הנפד ץוביק

1994 ינויתונותח יגהנ רדסה

םהינבלו הנפד ירבחל דעוימ הז רדסהםירבח םהירוהש ,תונבו םינב םיאכז הנפד ןובשח לעו הנפדב הנותחל .1
.תודמעומה רחאל םינש 3 תוחפל הנפדברחאל םינש 3 תוחפל דבעו ץוביקב םירבח םניא וירוהש ,הנפד רבח .2
.הנותחה ביצקתמ 1/2 לבקלו הנפדב אשניהל יאכז ,להצמ ורורחש

וקלחל ביצקתה ךא הנפדב אשניהל יאכז - םינש 3 דבע אל ןיידע םא
.וירוה י"ע ןמומי הנותחב

.ץוביקה ח"ע ויהי היגרנאהו הדובעה תואצוהתולעמ 1/2-ב ותחפשמ ביוחת ,ץוביקל ץוחמ אב גוזה ינבמ דחא רשאכ .3
הדובעה תולע תא ןכו םיכרצמה תולע תא לולכיי הז םוכס .הנותחה
,תונברל המשרהה תולעמ 1/2 ץוחבמ אבה גוזה ןב םלשי ,ןכ ומכ .היגרנאהו
.ברל םולשתהו תונמזההדחאו ודרפנ וירוה םא - הנפדב ןתחתהל שקבמ ריעצ רבח וא ןב רשאכ .4
ללוכ ,דחא דצ תולעמ 1/2 םלשי ץוחבש הרוהה ,ץוביקל ץוחמ יח םהמ
.היגרנאו הדובע

(1.1.94-ה יריחמ לע ססובמ) הנותחה ביצקת.דצ לכל תונמ 150 ,תונמ 300 דע הנמ ריחמ לע ססובמ הנותחל ביצקת .1

יכרצמ תא םג ללוכ הז םוכס .ח"ש 15 אוה ,היגרנאו הדובע ילב ,הנמ ריחמ
הנמ ריחמ .תואסיכ תריכשו םיחרפ ,הפירח הייתש ,םיימעפ דח םילכ ,ןוזמה
.ח"ש 25 אוה היגרנאו הדובע ללוכתולע יפ לע הנביוחת תופסונה תונמה ,300 לע הלעי תונמה רפסמ םא .2
.םידדצה ינשמ תוחפשמה ןיב הנקלוחתו (ח"ש 15) הנמל דבלב ןוזמה.ברל םולשתו תונמזה ,תונברב םושירל םוכס בצקוי ןוזמה ביצקת דבלמ .3
.ובזעש םינבל אלו ץוביקב םייחה םינבל קר ןתניי הז ביצקת.ץוביקה י"ע השעית הנותחל םירזיבא תלבוה .4.דבלב ץוביקה ירבחל םידעוימ הלאה םיביצקתה - םיישיא םיביצקת .5

.ח"ש 250 - הלכל תעבט -

.ח"ש 800 - הלכל דוגיב -

.(תעבט ללוכ) ח"ש 350 - ןתחל דוגיב -

.ח"ש 200 - םאל דוגיב -

.ח"ש 150 - באל דוגיב -

.(ץוביקה ןמ םהמ דחא קר םא םג) ח"ש 506 - גוזל הנתמל םוכס -

םהידכנש ,םיבס םג םיאכז הז םוכסל .ח"ש 253 - הלכהו ןתחה לש םיבסל -

.ץוביקל ץוחמ םיאשינ

הביסמב םילהנ.חוריאהו הימונוקאה ,תונותח תדעו ,ריכזמה םע םאותי הנותחה ךיראת .1
.םיגחל םידומצה םיכיראתמ ענמיהל שיםיאנתל םאתהב ,תונותח תדעו םע םאותי הנותחב םיחרואה רפסמ .2
.עוריאה םוקמב וא לכואה רדחבהחוראהו ןונזמה .הירחאל החוראו הפוחה ינפל ןונזמ היהי הנותחב .3
.םינמזומ םיחרואל םידעוימ.קשמה ירבח ללכל ןונזמו תיסוכ תמרה היהת החוראה רחאל .4

תעב ץוביקב םייחה םיבשותהו םירבחה לכ אובל םיאכז תיסוכ תמרהל

.םיבדנתמו ל"חנ ,םיניערג ,םיבשות ,םילוע תוחפשמ ללוכ ,הנותחהלילב הנלהל תומוקמ החפשמה תושרל דימעהל לדתשיי ץוביקה .5
.הנותחה

ריחמב החפשמה ביצקת תא בייחי חוריאה ,הינסכאב עצבתת הנלהה םא
.תולעהתדעו םע ףותישב ,הדובע רודיס תוירחאב ויהי הנותחל תויונרותה .6
.תונותח

.ץוביקה תוירחאב הכירעו לוסיח

.!!!תונרות תענומ הניא הנותחל הנמזה.ץוביקה ח"ע הנושאר הנומת - הנותחב םימוליצ .7

.(םיטרס 5-10 היהי םוליצה יטרס רפסמ) החפשמה ןובשח לע - םיקתעהתועסהב עייסי ץוביקה .םיחרואה תוירחאב הנממו הנותחל העגהה .8
.הרזחו הנומש - תירקמ

תושפוחו הדובע ימי.דחוימ שפוח ימי 7-ל יאכז גוזה .1.דחוימ שפוח ימי 3-ל םיאכז הלכ/ןתחה ירוה .2תדובע ללוכ ,הדובע ימי 25-כ ץוביקה דימעי הנותחל תונכהה ךרוצל .3
.לוסיחו השגה ינרות ללוכ אל ךא ,תונותח תדעוח"ע ,רוזאב תועיסנל הנותחה םויל בכר החפשמה תושרל דימעי ץוביקה .4
.תונותח .ו

ץוביקל ץוחמ ןב תנותח.תועש 36-ל בכר לבקת ןתחתמה ןבה תחפשמ .1.ץוביקל ץוחמ תב/ןב תנותחל העסה ןגראי ץוביקה .2אל (םידכנ ,םיחא ,תויחא) ץוביקל ץוחמ םירחא םיבורק לש תונותחל .3
.בכר ץוביקה דימעי.$ 1500 - ץוביקל ץוחמ ןב תנותח ביצקח .4

היינש הנותח.םוקמב םייחה הנפד ירבחל קר ךרעית היינש הנותח .1.הנושאר הנותחל ביצקתמ 1/2יסמה ביצקת .2.הנושאר הנותחמ 50% - םיישיא םיביצקת .3