הילד

22.10.1999 - יפלקב רשוא


הדובע להונ
שונא יבאשמ תווצ י"ע ןכוה

אובמ
ינידב רושקה לכב לארשי תנידמ לש קוחה תונורקע לע ןעשנ הז ךמסמ
תומאתה ושענ םרואלו הבישחה סיסב תא םיווהמ הלא תונורקע .הדובע
.ץוביקה לש ידוחייה םייחה חרואמ םישקבתמה םייונישו
- וזה תעב הילד ץוביק סנכנ םהילא יונישה יכילהת תובקעב ,ןכ ומכ
וא/ו תופסות רשפאמו הדובעה םוחתב דוסיה ינותנ תא הז ךמסמ הווהמ
.דיתעב וטלחוי רשאכו םא ,םייוניש

תונורקע - הסנרפל תוירחאה .1
.ותסנרפל דובעל האלמה תוירחאה תלטומ ץוביקה רבח לע 1.1
םיילכלכה תודסומה י"ע םירכומה הלא םה םיסנרפמ הדובע תומוקמ 1.2
.א"שמ ףותישב ,ץוביקב
,רבחה לש וירושיכל תמאתומה הדובעב ךומתל א"שמ תוינידמ 1.3
.ולש הסנרפה תלוכי אולמ תא תוצמל לכויש תנמ-לע
תויורשפאל םאתהב ,רבח לכל הדובע םוקמ עיצהל א"שמ תבוח 1.4
אצמש יאנתב, א"שמ תעצה תא לבקל אלש לוכי רבח .ץוביקב תומייקה
.(הז ןונקתב 5.3 ףיעס) ןונקתה יאנתל ףופכב ,תרחא הדובע
.(הז ןונקתב 6 ףיעס) השירפה ליג רחאל תוכזל תכפוה הדובעה תבוח .1.5
,"הסנרפ-הדובע" תווצ תדובעל סיסבה תא םיווהמ הלא תונורקע :הרעה
.ץוביקה טילחה וילע יונישה ךילהתב

הדובע תועש תסכמ .2
הדובעה םוי גח יברעו ישיש ימיב .וטנ תועש 8 ונה ינקת הדובע םוי .2.1
.וטנ הדובע תועש 5 ינקתה
* 5 + 5) םימי 6 ינפ-לע קלחתהל לוכיו תועש 45 ןב וניה הדובע עובש .2.2
.(9 * 5) םימי 5 ינפ-לע וא (8
:רבחל בייחמה תועשה לס .2.3
הלבטה יפ לע ,םליגל םאתהב תועש תסכמ יפ לע ודבעי הרבחו רבח .2.3.1
.ןלהל תאבומה
.70 ליג ונה הרבחלו רבחל השירפה ליג .2.3.2
:הדובעה תבוח חתפמ תלבט .2.3.3

םישנ
עובשב תועש
םויל תועש
ליג
45
8
18 - 34
40
7
35 - 59
תוהמיאו
24
4
60 - 69
הסנרפ תבוח ןיא
הלעמו 70

םירבג
עובשב תועש
םויל תועש
ליג
45
8
18 - 59
35
6
60 - 64
24
4
65 - 69
הסנרפ תבוח ןיא
הלעמו 70


השפוח .3
:תיסיסב השפוח .3.1

דבועה רבח
תועש 9
םויב
שפוח ימי
הנשל
ליג
11
12
18 - 24
13
14
25 - 29
16
16
30 - 34
17
18
35 - 39
18
20
40 - 44
20
22
45 - 49
22
24
50 - 54
24
26
55 - 59
26
28
60 - 64
28
30
65 - 69

תבוח חתפמב תרדגומה תועשה תומכל ההז וניה "שפוח-םוי" .3.1.1
.גחו תבש ללוכ וניאו הדובעה
.הנש לכ תליחתב השעיי תיתנשה השפוחה ימי יוכיז .3.1.2
,השפוח ימי לש יסחי רפסמל יאכז היהי ץוביקל ףרטצמה רבח .3.1.3
םילייח ללוכ) הדובעה לגעמל ותופרטצה דעומלו וליגל םאתהב
.(םיררחושמ
םויס ןיבש הפוקתב השפוח ימי 18 דע םיאכז סויג ינפל םיריעצ .3.1.4
.(הריבצ אלל) םסויג דעו םהידומיל
ימיב וכוזי אל הדובע תסכמב םיבייחה םינב לולסמב םיטנדוטס .3.1.5
.( 1 'סמ חפסנ) לולסמב םניה דוע לכ השפוח
ימיב וכוזי אל ינוציח קיסעממ השפוח ימי םילבקמה ץוח ידבוע .3.1.6
.השפוח
:השפוח ימי תריבצ .3.2
60 לע הלעי אל ,רבח לש ותושרל םידמועה םיישפוחה םימיה לס .3.2.1
.לכה ךסב םימי
ינב ןיב טעמל ,הרבעהל םינתינ םניאו םיישיא םינה השפוחה ימי .3.2.2
.גוז
ורבצנש םימי יבגל .שדחה להונה רושיא תנשמ ףקת הז רדסה .3.2.3
.2 חפסנ 'ר ורבע םינשב
הרתיב תויהל יאשר וניא רבח :השפוח ימי לש תילילש הרתי .3.2.4
ימי לשב ץוביקה י"ע םימי יוכינמ האצותכ םא .השפוח ימי לש תילילש
רבעמש הדובע שופיחל םימי לוצינ לשב וא (4.2 ףיעס) ורשוא אלש הלחמ
לש השפוחה ימי תרתי ךופהת תרחא הביסמ וא (.5.3.3) תרתומה האצקהל
תושרל תודמועה תויורשפאל םאתהב םידעצ וטקניי ,תילילשל רבחה
.ץוביקה
:תודחוימ תושפוח .3.3
:הדילו ןוירה .3.3.1
תיצחמ דע לצנל ןתינ .תועובש 14 תב הדיל תשפוחל תיאכז השא .3.3.1.1
.םאתהב הדובעה לגעמל רוזחלו הדילה םרטב וז הפוקתמ
יפ לע ,באה י"ע הדילה תשפוחמ קלח לצנל תיאשר החפשמה .3.3.1.2
.הריחב
.וטנ ע"ש 6 דובעל םאה תיאשר םישדוח 6 קוניתל ואלמיש דע .3.3.1.3
.אלמ הדובע םוי דובעת ךליאו םישדוח 6 ליגמ
םתוא הכזת אל ,ןמז םרטב האלמ הדובעל םירוהה ינש תרזח .3.3.1.4
.ושמומ אלש השפוח ימיב
תדלוה םוימ הנש ךשמל םיצובישמ ררחושמ גוזה ינבמ דחא .3.3.1.5
.קוניתה
הנושאר הגרדמ םיבורק .השפוח עובשל םיאכז גוזה ינב :הנותח .3.3.2
.דחא שפוח םויל םיאכז
.לבא ימי 7 ונתניי הנושאר הגרדמ החפשמ בורק תריטפ בקע :לבא .3.3.3
.םפוגל ולקשיי םיפסונ םיכרצ
ותדובע םוקמב וא רבחה לש ועוצקמב םירושקה ןויע ימי :ןויע ימי .3.3.4
.ורושיאבו ףנעה ןובשח לע ויהי - הדעו זכרכ וא/ו
ימי 3 דע ורכוי - ינוציח ימשר ףוג י"ע םירכומה םינמאל :תונמא ימי .3.3.5
תבוטל המוזי תיתונמא תוליעפ .תיתונמא הריצי תבוטל שדוחב הדובע
.הדובעה ןימזמ ףנעה/ףוגה לש ונובשח לעו ורושיאב השעית הליהקה
רושיא תגצה םע ,הדובע ימיכ ומשריי םיאולימ ימי :םיאולימ ימי .3.3.6
.ימוי-דח רושיא וא ימואל חוטב ימדב ץוביקה תא הכזמה

הדובעמ תורדעיהו הלחמ .4
:יללכ .4.1
חוודתו יאופר רושיא תבייחמ הניא דדוב םויל הדובעמ תורדעיה .4.1.1
םג םיללכנ וז תרגסמב .הנשב םימי 12 דע תאז .רבחה י"ע ישיא ןפואב
/םירוה) הנושאר הגרדמ החפשמ בורק לש ימעפ-דח יווילו ח"פוקל תועיסנ
.(םידלי
'א התיכל דליה עיגה דע ,הנשב הלחמ םוי 1 תפסותל יאכז הרוה לכ .4.1.2
.ללוכ -
דע ,הנשב םיפסונ םימי השולשל יאכז ץוביקב גוז תב/ןב אלל הרוה .4.1.3
.ללוכ - 'א התיכל עיגמ דליהש
:הדובעמ םירחא תורדעיה ימי .4.2
לופיטל הרוה/דלי יוויל ;זופשא וא/ו ףצרב דחא םויל לעמש הלחמ ימי
הלוח/שישק הרוהב לופיט ;החפשמ בורק וניאש הלוח לש יוויל ;ךשוממ
תכרעמ) ךמסומ ףוגמ בתכב רושיא םיבייחמ הלא לכ - ץוביקל ץוחמ רגה
.שפוחכ הלא םימי ובשחיי ל"נכ הרכה אלל .(א"שמ וא תואירבה
:הדובעב העובק הלבגמ ילעב םירבח .4.3
רשוכ ןדבוא לע םולשת וא/ו תוכנ ןיגב םולשת ימשר דסוממ לבקמה רבח
םילבגומ םירבח .ותדובע תבוחל עגונב ישיא םכסה ותא ךרעיי ,הדובע
תדוו) ץוביקב םייעוצקמה םימרוגה תצלמהל םאתהב ולפוטי םירחא
.(ס"וע ,האפרמ ,ץועיי

הדובע שופיח / הדובע םויס / הדובעל הסינכ .5
ףנעל ףנע ןיב ץוביק רבח לש הדובע ירבעמ רידסהל ותרטמ הז ףיעס
לש םילהנמה תצעומ ינונקתל םג םאתומ) םיפנעה לכל דיחא להונ רוצילו
.("דרא"ו "רהז"
:ףנעב הדובעל הסינכ .5.1
,בתכב םיאנת תרדגה ךותו ףנעה להנמ תמכסהב הדובע םוקמל סנכיי רבח
,דיקפת תרדגה ,הרשמ ףקיה :לולכת הרדגהה .םידדצה לע תמכסומה
לע המיתח ,הדובעה םויס לע שארמ העדוהל םומינימ ןמז ,ןויסינ תפוקת
.ץוחנ םא ,תיעוצקמ תוידוס םכסה
:ףנעב הדובע םויס .5.2
םיביוחמ ףנעהו רבחה ,הדובע תקספה לע הטלחה לש הרקמב .5.2.1
.םהיניב םכוסש המל םאתהב ,שארמ העדוהב
ל"נכ שארמ העדוהב ביוחמ אוה םייסל הצורה הז אוה רבחה רשאכ .5.2.2
לע ומיכסי ןכ םא אלא ,ותדובע תא ידיימ ןפואב בוזעי אל ,הרקמ לכבו
.א"שמו ףנעה להנמ ,רבחה :ךכ
יפל ,ותוביוחמב דמוע וניא רבחהש ,ךירעמ ףנעה להנמ רשאכ .5.2.3
שרדנ ןכיה ריהבהל תנמ לע בושמ תחיש םייקל ותבוחמ ,ועבקנש םיאנתה
ןמז קרפב יוניש לח אלו היהו .(רבחל קתעה תרבעהו דועית ללוכ) רופיש
בייחתמש יפכ שארמ העדוה םע ,ףנעב רבחה לש ותדובע קספית - עבקנש
ררובי - ןיקת להנימ םויק יבגל קפס םייקו הדימב .א"שמ םע םואית ךותו
בתכ .א"שמ תועצמאב םקות הדעווה) תמכסומ תוררוב תדעו י"ע אשונה
תא ;לופיטה תרגסמ המ ;הדעווה תא ביכרי ימ :לולכי הדעווה לש יונימה
.(תוצלמהה תובייחמ ימ
לכ ומייקתה ,ןכ םא אלא רבח לש ותדובע קיספהל לכוי אל לעפמ .5.2.4
.(3 סמ חפסנ האר) םילהנמה תצעומ ןונקתב וחסונש יפכ םיפיעסה
הנפי ,םכסהה יאנתב דמוע וניא ףנעה להנמש ,ךירעמ דבוע רשאכ .5.2.5
.וניינע רוריב םשל לעפמב וא ץוביקב א"שמ תדיחיל

:הדובע שופיח .5.3
יאכז ,ל"נכ םילבוקמה םיללכה יפ-לע ,ףנעב ותדובע םייסמה רבח .5.3.1
- םדוקה ףנעה ח"ע ויהי שופיחה ימי .השדח הדובע שופיח ךרוצל םימיל
40 דעו ל"נה הדובעה םוקמב שדוח לכ ןיגב הדובע םוי 1 לש חתפמ יפ-לע
.רתויה לכל םוי
רחא הדובע םוקמ אוצמל תנמ-לע א"שמב רזעיהל לכוי רבחה .5.3.2
הדובע םוקמ תוחפל עיצהל א"שמ תבוחמ .ויתונוצרו וירושיכ תא םלוהה
.ץוביקב תומייקה תויורשפאל םאתהב ,דחא
דובעל ברסמו ונוצרל םאתהב הדובע םוקמ רבחה אצמ אל םא .5.3.3
- וז הרטמ ךרוצל ול וצקוהש םימיה ומתו ול עיצמ ץוביקהש םוקמב
.רבחה לש ונובשח-לע השפוח ימיכ םיאבה םימיה ובשוחי
:םיפנעב תויונפ תורשמ םוסרפ .5.4
םסרופת הרשמה .א"שמ תא עדייל ףנעה להנמ לע ,הרשמ הנפתמ רשאכ
תבוחמ .ותליחת דעומו דיקפתה תושירד ןויצ ךות ,תימינפה תרושקתב
.ונפש הלא ןיבמ םידמעומ לע ץילמהלו הנפתמש הרשמ לכ םסרפל א"שמ
.רזגמה להנמ ידיב הניה הריחבלו הטלחהל תוכמסה

הדובעמ השירפ .6
.70 ליג ונה הרבחלו רבחל השירפה ליג .6.1
תויוכזה אולמל יאכז רבחה .הדובע תועש תריפס ןיא הז ליגמ .6.2
.הדובע אלל םג ,ץוביקהמ
םוקמ לש ןתמו אשמב הנתומ השירפה ליג רחאל הדובעה ךשמה .6.3
.רבחהו הדובעה
םאתהב ,השירפה ליג לעמ םירבחל הקוסעת קפסל ףאשי ץוביקה .6.4
.ותלוכיל

הליהקה תורישל תויונרות .7
תולמגותמה תויונרות :םיגוס ינשמ תויונרות תומייקתמ ץוביקב .7.1
טוריפ) רבחה לש ישפוחה ונמז ח"ע תועצבתמה תויונרותו הדובע תועשב
תבוחכ ,םירבחה ללכ לע קלחתמ תויונרותה לוע .(הז ןונקתל 4 חפסנב
ףקיה לש היצקנופ ונה הנשמל תחא תונרות ןיב ןמזה קרפ .הליהקל רבחה
.בבסל םיפתושה םירבחה תומכ לשו ('וכו ,תיעובש ,תימוי) תונרותה
רחאל םישדוח השולש דעוממ - דמעומ/רבח לע הלח תויונרותה תבוח .7.2
.60 ליג דעו ץוביקל ואוב
ךכב ךישמהל ןמזומ אוה) תויונרותה יגוס לכמ רבחה רוטפ 60 ליגמ .7.3
.(הצרי דוע לכ
עוציב .הדעומב תונרותה תא עצבל תוירחאה תלטומ רבחה לע .7.4
לש ותוירחא לע ןה ,ךרוצה תדימב ,הדובעה םוקמ םע םואיתו תופלחה
.דבלב רבחה
וביצקתב רבחה בויח רורגת - הדעומבו הנושלכ תונרותה עוציב יא .7.5
.עבקיש םוכסב ,ישיאה
,םירבחה ןיב הנשה ףוסב קלוחתש ,ןרקל רבטצי תוסנקה םוכס .7.6
.םהלש תונרותה תובוח אולמב ודמעש
ררחשמה האפרמה י"ע רושיא ןתניי תואירב תולבגמ לש םירקמב .7.7
לקשיתו א"שמל השקב שגות םירחא םיגירח םירקמב .תונרותה תבוחמ
.שדחמ הנש לכב רוטפה ןחביי ,הרקמ לכב .ןיינע לש ופוגל
ריעצ עיגה דע ,תויונרותה לכמ הרוהה רוטפ תירוה-דח החפשמב .7.8
.'ז התיכל םידליה
ברע לושיב תונרותו הליל תרימשמ םירוטפ םיעובק תורמשמ ידבוע .7.9
.ישיש


תובייחמ הדובע תופוקת - םיטנדוטס - 1 חפסנ
(םידמול םינב לולסמ ןונקת ךותמ)

יפ לע ,םישרדנ הדובע תומוקמל תסחייתמ לולסמה תרגסמב הדובעה
.הסנכה יללוחמ תומוקמל ןווכל ףאשת תיצוביקה תכרעמה .ץוביקה יכרוצ
יפל תרפסנ לולסמב הדובעה .ןבה לע תלטומ הדובעה םושייל תוירחאה
.ץוביקה לש הדובעה םושיר תכרעמ י"ע השענ בקעמה .תועש

:םידומילה תליחת ינפל הדובע .1
תומייק .םידומילל תמדוקה ץוביקב הדובע תפוקת תבייחמ לולסמל הסינכ
:תויורשפא יתש
250) םיפוצר םישדוח 10 ריעצה דובעי רורחשה ירחא :"ליגרה לולסמה"
.(וטנ הדובע ימי
הדובע ימי 75) םיפוצר םישדוח 3 ריעצה דובעי םידומילל האיציל ךומסב
.לולסמהמ קלח וניא - ל"נה הדובעה תופוקת יתש ןיבש ןמזה .(וטנ
תודסומ םע םואיתבו ותעד לוקיש יפ-לע ונמז תא ריעצה להני וז הפוקתב
תא תופיצרב דובעי ,ורורחש םע דימ שפוחל תאצל רחביש ריעצ .ץוביקה
.םידומילל ותאצ ינפל - הדובעה תופוקת יתש
.םידומילל ותאצ ינפל ,םומינימ םימי 325 ריעצה דובעי כ"הס
הכומסה םידומילה תנשב םידומילל תאצל לכוי ריעצ :"ריהמה לולסמה"
רורחשה תשפוח .וטנ (םישדוח 10) םימי 250 דובעיש רחאל ,ורורחשל
וא שפוח תנשל תאצל ריעצה לכוי אל וז הפוקתב .וז הריפסב תללכנ הניא
יאכז ,םייקלחה וא םיאלמה ,וידומיל םותב .םימי 10 - לע הלועה השפוח
.דבלב תחא שפוח תנשל ריעצה

:םידומילה תפוקת ךלהמב הדובע .2
,דומיל תנש לכב (תועש 960 ) הדובע ימי 120-ל ביוחמ לולסמב טנדוטס
ועצובי ,תוחפל םהמ 80%) ץוביקה יכרוצ יפ-לע םישרדנ הדובע תומוקמב
.(הסנכה יללוחמ תומוקמב
תועש) לולסמה תווצ י"ע ועבקייש יפכ ,תויונרותל טנדוטסה ביוחמ ,ןכ ומכ
.(תועשה בושיחב תוללכנ תונרותה
תובוח תא םייס אלש טנדוטס .תועשה תריבצ רחא ףטוש בקעמ להנתי
.השדח םידומיל תנש ליחתהל לכוי אל - ותדובע


"תותבשה קנב" - 2 חפסנ

רבחה לש ותוכזל ורבצנש ,השפוחה ימי כ"הס - "תותבשה קנב" :הרדגה
יפכ ,הז להונ לש ףקותל ותסינכ דעומ דעו ץוביקב ותדובע תונש ךלהמב
.ץוביקב הדובעה-ימי םושיר תכרעמב םידעותמש

תונש ךלהמב רבחל ורבצנש השפוחה ימי ןיב תוסחייתהב הדרפה םייקתת
.דיתעב ול ורבצייש השפוח ימי ןיבל ,הכ דע ץוביקב ותדובע
.(3 ףיעס 'ר) להונב רדגומש יפכ ולהוני ,ךליאו ןאכמ ,תיתנש השפוח ימי
לש ותוכזל וראשיי ("תותבשה קנב" :ןלהל) הכ דע ורבצנש השפוח ימי
.רבחה
ושומישל - ל"נה "קנב"ה ךותמ הנש ידמ םימי 10 דע רישפהל לכוי רבחה
םתוא הצימ םאבו להונה יפ-לע ול םינתינה םימיל ףסונב תאז .שפוח ימיכ
.םות דע
םאתהב ,םירובצה שפוחה ימי תרתי לש שומימה תויורשפא ונחביי דיתעב
.ןמז ותואב ,ץוביקה לש ויתולוכיל


ץוביקהו םילהנמה תצעומ ןיב רשקה - 3 חפסנ
"דרא" לשו "רהז" לש םילהנמה תוצעומ ינונקת ךותמ

:לעפמב םידיקפת ילעב תפלחהו יונימ - 10.4* ףיעס
ילעב לש םהיקוסיע תקספה תא שורדל וא תונמל לעפמה תלהנה תוכמסב
תצעומ ידי-לע ונומש ולאכ טעמל ,ןוגראה לש תונושה תומרב םידיקפת
.(םינפ רקבמו ,ד"וע ,ח"ור) םילהנמה

לש וקוסיע תא קיספהל וא תונשל לעפמה תלהנה תשירד לש הרקמ לכב
לופיטל אשונה רבעוי ,הלהנהה תטלחהל רבחה תמכסה יא םויקבו רבח
שונא יבאשמ זכרמ ,לעפמב א"כ להנממ ,לעפמה ל"כנממ בכרותש הדעו
הגשוה אל הדעווה לופיט רחאל םגו הדימב .ץוביקה יריכזממו ץוביקב
.םילהנמה תצעומ תטלחהל אשונה רבעוי ,המכסה

,שויאב ךרוצ רצונ וב שדח דיקפת לכב וא לעפמב הנפתמה דיקפת לכב
.ריכש סייגל הטלחה ינפל ,ץוביק רבח ץובישל הנושאר תופידע ןתנית

א"כ להנמ הנפי ,לעפמב אוהש לכ דיקפתב ץובישב ךרוצ לש הרקמב
.'וכו ןויסינ ,הלכשה ,םישרדנ םירושיכ ,דיקפתה תוהמ לע ץוביקל העדוה
תלבק רחאל קר .דיקפתל רבח תבצהל שדוח לש תוהש תנתינ ץוביקל
.ינוציח םדא חוכ סייגל ןתינ ,תילילש הבושת

תוריכזמל םיישדוח לש שארמ העדוה בייחת לעפמהמ רבח תאצוה
.ץוביקה

לש תידעלבו הרישי תוכמסב הייהת לעפמב םיריכש לש םתדובע תקספה
.םילהנמה תצעומ וא תוריכזמה םע םואית לכ אלל ,הלהנהה

.םילעפמה ינשב המוד הז ףיעס *


הליהקה תורישל תויונרות תבוח - 4 חפסנ

תרוכזתו שארמ שדוחכ היופצ תונרות לע העדוה לבקי רבחה :יללכ .1
תא עצבל תוירחאה תלטומ רבחה לע .תונרותה ינפל עובשכ תפסונ
איבת וז הבוח יולימ יא .רחא רבח םע ףלחתהל וא הדעומב תונרותה
םעפמ ןכדועי הז םוכס .העשל ח"ש 20 לש םוכסב רבחה ביצקתב התחפהל
.םעפל

ישיש ימיב השגה :םיעוריאו םיגחב תויונרות/ישיש ברע תשגה .2
ןובשח לע הניא - לוסיח/השגה/הנכה תללוכ םיעוריאו םיגחב תונרות וא
.הדובע
.הדובע תועש 2-כ תבשוחמ וז תונרות

.א"שמ י"ע ורדגוי - גחבו תבשב הדובע םיבייחמה תומוקמ :ץוביש .3
רבחה .שפוח תועשב רבחה תא הכזתו הדובע ח"ע איה ץובישה תונרות
.ומע םואית ךותו תכרעמה יכרוצל םאתהב תונרותל ץבושי
.תרחא רדגוה ןכ םא אלא ,הדובע תועש 4-כ תבשוחמ וז תונרות

- ץוביקה ירבח ללכ לע הלח הנטקה הרימשה תבוח :הנטק הרימש .4
.הדובע תועש ח"ע הניא תונרותה .דחאכ םישנו םירבג
.הדובע תועש 3-כ תבשוחמ וז תונרות

תועשכ תבשחנו םירבחה לכ לע הלח הרימשה תבוח :הליל תרימש .5
וא (תוליל 7) םימי עובש לש ףצרב הרימשה תונרות תא עצבל ןתינ .הדובע
.רתוי ההובג תורידתב ,םעפ לכב םימי 2-3 לש תוצבקהב
.הדובע תועש 8-כ תבשוחמ וז תונרות

.הדובע תועש ח"ע איה ישיש ברע לושיב תונרות :ישיש ברע לושיב .6
.הדובע תועש 4-כ תבשוחמ וז תונרות