הנפד ץוביק

1993 טסוגואםייפקשמ ןונקת

רושיאב דייטצהל שי ,םייפקשמ תשיכר וא יאקיטפוא לצא רוקיב לכ ינפל

.וביצקתב רבחה ביוחי רושיא אלל .םייפקשמה לע ת/יארחאהמ

תורגסמםוכסל רבעמ .ח"ש 100 ךסב תרגסמ ןתנית ,םייפקשמ םיביכרמה םירבחל .1
.וביצקתב רבחה ביוחי הז

.אבצה ח"ע םייפקשמ םילבקמ - םילייח .2

םייפקשמתוגוז ינשל םיאכז ויהי ,עובק ןפואב םייפקשמ םיביכרמה ,םירבח .1
.(ןשיה - ןושארה גוזה .יברזר דחאו עובק דחא) םייפקשמ

,דבלב דחא םייפקשמ גוז רבחה ףילחי ,תושדעה 'סמ הנתשמו הדימב .2
.יברזר גוזכ שמשי וידיב יוצמה גוזה

אפורה תוארוהל םאתהב םיפקשמ ונתניי ,םינוש םייניע יחתונמ יבגל .3
.לפטמה

שמש יפקשמ.םינוקית רובע תמלשמ הניאו םיליגר שמש יפקשמ תקפסמ הניא הנפד .1

,םייפקשמ םע עובק םיכלוהה םירבחל קר ונתניי םייטפוא שמש יפקשמ .2
.יברזרה גוזה ןובשח לע

םייפקשמ דוביא .ד(םינש 4-5) השדח תרגסמ העיגמ אל ןיידע םא - הנושארה םעפב הדבא .1
.דבלב תרגסמה תולע רבחה םלשי

.םייפקשמה תולעמ 50% םלשי רבחה - היינש םעפ הדבא .2

האלמ תולע רבחה םלשי - תואבה םימעפב םיפקשמ ןדבוא לש הרקמב .3
.םייפקשמה לע

םידלי יפקשמ.קשמה ח"ע לבקי הייאר יפקשמל קוקזה דלי .1

היינש םעפ .קשמה ח"ע קזנה - הנושאר םעפ - ויפקשמ רבש/דביאש דלי .2
.החפשמה ח"ע תואבה םימעפהו החפשמה ח"ע 50%

עגמ תושדע.דחא םיפקשמ גוז םוקמב ,ץוביקה י"ע ונתניי עגמ תושדע .1

.תואירב ח"ע םולשתה ראשו רבחה ח"ע 25% - האפרמב ונתניי םירמוח

.םירמוחה + תושדעה תולעב ףתתשמ וניא ץוביקה - תויטמסוק תושדע .2

תומכחותמ תושדע.ךירצש ימל לקופיב יפקשמ קפסמ ץוביקה .1

.םיסקלפר יטנא תושדע קפסמ אל ץוביקה .2