הילד ץוביק

17.3.2000 - יפלקב רשוא


ץוח תדובע להונ


יללכ
ןה - הז ללכב ץוח תדובעו תסנרפמ הדובע לכ הכרבב האור הילד ץוביק
.ץוביקל הסנכה רוקמכ ןהו רבחה לש תישיאה תלוכיה שומימל ףונמכ
תנעשנ ותרגסמו ץוביקל ץוחה דבוע ןיב רשקה תא דסמל ותרטמ הז ןונקת
.ץוביקה ירבחו יפנע יפלכ שונא יבאשמ לש תללוכה תוינידמה לע

תורדגה
לעפמ וא ץוביקה וניא הדובעה ןתונ וא קיסעמה הב הדובע - ץוח תדובע
וא רכש שולת דגנכ -(מ"עב הרבח טעמל) ץוביקה לש ףנע וא ץוביקה לש
.רחא וא תינובשח
.ץוח תדובע דבועה ,וב חרוא וא וב דמעומ וא ץוביק רבח - ץוח דבוע
תונרק ,תוילאיצוס תושרפה ,רכשל הוולנ םולשת לכ ,רכש - הרומת
,תונוש תואצוה רזחה ,תודיינ תרומת םימולשת ,ל"שא ,םיסונוב ,ןהיגוסל
לוכי לעופב ןשומימש ,תרחא הבטה לכ וא תושרפה וא םימולשת תוברל
.(ןמז תלבגה אלל) דיתעב עצבתהל

דוסי תונורקע .1
.ץוביקה לש תיקשמה תוליעפהמ קלח איה ץוחה תדובע 1.1
הדובע םוקמ תאיצמ - דוחל וא דחי - םוזיל םיאשר ץוביקהו רבחה 1.2
.ץוביקה תרגסמל ץוחמ ,רבחל
לש ותמורת לע הלועה רועישב היהת ץוח תדובעמ הסנכההש םיפאוש 1.3
.תיחכונה ותדובעמ רבחה
,ותרוכשמ יביכרמ לכ לש "תואנה יוליגה" תבוח תלטומ ץוחה דבוע לע 1.4
ץוביקה ןונקת יפ-לע .ותקסעהל םירושקה תובטההו םיוולנה םימולשתה
.האולמב וילא רבעותו ץוביקל הרומתה תכייש
לולעה וא הרחתמה הדובע םוקמב וא/ו ץוח תדובעב רבח דובעי אל 1.5
הדובע רשא ,הדובע םוקמב וא ץוביקה יקסעב ,ץוביקה תעדל ,תורחתהל
יפלכ רבחה לש תוידוס תבוח וא תונמאנ תבוח תרפה רורגל הלולע וב
.ויקסע וא ץוביקה

ץוח תדובעל האיצי .2
תודוקנה יפ לע ,ץוח ידבוע תווצ י"ע לקשית ץוח תדובעל היינפ 2.1
:תואבה
.רבחה לש ויתונוצרו תויעוצקמה ויתופיאש 2.1.1
יבגל הכרעה ללוכ ,היופצה הרומתה כ"הסו ופקיה ,שקובמה קוסיעה 2.1.2
.רבחה לש תידיתעה הסנכהה רופיש תלוכי
תרגסמ ךותב תיפולחה ותמורת לקשמו רבחה לש יחכונה וקוסיע 2.1.3
.ץוביקה
.תודחוימו תוישיא תוביסנ 2.1.4
תוצלמה ךמסמב רבחה תא דייצתו יעוצקמ ץועייב עייסת א"שמ תדיחי 2.2
.תעצומה הרשמה תא םימאותה םיאנתו רכשל
םכסהה רבעוי ,קיסעמה י"ע הדובע םכסה גצומ וב הדובע םוקמב 2.3
- תינובשח דגנכ הקסעה לש הרקמב :הרעה .ץוח ידבוע תווצ רושיאל
ישילש דצ היהי דבועהו קיסעמה ןיבל ץוביקה ןיב הדובעה םכסה ךרעיי
.םכסהל
םילהנה יפ לע רערעל רבחה יאשר ,היינפה הרשוא אלו הדימב 2.4
.ץוביקב םילבוקמה

ץוחה דבוע תויוכז .3
םכסהב ואטוביש יפכ ,תורחאו תוילאיצוס תויוכזל יאכז ץוחה דבוע 3.1
.ינוציחה קיסעמה םע
.ץוביק רבחכ ול תועיגמה תויוכזה ףצרל יאכז ץוחה דבוע 3.2
קיסעממ ץוחה דבועל לבקתתש תוכז !תויוכז לפכ ןיא - שיגדהל שי 3.3
תויוכז ,השפוח ימי תמגודכ ,ץוביקב תוליבקמה ויתויוכזמ תחפות - ינוציח
.'דכו בכר
םאתהב ,ץוחה דבוע לש ותדובעמ םיעבונה םיכרצב בשחתי ץוביקה 3.4
.ץוביקב לבוקמלו ותלוכיל
ואולמב רבעומו רכשהמ קלח אוה קיסעמה י"ע ןתינה ל"שאה - ל"שא 3.5
טלחוה וילע טרדנטסל םאתהב ,ץוחה דבועל ל"שא םלשי ץוביקה .ץוביקל
.רבחה תדובע לש םיידוחייה םיאנתה י"פעו
הרשמה םא .ילכלכ ןוירטירק יפ לע ןחבנ יתרובחתה אשונה - בכר 3.6
םאתהב ותקזחה ירדסה ועבקיי ,קיסעמה י"ע ןמוממ/ןתינה בכר תללוכ
אצמיי ןורתפה - בכר תללוכ הניא הרשמה רשאכ .הדובעה םכסהל
.ץוביקה תורשפאלו םיילכלכ םינותנל םאתהב

ץוחה דבוע תובוח .4
רחא ךמסמ לכ וא/ו תרוכשמה ישולת תא ץוביקל רוסמי ץוחה דבוע 4.1
איבי (ץרמ-ראורבפ םישדוחב) הנשל תחא .םתלבק םע - הרומתל רושקה
םייתנש תונובשח ,תושרפהו םימולשת ,תוסנכה זוכיר) 106 ספוט רבחה
רבחה י"ע רבעות אלש הרומת .הפלחש הנשה רובע ,('דכו למג תופוק לש
ךרד התובגל היהי ןתינו ץוביקל בוחכ בשחית ,הז ןונקתל דוגינב ץוביקל
.הביזעה ימדמ התוכנל ,הביזע הרקמב וא/ו ישיאה ביצקתה
ןיב - ותדובע יאנתב לוחל דיתע וא לחש יוניש לכ לע רוסמי ץוחה דבוע 4.2
הב ,רבעמ תפוקתב .דיבעמה תמזויב וא דבועה תמזויב השענ יונישה םא
ח"הנהל ידיימ ןפואב עידוהל בייח ,קיסעמה י"ע ימואל חוטיב יוסיכ ול ןיא
.וז הפוקתב ץוביקה י"ע ימואל חוטיב ורובע םלושיש ידכ ,ץוביקב
הרשמה ףקיה יפ לע ,יצוביקה הדובעה םושירב םשרית ץוחה תדובע 4.3
הרשמה תא ץוחה דבוע םילשי ,דבלב תיקלח הרשמ לש הרקמב .םכוסמה
.תרחא הדובע י"ע
ןיב ישוק רצונו הרקמב .ץוביקב גוהנכ תויונרות אלמי ץוח דבוע 4.4
.א"שמ םע םואיתבו שארמ תאז רידסהל שי ,ץוביקל ויתובוח ןיבל ותדובע

ץוחה תדובע םויס .5
- הדובעב רושקה לכב ץוביקה ןונקתבו ץוח תדובע להונב רבחה תדימע יא
אצמיש ףסונ דעצ לכ וא/ו ץוחה תדובע תקספהל לועפל ץוביקל רשפאת
.ןוכנל

ןונקתה תלוחת .6
.יפלקב ורושיא םוימ ,הילד ץוביק לש ץוחה ידבוע לכ לע לוחי הז ןונקתיונימ בתכ - ץוחה ידבוע ףנע - חפסנ

ללכ תא וכותב דגאמו ץוביקב יקסעה רזגמל ךייש ץוחה ידבוע ףנע .1
.ץוחה ידבוע לש תויוליעפה

זכר ,ףנעה זכר :ללוכ ץוחה ידבוע תווצ .ץוביקה ידי-לע הנומי ףנעה זכר .2
.א"שמ להנמו קשמה

:ץוח ידבוע תווצ לש םידיקפתו תויוכמס .3
.ץוח תדובעל היינפ רושיא 3.1
.הדובע םויל הפוצמה הרומתה הבוג תעיבק 3.2
.ותוליעפ לע הרקבו ויתוינפל תבותכ :ץוחה דבוע לש ףטוש יוויל 3.3
ותמכסהב קר) קיסעמה םע מ"ומ לוהינב הפיקע וא הרישי תופתתשה 3.4
רופיש ;תירשפאה ההובגה הרומתה תגשה :לע שגד ןתמ ךות ,(דבועה לש
ןוגכ) םיוולנ םייפסכ םיאנת תרמהל תורשפא תניחב ;םיאנת םודיקו
ויהי אלש הגאד ;תפטושה תיפסכה הרומתה תלדגה דגנכ (ןהינימל תונרק
.ץוחב רבחה תדובע ןיבו ץוביקה ןיב םיסרטניא ידוגינ

,תאז םע דחי .דרפנב דבוע לכ לש ויעוציב יפ לע הנה תויחוורה תכרעה .4
ןפואב השעית אלא ,תינטרפ היהת אל ץוביקל ףנעה לש םיעוציבה תגצה
.םיפנעה ראשב ומכ לבוקמה

יפ לע םירבח םע שגפייו םייניב םוכיס תווצה ךורעי ןועבר םויסב .5
םידבועהמ דחא לכ םע שגפמ ךרעיי הנשל תחא .תושקבתמה תוביסנה
.דיתעל תוכרעהו בצמה תניחבל