבודה במסגרת המסלול מתייחסת למקומות עבודה נדרשים על פי צרכי הקבוץ. המערכת הקיבוצית תשאף לכוון למקומות מחוללי הכנסה. האחריות ליישום העבודה מוטלת על הבן. העבודה במסלול נספרת לפי שעות. המעקב נעשה ע"י מערכת רישום העבודה של הקבוץ.

 

1. עבודה לפני תחילת הלימודים:

כניסה למסלול מחייבת תקופת עבודה בקיבוץ הקודמת ללימודים. קיימות שתי אפשרויות:

"המסלול הרגיל":      אחרי השחרור יעבוד הצעיר 10 חודשים רצופים (250 ימי עבודה נטו).

                                 בסמוך ליציאה ללימודים יעבוד הצעיר 3 חודשים רצופים (75 ימי עבודה נטו).          
הזמן שבין שתי תקופות העבודה הנ"ל - אינו חלק מהמסלול. בתקופה זו ינהל הצעיר את זמנו על-פי שיקול דעתו ובתאום עם מוסדות הקבוץ.
צעיר שיבחר לצאת לחופש מיד עם שחרורו, יעבוד ברציפות את שתי תקופות העבודה - לפני צאתו ללימודים.

                                 סה"כ יעבוד הצעיר 325 ימים מינימום, לפני צאתו ללימודים.

"המסלול המהיר":          צעיר יוכל לצאת ללימודים בשנת הלימודים הסמוכה לשחרורו, לאחר שיעבוד 250 ימים (10 חודשים) נטו. חופשת השחרור אינה נכללת בספירה זו.
בתקופה זו לא יוכל הצעיר לצאת לשנת חופש או חופשה העולה על - 10 ימים.
בתום לימודיו המלאים או החלקיים זכאי הצעיר לשנת חופש אחת בלבד.

 

 

2. עבודה במהלך תקופת הלימודים:

סטודנט במסלול מחויב ל - 120 ימי עבודה ( 960 שעות) בכל שנת לימוד, במקומות עבודה נדרשים על-פי צרכי הקיבוץ (80% מהם לפחות, יבוצעו במקומות מחוללי הכנסה).

כמו כן, מחויב הסטודנט לתורנויות כפי שיקבעו ע"י צוות המסלול (שעות התורנות נכללות בחישוב השעות).

יתנהל מעקב שוטף אחר צבירת השעות. סטודנט שלא סיים את חובות עבודתו - לא יוכל להתחיל שנת לימודים חדשה.


נספח 2

 

 
 
"בנק השבתות"

 

 

הגדרה:  "בנק השבתות"    -             סה"כ ימי החופשה שנצברו לזכותו של החבר במהלך שנות עבודתו בקיבוץ ועד מועד כניסתו לתוקף של נוהל זה, כפי שמתועדים במערכת רישום ימי-העבודה בקבוץ.

 

 

 

 

 

       1.      תתקיים הפרדה בהתייחסות בין ימי החופשה שנצברו לחבר במהלך שנות עבודתו בקבוץ עד כה, לבין ימי חופשה שיצברו לו בעתיד.

       2.      ימי חופשה שנתית מכאן ואילך ינוהלו כפי שמוגדר בנוהל (ר' סעיף 3).

       3.      ימי חופשה שנצברו עד כה (להלן: "בנק השבתות") יישארו לזכותו של החבר.

       4.      החבר יוכל להפשיר עד 10 ימים מדי שנה מתוך ה"בנק" הנ"ל - לשימושו כימי חופש, זאת בנוסף לימים הניתנים לו על-פי הנוהל ובאם מיצה אותם עד תום.

       5.       בעתיד  ייבחנו אפשרויות המימוש של יתרת ימי החופש הצבורים, בהתאם ליכולותיו של הקבוץ באותו זמן.


נספח 3

 

 

מתוך תקנוני מועצות המנהלים של "זהר" ושל "ארד"

לנושא - הקשר בין מועצת המנהלים והקבוץ

 

 

סעיף 10.4*  -  מינוי והחלפת בעלי תפקידים במפעל:

א.                  בסמכות הנהלת המפעל למנות או לדרוש את הפסקת עיסוקיהם של בעלי תפקידים ברמות השונות של הארגון, למעט כאלו שמונו על-ידי מועצת המנהלים (רו"ח, עו"ד, ומבקר פנים).

 

ב.                   בכל מקרה של דרישת הנהלת המפעל לשנות או להפסיק את עיסוקו של חבר, ובקיום אי הסכמת החבר להחלטת ההנהלה, יועבר הנושא לטיפול ועדה שתורכב ממנכ"ל המפעל, ממנהל כ"א במפעל, מרכז משאבי אנוש בקבוץ וממזכירי הקבוץ.
במידה וגם לאחר טיפול הועדה לא הושגה הסכמה, יועבר הנושא להחלטת מועצת המנהלים.

 

ג.                   בכל תפקיד המתפנה במפעל או בכל תפקיד חדש בו נוצר צורך באיוש, תינתן עדיפות ראשונה לשיבוץ חבר קבוץ לפני החלטה לגייס שכיר.

 

ד.                   במקרה של צורך בשיבוץ בתפקיד כל שהוא במפעל, יפנה מנהל כ"א הודעה לקבוץ על מהות התפקיד, כישורים נדרשים, השכלה, ניסיון וכו'. לקבוץ ניתנת שהות של חודש להצבת חבר לתפקיד. רק לאחר קבלת תשובה שלילית, ניתן לגייס כוח אדם חיצוני.

 

ה.                  הוצאת חבר מהמפעל תחייב הודעה מראש של חודשיים למזכירות הקבוץ.

 

ו.                   הפסקת עבודתם של שכירים במפעל תהייה בסמכות ישירה ובלעדית של ההנהלה, ללא כל תיאום עם המזכירות או מועצת המנהלים.

 

 

 

 

* סעיף זה דומה בשני המפעלים.

 


נספח 4

 

חובת תורנויות לשרות הקהילה

 

1.               כללי:

החבר יקבל הודעה על תורנות צפויה - כחודש  מראש, ותזכורת נוספת כשבוע לפני התורנות. על החבר מוטלת האחריות לבצע את התורנות במועדה, או להתחלף עם חבר אחר. אי מילוי חובה זו תביא להפחתה בתקציב החבר בסכום של 20 ש"ח לשעה. סכום זה יעודכן מפעם לפעם.

 

2.            הגשת ערב שישי / תורנויות בחגים ואירועים:

הגשה בימי שישי או תורנות בחגים ואירועים כוללת הכנה / הגשה / חיסול - אינה על חשבון עבודה.

תורנות זו מחושבת כ 2 שעות עבודה.

 

3.               שיבוץ:

מקומות המחייבים עבודה בשבת ובחג - יוגדרו ע"י מש"א. תורנות השיבוץ היא ע"ח עבודה ותזכה את החבר בשעות חופש. החבר ישובץ לתורנות בהתאם לצורכי המערכת ותוך תיאום עמו.

תורנות זו מחושבת כ 4 שעות עבודה, אלא אם כן הוגדר אחרת.

 

4.               שמירה קטנה:

חובת השמירה הקטנה חלה על כלל חברי הקבוץ - גברים ונשים כאחד. התורנות אינה ע"ח שעות עבודה.
תורנות זו מחושבת כ
3 שעות עבודה.

 

5.             שמירת לילה:

חובת השמירה חלה על כל החברים ונחשבת כשעות עבודה. ניתן לבצע את תורנות השמירה ברצף של שבוע ימים (7 לילות), או בהקבצות של 3 - 2 ימים בכל פעם, בתדירות גבוהה יותר.

תורנות זו מחושבת כ 8  שעות עבודה.

 

6.             בישול ערב שישי:

תורנות בישול  ערב שישי היא ע"ח שעות עבודה.

תורנות זו מחושבת כ 4  שעות עבודה.