נוהל השכלה - קבוץ דליה 13/4/01
תקנון השכלה בקיבוץ דליה
הוכן ע"י ו' השכלה
אושר בקלפי מיום 13/4/2001
מבוא
מטרת ועדת השכלה לאפשר לחברי דליה להרחיב אופקים ויכולות באמצעות רכישת השכלה. הקף תכנית ההשתלמות נובע מסך המשאבים שהקיבוץ מקציב למטרה זו. ועדת השכלה ערה לרגישות החברתית שבתחום אחריותה ועושה כל שביכולתה על מנת לפעול על פי קריטריונים ברורים וללא משוא פנים.
למרות שההבחנה בין "לימודים פונקציונליים" לבין "לימודי העשרה" אינה חד משמעית, אנו קוראים לחבר לקחת את מלוא האחריות על הבחירה שלו ועל תוצאותיה וממליצים להשקיע מחשבה כיצד לרתום את הלימודים לעיסוק העתידי ולשיפור יכולת התפרנסותו.
א. תפקידי הועדה וסמכויותיה
א.1. ניהול תקציבי ההשכלה של הקבוץ בהתאם להחלטות הקבוץ.
א.2. בקרה וליווי שוטף של המשתלמים במהלך תקופת לימודיהם.
א.3. איתור מגמות של צורכי המקצועות בדליה ובמשק בכלל (באחריות מש"א)
א.4. הכוונה מקצועית והסתייעות בגורמי חוץ (באחריות מש"א)
א.5. הכנת רשימת לומדים שנתית של הקבוץ, על פי קריטריונים מוסכמים וידועים.
א.6. הרכב הועדה: רכז הועדה, מנהל מש"א, 5 אזרחים.

ב. זכאות ללימודים
ב.1. זכאים ללימודים חברי דליה בסטטוס של חבר קבוץ, שאינם שייכים למסלול הבנים.
ב.2. חבר שקיבל לימודים כנ"ל ועזב את הקבוץ מחויב בהחזר ההוצאות (ר' נספח עזיבה).

ג. תקציבי ההשכלה
ג.1. גודל התקציב נובע משני מרכיבים: תקציב לשכר לימוד ולהוצאות נלוות, ותקציב עבור ימי עבודה המושקעים בלימודים (לפי 2.5% מהאוכלוסייה המפרנסת בקבוץ). ערך העבודה יעודכן מעת לעת על פי החלטות הקבוץ.
ג.2. ועדת השכלה תשתמש בסכום כיחידה תקציבית אחת עבור תכנית ההשתלמויות של הקבוץ (לימודים ראשונים, לימודי המשך ולימודי הסבה מקצועית). תקציב זה אינו כולל את לימודי מסלול הבנים (שייך לועדת בנים).
ג.3. לימודי העשרה (לימודים שלא למטרה פונקציונאלית) ינוהלו באחריות ו' השכלה בתקציב נפרד (סעיף פנאי בתכנית המשק) – לפי הפירוט הבא:
ג.3.א. חבר זכאי לקורס אחד בשנה למטרת העשרה ע"ח הקבוץ, בתנאי שהוא אינו מקבל לימודים אחרים באותה השנה מהקבוץ או ממקום עבודתו.
ג.3.ב. פנסיונרים זכאים לשני קורסי העשרה בשנה ע"ח הקבוץ.
ג.3.ג. גובה ההוצאה המוכרת ע"י הקבוץ למסגרת ההעשרה יהיה במקביל לחוגי המועצה האזורית ויעודכן מעת לעת.
ג.3.ד. בכל קורס תהיה השתתפות עצמית של החבר ב- 15% מהעלות (לפחות).
ג.4. השתלמויות מקצועיות/ענפיות ייעשו באחריות הענף ועל חשבונו. השתלמות שהענף אינו יכול לממן תופנה לועדת השכלה בדרך המקובלת.

ד. קריטריונים:
ועדת השכלה תשקול את הפניות ללימודים לפי הסדר הבא:
ד.1. הערכת תרומת הלימודים לשיפור בהתמקצעות וליכולת ההתפרנסות האישית של החבר.
ד.2. הערכת מידת הפונקציונאליות של הפנייה לצורכי הקבוץ.
ד.3. סה"כ עלות כספית: שכר הלימוד, ההוצאות הנלוות, ימי העבודה מושקעים בלימודים.
ד.4. נתונים אישיים: גיל הפונה, לימודים קודמים, תרומה לחברה וכד'…
הערה: הוועדה בחרה להתבסס על סדר העדיפות הכללי שלהלן מבלי לתת משקל מדויק לכל קריטריון, תוך רצון להשארת גמישות לשיקול הדעת.

ה. לימודי תואר שני
ה.1. ועדת השכלה תומכת בלימודי תואר שני, מתוך ראיית התפתחות החבר והן מתוך הכורח הקיים לגבי חלק מהמקצועות.
ה.2. יועדפו לימודי תואר שני המאפשרים התפרנסות תוך כדי הלימודים, בין אם ע"י מלגה או באמצעות עבודה.
ה.3. היישום מותנה במתן קדימות לחברים בלימודי תואר ראשון.

ו. תהליך אישור הלימודים
ו.1. תיפתח הרשמה שתימשך כחודש ימים (מומלץ בפברואר). ההרשמה תכלול פרסום רשימת מקצועות הנדרשים לקבוץ, ופרסום רשימת הקריטריונים לפיה פועלת הועדה. כל פונה ימלא טופס הרשמה לפרטיו, כולל הלומדים הממשיכים.
ו.2. לאחר ההרשמה תיפגש הועדה עם כל פונה על מנת לבחון עמו את פנייתו בהיבטי תעסוקה, עלויות וכד'. בתום הבירורים תגבש הועדה את המלצותיה.
ו.3. רשימת הפונים תוגש במלואה אל המזכירות החברתית (תכלול מידע מפורט על תוכן הפניות ופירוט העלויות), תוך פירוט המלצות הוועדה.
ו.4. הפורום שיקבע את הרשימה הסופית של המשתלמים יכלול את חברי המזכירות החברתית ביחד עם חברי ועדת השכלה. (מקובל לערוך שתי ישיבות: האחת למסירת מידע והשניה לקבלת החלטות).
ו.5. אופן ההצבעה: כל חבר מהפורום הנ"ל יצביע על מועמדים לפי סדר עדיפות שלו (הצבעה חשאית). בספירת הקולות יילקח בחשבון שקלול של מספר המצביעים לכל פונה וגובה הניקוד שהוא קיבל. הרשימה תיסגר לפי גובה התקציב הנתון.
ו.6. במידת הצורך יופעל הליך ערעורים (ר' סעיף ו').
ו.7. בתום שלב הערעורים תפורסם לקבוץ רשימת הלומדים, ללא פירוטי עלויות.


ז. נוהל ערעורים
ז.1. בתכנון תקציב המשתלמים המתחילים יישמר מראש סכום של 10% לטובת ערעור.
ז.2. תוצאות החלטת המזכירות יפורסמו בשלב הראשון רק לחברים שפנו ללמוד.
ז.3. חברים שפנייתם לא אושרה רשאים לערער במשך כשבועיים מיום קבלת ההודעה.
ז.4. הפורום לדיון ולהחלטה בערעור הנו המזכירות החברתית + ועדת השכלה.

חובות וזכויות במהלך הלימודים
ח.1. דמי ההרשמה ושכר הלימוד ישולמו בהתאם לטופסי התשלום שיוצגו ע"י הסטודנט ובכל מקרה יהיה תיאום בין מוסד הלימוד להנה"ח בדליה לפני מועד התשלום.
ח.2. על הסטודנט להגיש בקשה למענקי לימוד, מלגות ו/או בקשות מימון מגופים חיצוניים עפ"י הקריטריונים הנהוגים במוסד בו הוא לומד או בהכוונת ועדת השכלה.
ח.3. הקיבוץ יממן אש"ל וחומרי לימוד בגובה שיקבע ע"י הועדה ויעודכן מעת לעת. הסכום יחושב עפ"י מספר ימי הלימוד ויוכנס לתקציבו של הסטודנט בתחילת שנת הלימודים (אוקטובר). הוצאות ציוד ועזרי לימוד יקרים מהמקובל, ידרשו אישור מוקדם ומתואם עם המלווה מועדת השכלה.
ח.4. הסעות למוסדות הלימוד ברכבי הקיבוץ או בתחבורה אחרת יאושרו מראש ע"י הועדה ויעודכנו מדי שנה. לא יינתן אישור לנסיעות ללא תיאום מוקדם.
ח.5. במידה ונדרש דיור במקום הלימוד, ייקבעו הסדרי התשלום ע"י רכז משק וכספים.
ח.6. ימי עבודה:
ח.6.א. הסטודנט מחויב לנוהל העבודה של הקבוץ על כל היבטיו (חובת עבודה, ימי חופשה, מחלה וכו').
ח.6.ב. לסטודנט מוקצים ימי עבודה ע"ח ו' השכלה לטובת לימודיו, בהתאם לתכנית הלימודים השנתית שאושרה. שאר הימים הנם ימים רגילים, כמתחייב מנוהל העבודה.
ח.6.ג. במידה ולקח החבר ימים להשתלמות מעבר לכמות שאושרה – יירשמו ימים אלה כימי חופשה, אלא אם קיבל עבורם אישור מועדת השכלה.
ח.6.ד. הסטודנט ימלא את חובת התורנויות שלו ככל חברי הקבוץ.
ח.7. לכל סטודנט יהיה מלווה מועדת השכלה, שיהיה איתו בקשר שוטף ויבקר את ההוצאות החודשיות לפני ההעברה להנה"ח.
ח.8. על הסטודנט מוטלת החובה לעדכן את הועדה בזמן, במידה ומצב לימודיו מאלץ המשך לימודים שונה מהמסלול שאושר לו. כל שינוי במסלול הלימוד מעבר למה שסוכם מראש, מחייב אישור הועדה.
ח.9. מנהל מש"א יקיים קשר עם הסטודנט ע"מ לסייע לו להשתלב בעבודה בגמר לימודיו.

ט. מלגות ומענקים:
ט.1. כדי לסייע בקיום לימודי ההשכלה הגבוהה - חובה על כל סטודנט להגיש את מירב הבקשות למלגות, מענקים והלוואות. בעת הגשת הבקשה למלגה יש להעביר העתק לרכז ועדת השכלה.

- נספח -

הסדר להחזר הוצאות השתלמות בעת עזיבת קבוץ

(עדכון 2001 - על בסיס התקנון המשפטי הקיים בקבוץ הארצי משנת 85')

הסדר זה נוגע למקרים בהם הלימודים ניתנו ע"ח הקבוץ במסגרת ועדת השכלה (לא כולל מסלול בנים) והעזיבה מתרחשת בתוך פרק הזמן בו קיימת מחויבות לקבוץ בגין הלימודים.

א. מחויבות לקבוץ בתום הלימודים:
א.1. עוזב קיבוץ אינו חייב בהחזר הוצאות השתלמותו, אם לאחר סיום לימודיו המשיך להיות חבר קיבוץ תקופה שהיא כפל תקופת ההשתלמות (להלן "תקופת ההתחייבות").
א.2. אם חברותו בקיבוץ נפסקת מייד עם סיום ההשתלמות יחויב העוזב במלוא הוצאות ההשתלמות (הגדרת ההוצאות – בסעיף ב' להלן).
א.3. אם חברותו בקיבוץ נפסקת בטרם הסתיימה תקופת ההתחייבות, יחויב להחזיר לקיבוץ את החלק היחסי של הוצאות ההשתלמות.

ב. המרכיבים הנכללים בחובת החזר הוצאות ההשתלמות:
ב.1. שכר הלימוד
ב.2. הוצאות נלוות (אש"ל, נסיעות, ספרים, ציוד לימודי, שכר דירה, וכד')
ב.3. עלויות האחזקה בקבוץ בתקופת הלימודים (עלויות תושבות+תקציב אישי, כפי שייקבעו ע"י מוסדות הקבוץ ויעודכנו מעת לעת)

ג. התחשבנות להחזר ההוצאות:
ג.1. משתלמים שבסיסם בזמן הלימודים היה בקיבוץ, יחושבו הוצאותיהם לפי תקציבי הקבוץ ועלויות האחזקה באותה עת.
ג.2. משתלמים שבסיסם בזמן הלימודים היה מחוץ לקבוץ (חדר בעיר או פנימייה או אחר) ייערך חישוב ההוצאות עפ"י הרישום בהנה"ח של הקיבוץ.
ג.3. הוצאות ההשתלמות תהיינה צמודות למדד יוקר המחייה והחישוב ייערך לכל שנת השתלמות בנפרד, אלא אם יוחלט אחרת.
ג.4. הגדרת "שנת לימודים" בתקנון זה היא מהראשון לספטמבר ועד לסוף אוגוסט.

ד. התייחסות לעבודת הסטודנט לפני ובזמן לימודיו:
ד.1. עבודת הסטודנט לפני ובזמן הלימודים תוכר לצורך ניכוי הוצאותיו. בחישוב יובאו בחשבון סה"כ תקופות העבודה שלו בקבוץ מול סה"כ תקופות הלימודים שלמד ע"ח הקבוץ.
ד.2. תקופה של 5 שנות עבודה שעבד המשתלם לפני הלימודים תזכה אותו ב- 1 שנת לימודים ע"ח הקבוץ. תקופת עבודה פחותה/נוספת מ- 5 שנים תזכה את הסטודנט באופן יחסי.
ד.3. ימי עבודה שצבר הסטודנט במהלך לימודיו ינוכו מחשבון ההוצאות שלו.
ד.4. חישוב העבודה מתייחס ליום בן 8 שעות במפעל או במקום אחר הנדרש לקבוץ. ערך העבודה הנו על פי מפתח אחיד לכולם, ללא קשר למקום העבודה בקבוץ. ערך זה יעודכן מעת לעת ע"י המוסדות. בעבודת חוץ הערך הקובע הנו גובה ההכנסה ברוטו.
בנתוני ינואר 2001 - ערך יום עבודה של סטודנט בקבוץ הנו בגובה 280 ₪. 120 ימי עבודה כנ"ל מכסים עלויות מחייה של שנת לימודים אחת בקבוץ (עלויות תושבות ותקציב אישי).
ד.5. לחבר שלמד לימודים קודמים במסגרת הסדרי צעירים – תחושב תקופת העבודה בקבוץ לצורך זיכוי, לאחר שינוכו חובותיו השייכים למסגרת המסלול.

ה. מענק עזיבה
ה.1. הקיבוץ יתנה את מתן מענק העזיבה או חלק ממנו בהסדר מוסכם וחתום בכתב בין הקיבוץ לבין העוזב, להחזר הוצאות ההשתלמות בהתאם למתחייב עפ"י תקנון זה.

ו. תוכן מסמך זה יובא לידיעת המשתלמים לפני תחילת השתלמותם.