נוהל עבודה - קיבוץ דליה
הוכן ע"י צוות משאבי אנוש - עודכן ואושר בקלפי ב-2.5.2003
מבוא
מסמך זה נשען על עקרונות החוק של מדינת ישראל - בכול הקשור בדיני עבודה. עקרונות אלה מהווים את בסיס החשיבה, ולאורם נעשו התאמות ושינויים המתבקשים מאורח החיים הייחודי של הקיבוץ. נוהל העבודה מתעדכן מעת לעת בהתאם לצרכים הייחודיים הנובעים מתהליכי שינוי בהם עוסק קיבוץ דליה.
1. האחריות לפרנסה - עקרונות
1.1 על חבר הקיבוץ מוטלת האחריות לעבוד לפרנסתו, לשמור על מקום עבודתו ולפעול לקידומו המקצועי, לשיפור תנאי העסקתו ולמימוש זכויותיו.
1.2 מקומות עבודה מפרנסים הם אלה המוכרים ע"י המוסדות הכלכליים בקיבוץ, בשיתוף מש"א.
1.3 מדיניות מש"א: לתמוך בעבודה המותאמת לכישוריו של החבר על-מנת שיוכל למצות את מלוא יכולת הפרנסה שלו. מערכת משאבי אנוש תטפח את פוטנציאל התעסוקה של החברים, כולל סיוע בהכוון מקצועי ותעסוקתי, ניוד והשמה בתוך הקיבוץ ומחוצה לו.
1.4 חובת העבודה הופכת לזכות לאחר גיל הפרישה. (סעיף 6 בתקנון זה).
2. היקף משרה
2.1. חובת העבודה של חבר/ת קיבוץ מוגדרת כשבוע עבודה בן 43 שעות, סה"כ 186 שעות חודשיות.
2.2. מלידת ילד ראשון ועד הגיע הילד הצעיר במשפחה לכיתה ב' - יהיה זכאי אחד ההורים לעבוד 40 שעות שבועיות, מבלי שייפגע תקציבו השוויוני.
3. חופשה
3.1. הגדרת מסגרת חופשה בסיסית:
גיל ימי חופש לשנה
גיל(המשך) ימי חופש לשנה
24 - 18 12
49 - 45 20
29 - 25 13
54 - 50 22
34 - 30 16
59 - 55 24
39 - 35 17
64 – 60 26
44 - 40 18


3.1.1. "יום-חופש" הנו זהה לכמות השעות המוגדרת כחובת העבודה היומית במקום העבודה ואינו כולל שבת וחג.
3.1.2. ימי חופשה יילקחו בתיאום ובאישור מקום העבודה.
3.1.3. זיכוי ימי החופשה השנתית ייעשה בתחילת כול שנה.
3.1.4. חבר המצטרף לקיבוץ יהיה זכאי למספר יחסי של ימי חופשה, בהתאם לגילו ולמועד הצטרפותו למעגל העבודה (כולל חיילים משוחררים).
3.1.5. צעירים לפני גיוס זכאים עד 18 ימי חופשה בתקופה שבין סיום לימודיהם ועד גיוסם (ללא צבירה).
3.1.6. סטודנטים במסלול בנים החייבים במכסת עבודה לא יזוכו בימי חופשה כול עוד הנם במסלול (נספח מס' 1).
3.1.7. עובדי חוץ המקבלים ימי חופשה ממעסיק חיצוני לא יזוכו בימי חופשה.
3.2. צבירת ימי חופשה:
3.2.1. סל הימים החופשיים העומדים לרשותו של חבר לא יעלה על 60 ימים בסך הכול.
3.2.2. ימי החופשה הנם אישיים ואינם ניתנים להעברה, למעט בין בני זוג.
3.2.3. הסדר זה בתוקף מתאריך 1/1/2000.
3.2.4. יתרה שלילית של ימי חופשה:
חבר אינו רשאי להיות ביתרה שלילית של ימי חופשה. אם כתוצאה מניכוי ימים ע"י הקיבוץ בשל ימי מחלה שלא אושרו או בשל ניצול ימים מעבר להקצאה המותרת או מסיבה אחרת תהפוך יתרת ימי החופשה של החבר לשלילית ויינקטו צעדים בהתאם להחלטות השינוי.
3.3. חופשות מיוחדות:
3.3.1. הריון ולידה:

3.3.1.1. אישה זכאית לחופשת לידה בת 84 ימים (לא כולל שבתות וחגים). ניתן לנצל עד מחצית מתקופה זו בטרם הלידה, ולחזור למעגל העבודה בהתאם.
3.3.1.2. המשפחה רשאית לנצל חלק מחופשת הלידה ע"י האב - על פי בחירה.
3.3.1.3. עד שימלאו לתינוק 6 חודשים זכאית האם לשעת הנקה אחת ביום על חשבון עבודה. מגיל 6 חודשים ואילך – בתיאום עם מקום העבודה.
3.3.1.4. חזרת שני ההורים לעבודה מלאה בטרם זמן, לא תזכה אותם בימי חופשה שלא מומשו.
3.3.1.5. אחד מבני הזוג משוחרר מחובת שיבוצים למשך שנה מיום הולדת התינוק.
3.3.1.6. תינתן אפשרות להארכת חופשת הלידה עד 3 חודשים נוספים מעבר לחופשת הלידה הבסיסית. בתקופת ההארכה יכולה האם לבחור שלא לעבוד כלל או לחזור לעבודה באופן הדרגתי. המשך חופשת הלידה מעבר לחופשה הבסיסית ימומן ע"ח ימי חופשה של ההורים או על ידי הפחתת התקציב בהתאם לימים שיילקחו לצורך המשך החופשה. התקציב שתקבל האם בתקופה זו (תקציב שוויוני + מרכיב דיפרנציאלי וכול תקציב אחר שיינתן עבור התינוק) - יינתן בהתאם לשעות העבודה אותן תעבוד האם בפועל. בכול מקרה, במלאת 7 חודשים לתינוק תחזור האם לעבודה מלאה.
3.3.1.7. מקום העבודה לא יהיה מחויב לשמור לאם על מקום עבודתה מעבר ל-3 החודשים הראשונים של חופשת הלידה. בכול מקרה יידון הנושא ישירות בין האם לבין מקום עבודתה.

3.3.2. אבל:

עקב פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה יינתנו 7 ימי אבל. צרכים נוספים יישקלו לגופם.

3.3.3. ימי מילואים:

ימי מילואים יירשמו כימי עבודה עם הצגת אישור המזכה את הקיבוץ בדמי ביטוח לאומי או אישור חד-יומי.
4. ימי מחלה
4.1. מחלה והיעדרות מעבודה:
4.1.1. כול היעדרות מעבודה בגין מחלה, מחייבת אישור רפואי בכתב ותדווח באופן אישי ע"י החבר, זאת עד 18 ימים בשנה. מסגרת זו כוללת גם נסיעות לקופ"ח, וליווי חד-פעמי של קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורים/ילדים). יום מחלה עם אישור רפואי, ייחשב כיום עבודה.
4.1.2. ניתן לצבור ימי מחלה עד 90 יום (5 שנים).
4.1.3. תתאפשר העברת ימים בין בני זוג.
4.1.4. טיפול בבן משפחה מדרגה ראשונה בעת אשפוזו, יזכה את המטפל עד 6 ימים נוספים בשנה. הזיכוי יינתן ע"י אישור בכתב מגוף מוסמך בקיבוץ (מערכת הבריאות או מש"א). ללא אישור כנ"ל - ייחשבו ימים אלה כחופש.
4.2. חברים בעלי מגבלה קבועה בעבודה:
חבר המקבל ממוסד רשמי תשלום בגין נכות ו/או תשלום על אובדן כושר עבודה, ייערך איתו הסכם אישי בנוגע לחובת עבודתו. חברים מוגבלים אחרים יטופלו בהתאם להמלצת הגורמים המקצועיים בקיבוץ (ו' ייעוץ, מרפאה, עו"ס).
5. כניסה לעבודה / סיום עבודה / חיפוש עבודה
סעיף זה מטרתו להסדיר מעברי עבודה של חבר קיבוץ בין ענף לענף, וליצור נוהל אחיד לכול הענפים (מותאם גם לתקנוני מועצת המנהלים של "זהר" ו"ארד").
5.1. כניסה לעבודה בענף:
חבר יתקבל למקום העבודה בהתאם לדרישות התפקיד, באישורו של מנהל הענף, ותוך הגדרת תנאים בכתב, המוסכמת על הצדדים. ההגדרה תכלול: הקף משרה, הגדרת תפקיד, תקופת ניסיון, זמן מינימום להודעה מראש על סיום העבודה (חובה הדדית), חתימה על הסכם סודיות מקצועית אם נחוץ.
5.2. סיום עבודה בענף:
5.2.1. הפסקת עבודה ע"י החבר

5.2.1.1. כאשר החבר הוא זה הרוצה לסיים - יודיע על כך בהתראה של חודש מראש, ובכול מקרה לא יעזוב באופן מיידי את עבודתו אלא אם כן יסכימו על כך: החבר, מנהל הענף ומש"א.
5.2.1.2. חבר שהפסיק את עבודתו ללא סיבה מוכרת על ידי מש"א ומבלי שיהיה לו מקום עבודה חליפי, יקבל תקציב מלא הכולל תקציב בסיס שוויוני ותוספת בגין הכנסת חבר עד חודש מיום הפסקת העבודה.
5.2.1.3. החל מהחודש השני ועד שנה מלאה מיום הפסקת העבודה, יקבל החבר 50% מתקציב בסיס שוויוני.

5.2.2. הפסקת עבודה שלא ע"י החבר

5.2.2.1. מנהל הענף המעוניין להפסיק עבודתו של חבר מחויב בהודעה מראש בפרק זמן עליו הוסכם.
5.2.2.2. כאשר מנהל הענף מעריך שהחבר אינו עומד בדרישות העבודה, מחובתו לקיים שיחת משוב על מנת להבהיר היכן נדרש שיפור (כולל תיעוד והעברת העתק לחבר). והיה ולא חל שינוי בפרק זמן שנקבע - תופסק עבודתו של החבר בענף, עם הודעה מראש כפי שמתחייב ותוך תיאום עם מש"א.
5.2.2.3. הפסקת עבודת חבר ע"י מקום עבודתו, תהיה רק לאחר שמוצו כול ההליכים שלהלן, ונמצאה הצדקה לסיום עבודתו.
5.2.2.4. במידה וקיים ספק לגבי קיום מינהל תקין - רשאי מי מהצדדים לפנות לבירור הנושא ע"י ועדת בוררות מוסכמת. הוועדה תוקם באמצעות מש"א וכתב המינוי שלה יכלול: הרכב הוועדה; מסגרת הטיפול; את מי מחייבות ההמלצות.
5.2.2.5. חבר שהופסקה עבודתו יקבל את תקציבו במלואו הכולל, תקציב בסיס שוויוני ותוספת בגין הכנסת חבר עד חודש ימי עבודה מיום הפסקת העבודה. ממועד זה ועד שלושה חודשי עבודה, יקבל החבר תקציב שוויוני בלבד. החל משלושה ועד לשישה חודשי עבודה מיום הפסקת העבודה יקבל החבר 70% מתקציב בסיס שוויוני. החל משישה חודשים ועד שנה מלאה מיום הפסקת העבודה, יקבל החבר 50% מתקציב בסיס שוויוני.

5.2.3. חבר המסיים עבודתו בענף במסגרת הכללים המקובלים הנ"ל (בין אם ביוזמתו ובין אם ביוזמת הענף) - זכאי לקבל ימים לצורך חיפוש עבודה חדשה. ימי העבודה יהיו ע"ח הענף הקודם - על-פי מפתח של 1 יום עבודה בגין כול חודש במקום העבודה הנ"ל, ועד 40 יום לכול היותר.

5.2.4. מפעל לא יוכל להפסיק עבודתו של חבר אלא אם כן, התקיימו כול הסעיפים כפי שנוסחו בתקנון מועצת המנהלים (ראה נספח מס 3).
5.3 פרסום משרות פנויות בענפים:
כאשר מתפנה משרה, על מנהל הענף לידע את מש"א. המשרה תפורסם בתקשורת הפנימית, תוך ציון דרישות התפקיד ומועד תחילתו. מחובת מש"א לפרסם כול משרה שמתפנה ולהמליץ על מועמדים מבין אלה שפנו. הסמכות להחלטה ולבחירה הינה בידי מנהל הענף/המגזר.
5.4 חבר שאינו עובד/ מחפש עבודה
אחריות למציאת עבודה מוטלת על החבר בעזרת משאבי אנוש. במהלך התקופה שחבר אינו עובד, ייעשה מאמץ משותף למציאת מקום עבודה חלופי ההולם את כישוריו. במקרה שמש"א הציעו לחבר עבודה בתקופה זו והוא סירב לבצעה, רשאית הנהלת הקיבוץ להחליט בדבר הפסקת התקציב, כולו או חלקו.
6. פרישה מעבודה
6.1 גיל הפרישה לחבר ולחברה הינו עפ"י חוקי מדינת ישראל.
6.2 שני מסלולי עבודה עומדים בפני חבר שהגיע לגיל הפרישה:
6.2.1 מסלול תעסוקה
6.2.2 מסלול התפרנסות - עפ"י המפורט במודל השינוי.
6.3 לקראת הגיעו של החבר לגיל פרישה, על מנהל הענף, בתיאום עם מש"א, לקיים שיחה עם החבר לגבי המשך עבודתו בענף.
6.4 המשך העבודה לאחר גיל הפרישה מותנה באישור של מקום העבודה.
6.5 הקיבוץ ישאף לספק תעסוקה לחברים מעל גיל הפרישה, בהתאם ליכולתו.
6.6 חבר שיצא לגמלאות ואינו עובד, יקבל תקציב בסיס שוויוני ותוספת ותק בגין נכסי קהילה.
7 תורנויות לשירות הקהילה
7.1 התורנויות מתחלקות בין כלל החברים כחובת החבר לקהילה. פרק הזמן בין תורנות אחת למשנה הנו פונקציה של הקף התורנות (יומית, שבועית, וכו') ושל כמות החברים השותפים לסבב.
7.2 חובת התורנויות חלה על חבר/מועמד - ממועד שלושה חודשים לאחר בואו לקיבוץ ועד גיל 60.
7.3 מגיל 60 פטור החבר מכול סוגי התורנויות (הוא מוזמן להמשיך בכך כול עוד ירצה).
7.4 על החבר מוטלת האחריות לבצע את התורנות במועדה. ביצוע החלפות ותיאום עם מקום העבודה במידת הצורך הן על אחריותו של החבר בלבד.
7.5 ביצוע התורנות כלשונה ובמועדה - תתגמל את החבר בתקציבו האישי בסכום שייקבע.
7.6 במקרים של מגבלות בריאות יינתן אישור ע"י המרפאה, המשחרר מחובת התורנות. במקרים חריגים אחרים תוגש בקשה למש"א, ותישקל לגופו של עניין. בכול מקרה, ייבחן הפטור בכול שנה מחדש.
7.7 במשפחה חד-הורית, פטור ההורה מכול התורנויות עד הגיע צעיר הילדים לכיתה ז'.
7.8 עובדי משמרות קבועים פטורים משמירת לילה ותורנות בישול בערב שישי.
נספח 1 - סטודנטים - תקופות עבודה מחייבות
(מתוך תקנון מסלול בנים לומדים)
העבודה במסגרת המסלול מתייחסת למקומות עבודה נדרשים על פי צורכי הקיבוץ. המערכת הקיבוצית תכוון את עבודת הסטודנטים לענפים מחוללי הכנסה. האחריות ליישום העבודה מוטלת על הבן/ת. העבודה במסלול נספרת לפי שעות. המעקב נעשה ע"י מערכת רישום העבודה של הקיבוץ.

1. עבודה לפני תחילת הלימודים:

כניסה למסלול מחייבת תקופת עבודה בקיבוץ הקודמת ללימודים. קיימות שתי אפשרויות:
"המסלול הרגיל":
אחרי השחרור יעבוד הצעיר 10 חודשים רצופים (250 ימי עבודה נטו).
בסמוך ליציאה ללימודים יעבוד הצעיר 3 חודשים רצופים (75 ימי עבודה נטו).
הזמן שבין שתי תקופות העבודה הנ"ל - אינו חלק מהמסלול. בתקופה זו ינהל הצעיר את זמנו על-פי שיקול דעתו ובתיאום עם מוסדות הקיבוץ.
צעיר שיבחר לצאת לחופש מייד עם שחרורו, יעבוד ברציפות את שתי תקופות העבודה - לפני צאתו ללימודים.
סה"כ יעבוד הצעיר 325 ימים מינימום, לפני צאתו ללימודים.

"המסלול המהיר": צעיר יוכל לצאת ללימודים בשנת הלימודים הסמוכה לשחרורו, לאחר שיעבוד 250 ימים (10 חודשים) נטו. חופשת השחרור אינה נכללת בספירה זו.
בתקופה זו לא יוכל הצעיר לצאת לשנת חופש או חופשה העולה על 10 ימים.
בתום לימודיו המלאים או החלקיים זכאי הצעיר לשנת חופש אחת בלבד.

2. עבודה במהלך תקופת הלימודים:

סטודנט במסלול מחויב ל-120 ימי עבודה ( 960 שעות) בכול שנת לימוד, במקומות עבודה נדרשים על-פי צורכי הקיבוץ (80% מהם לפחות, יבוצעו במקומות מחוללי הכנסה).
כמו כן, מחויב הסטודנט לתורנויות כפי שייקבעו ע"י צוות המסלול (שעות התורנות נכללות בחישוב השעות).
יתנהל מעקב שוטף אחר צבירת השעות. סטודנט שלא סיים את חובות עבודתו - לא יוכל להתחיל שנת לימודים חדשה.
נספח 2 - "בנק השבתות"
הגדרה: "בנק השבתות" - סה"כ ימי החופשה שנצברו לזכותו של החבר במהלך שנות עבודתו בקיבוץ ועד מועד כניסתו לתוקף של נוהל זה, כפי שמתועדים במערכת רישום ימי-העבודה בקיבוץ.

1. תתקיים הפרדה בהתייחסות בין ימי החופשה שנצברו לחבר במהלך שנות עבודתו בקיבוץ עד כה, לבין ימי חופשה שיצברו לו בעתיד.
2. ימי חופשה שנתית מכאן ואילך ינוהלו כפי שמוגדר בנוהל (ר' סעיף 3).
3. ימי חופשה שנצברו עד כה (להלן: "בנק השבתות") יישארו לזכותו של החבר.
4. החבר יוכל להפשיר עד 10 ימים מדי שנה מתוך ה"בנק" הנ"ל - לשימושו כימי חופש, זאת בנוסף לימים הניתנים לו על-פי הנוהל ובאם מיצה אותם עד תום.
5. בעתיד ייבחנו אפשרויות המימוש של יתרת ימי החופש הצבורים, בהתאם ליכולותיו של הקיבוץ באותו זמן.
נספח 3 - הקשר בין מועצת המנהלים והקיבוץ
מתוך תקנוני מועצות המנהלים של "זהר" ושל "ארד"

סעיף 10.4* - מינוי והחלפת בעלי תפקידים במפעל:

א. בסמכות הנהלת המפעל למנות או לדרוש את הפסקת עיסוקיהם של בעלי תפקידים ברמות השונות של הארגון, למעט כאלו שמונו על-ידי מועצת המנהלים (רו"ח, עו"ד, ומבקר פנים).

ב. בכול מקרה של דרישת הנהלת המפעל לשנות או להפסיק את עיסוקו של חבר, ובקיום אי הסכמת החבר להחלטת ההנהלה, יועבר הנושא לטיפול ועדה שתורכב ממנכ"ל המפעל, ממנהל כ"א במפעל, מרכז משאבי אנוש בקבוץ וממזכירי הקיבוץ.
במידה וגם לאחר טיפול הוועדה לא הושגה הסכמה, יועבר הנושא להחלטת מועצת המנהלים.

ג. בכול תפקיד המתפנה במפעל או בכול תפקיד חדש בו נוצר צורך באיוש, תינתן עדיפות ראשונה לשיבוץ חבר קיבוץ לפני החלטה לגייס שכיר.

ד. במקרה של צורך בשיבוץ בתפקיד כול שהוא במפעל, יפנה מנהל כ"א הודעה לקיבוץ על מהות התפקיד, כישורים נדרשים, השכלה, ניסיון וכו'. לקיבוץ ניתנת שהות של חודש להצבת חבר לתפקיד. רק לאחר קבלת תשובה שלילית, ניתן לגייס כוח אדם חיצוני.

ה. הוצאת חבר מהמפעל תחייב הודעה מראש של חודשיים למזכירות הקיבוץ.

ו. הפסקת עבודתם של שכירים במפעל תהייה בסמכות ישירה ובלעדית של ההנהלה, ללא כול תיאום עם המזכירות או מועצת המנהלים.

* סעיף זה דומה בשני המפעלים.
נספח 4 - חובת תורנויות לשירות הקהילה
1. כללי:
החבר יקבל הודעה על תורנות צפויה - כחודש מראש, ותזכורת נוספת כשבוע לפני התורנות. על החבר מוטלת האחריות לבצע את התורנות במועדה, או להתחלף עם חבר אחר. מילוי חובה זו תביא להוספה בתקציב החבר בסכום שייקבע. סכום זה יעודכן מפעם לפעם.

2. הגשת ערב שישי / תורנויות בחגים ואירועים:
הגשה בערבי שישי או תורנות בחגים ואירועים כוללת הכנה/הגשה/חיסול ואינה על חשבון עבודה.

3. שיבוץ:
מקומות העבודה המחייבים עבודה בשבת ובחג יוגדרו ע"י מש"א. החבר ישובץ לתורנות בהתאם לצורכי המערכת ותוך תיאום עמו. שעות העבודה בתורנות זו ייקבעו ויאושרו ע"י מרכז הענף בו בוצע השיבוץ.
תורנות השיבוץ תזכה את החבר בתקציבו בסכום עליו הוסכם בהתאם להחלטות הקיבוץ.

4. שמירת לילה:
חובת השמירה חלה על כול החברים ונחשבת כשעות עבודה. ניתן לבצע את תורנות השמירה ברצף של כמה ימים רצופים בכול פעם, או לחילופין - בימים בודדים בתדירות גבוהה יותר. תורנות זו היא ע"ח שעות עבודה.

5. בישול בערב שישי:
תורנות בישול בערב שישי מחושבת כ-4 שעות עבודה ותזכה את החבר בתוספת בתקציב עפ"י התעריף שייקבע.
אל מפת אתר הקיבוצים
ל ה ד פ ס ה
ח ז ר ה