1993 רבוטקוא

הנפד ץוביק
ץוח תדובעל האיציל ןונקתאובמ
תא עיצהל רבח לכ ינפב תויורשפאה תא חותפל טילחה םדא חוכ ףגא
לכב וא תירוזאה הצעומה תרגסמב ,ץוחה תדובעל תועצה יזרכמל ומצע
היהיש ,ץוח ידבועל ףנע זכרמ עובקל ץילממ א.כ.א .רחא הדובע םוקמ
םיאנתה יפ לע םייקתמ תורוכשמה םולשתש אדווי ,הזוחה תנכהב ברועמ
.םנושלכ םירמשנ הדובעה ימכסה םא קודביו ומכוסש

םיבייחמ םיאנתותיינפ לע עידוהל בייח ,ץוח תדובעל ומצע תא עיצהל הצורה ,רבח .1
.ףנעה זכרמ םע ותפלחה דעומ תא םאתלו רושיא לבקל ,םדא חוכ ףגאלהבוג .תילמינימ תרוכשמ תלבקב תינתומ הדובעל םדא לש ותאיצי .2
רשואיו ,ץוחה ידבוע ףנע זכרמו קשמה זכרמ ידי לע עבקיי ילמינימה רכשה
.קשמ ףגאבלש תוילאירה תואצוהה תא תוסכל ךירצ ץוחה דבוע לש רכשה הבוג .3
תותחפהו םיילפיצינומ םיסימ ,ילאיצוס חוטיבל ןוכסיח ללוכ ,רבחה
.תוינכרצ

לכ תדרוה רחאל בשוחמ היהי ,ץוביקה תפוקל סנכייש ,רכשה הבוג
,תואצוהה .(ל"שאו בכר :ןוגכ) ותדובע עוציב ךרוצל רבחל שיש תואצוהה
.ץוביקה תונובשח ךרד אלו קיסעמה י"ע ומלושי ,ותדובע ןיגב רבחל שישלע ןהו הדובע יניד יפ לע דבועה תויוכז לע ןה ורמשיי הזוחה יאנת .4
.קשמה תויוכזלולע וא הרחתמש ,הדובע םוקמב דובעי אל ץוחב דבועה רבח .5
תרפה רורגל לולעה הדובע םוקמב אלו ,ץוביקל ךיישה ףנעב תורחתהל
.ףנעה וא ץוביקה יפלכ ,רבחה לש תוידוסה תבוח וא תונמאנה תבוחעגונה לכב ,קשמה תויוכז תא חיטבמה הזוח םתחיי רבחל ץוביקה ןיב .6
.םולשתה יאנתלו הדובע יאנתלןיאו ץוביקל תוכייש ,ותדובע םוקמב דבוע תוכזל תורבצנה ,תונרק .7
.ישיאה ושומישל ןתודפל יאכז רבחה

ץוח תדובעל םירבח תאיציב לופיט יכרוצל תוצלמה.ץוח תדובעל ה/רבח תאיציב לופיטב א.כ.א תא םיחנמה םיווקה ןלהלרסמיתו תוריכזמבו םדא חוכ ףגאב ןתניי ץוח תדובעל האיציל רושיא .1
.הפיסאב העדוההדובע םוקמ תאיצמ ,דוחל וא דחי ,םוזיל םיאשר ץוביקהו רבחה .2
.ץוביקל ץוחמ ,רבחלןובשחב תחקל שי ,ץוח תדובעל ה/רבח תאיצי רושיא םילקוששכ .3
ץוביקה לש ןונכתה תא םג לבא ,עוצקמ תריחבב שפוחו תוישיא תוביס
ןונכת םג לוקשל שי .וירושיכב שומיש יבגלו רבחה לש ותדובע םוקמ יבגל
הדובעה תכרעמ לע רומשל ידכ .דיתעב וא דיימ םידיקפת יולימ יבגל
חיטביו הדובעל האיציב הייחדל םיכסי רבחש ינויח ,ץוביקב םידיקפתהו
.ךכל שקבתי םא ,דיקפת יולימל רוזחלםילהנה יפ לע רערעל יאשר ץוח תדובעל תאצל ול ורשפא אלש רבח .4
.ץוביקב םילבוקמה

הדובעה יאנת תעיבקיאנת יוניש לע ןתמו אשמב ןכו הדובעה יאנת תעיבקל ןתמו אשמב .1
ידבוע ףנע זכרמו קשמה זכרמ םג דבועל ףסונב ופתתשיי ,רכשהו הדובעה
.םיאנתבו רכשב ברמה תא גישהל המגמב ,ץוחלע תרוכשמה ,הדובעה תועש ,םכסהה תפוקת ךשמ ונודיי ןתמו אשמב .2
חוטיב ,תויומלתשה ןרק ,תוילאיצוס תויוכז ,תינוכמ ,ל"שא ,היטביה לכ
דיקפתל וא הדובעה גוסל םאתהב ,חוטיבה אשונ קדביי ,ןכ ומכ .'וכו ימואל
.הדובעברכשה ה"סש רומשל שי ,סמ תינובשח דגנכ םלושמ רכשהש הדימב .3
תרוכשמה שולתב תובוקנה ,דיבעמה לש תופסונה תויולעה תא םג לולכיי
כ"הס - 'וכו היסנפ תונרק ,ימואל חוטיב ןוגכ)...'וכו קתו ,גורידה סיסב לע
ןה חוטיבה אשונ תא קודבל שי הלא םירקמב .(סיסבה רכשמ 40%-כ
.הדובע תונואת יבגל ןהו תיעוצקמה תוירחאלםימכסה םייקמה ,ירוביצ וא יתלשממ םרוג אוה קיסעמה םא .5
יפל וללכיי םייצוביקה םימכסהב םיביכרמה לכש ,גואדל שי ,םייצוביק
םיאתמה גורידה

.ה/רבחה לש תרוכשמבריבעהל דיבעמה לע ,ץוח תדובעב רבחל רכשה לש םולשת תרוצ לכב .6
תא

.ץוביקה תוכזל תורישי םיפסכהםירושקה םיכמסמו תרוכשמה שולת תא ריבעהל יארחא ץוחה דבוע .7
סמה תינובשחו תרוכשמה שולת .םתלבק םע דיימ ,ץוביקה לש ח"הנהל ךכל
םירשפאמו םכסהה םויק תופיצר םיחיכומה ,םייטנוולר םיכמסמ םה
.'וכו ימואל חוטיב ,יוסימ יניינעב תודסומ םע תונבשחתהוגצוה אלש ,תואצוה ןובשח רבחה תוכזל ץוביקה ריבעי אל ,הרקמ לכב .8
.ןדגנ תולבק- הדובע ךרוצל תויומלתשה .9

םוקמ י"ע תומלושמ ןניאש ,הדובעב םודיק ךרוצל תורצק תויומלתשה
.ףנעה תוסנכהמ ונמומיו ץוחה ידבוע ףנע זכרמ י"ע ורשואי ,הדובעה

ץוביקל ץוח דבוע תובוחדבוע םילשי ,עובשב םימי השש תישענ הנניא ץוחה תדובעש הרקמב .1
הז ללכ .הדובעה רודיס םע רדסה יפל ,ץוביקב הדובעב םימיה תא ץוחה
.האלמ הרשמ רובע תנתינ תרוכשמה רשאכ םג לוחילבקמ ץוח דבוע רשאכ .ץוביקב גוהנכ השפוח ימיל םיאכז ץוח ידבוע .2

םיגוהנה השפוחה ימי לע הלוע םרפסמש ,השפוח ימי ותדובע יאנתב
רוקיב ימי ,תאז תמועל .םיפדועה השפוחה ימיב דובעל וילע ,ץוביקב
ימיל ובשחיי ,הדובעה םוקמב םהילע םימלשמ ןיאש, ב"ויכו הלחמ ,םירוה
.רבח לכ יבגל גוהנכ ,ץוביקב הדובעה םושירב הדובעהרקמב .ץוחה דבוע לע םג תולח ץוביקב תולבוקמה תויונרותה .3
םואיתב ,שארמ תאז רידסהל שי ,ןתוא אלמל ול תרשפאמ הניא ותדובעש
.הדובע רודיס םע

תואצוה לע םירחא םימולשתו ל"שאה.3.ג ףיעסב רומאכ ,םידדצה ןיב םכוסי ל"שאה הבוג יכ עצומ .1תואצוהו קלד תואצוה ,לשא ללוכ דבועל םימולשתה לכ ,רמאנש יפכ .2
לע חוויד ץוביקל רוסמיי דבועהו דבועל קיסעמה י"ע ומלושי ,תורחא
.קיסעמל רסמש יפכ ,ויתואצוהורבעוי ,הדובע ידגב קנעמ ומכ ,תרוכשמהמ קלח םיווהמה םימולשת .3
.רבחל אלו ץוביקללבקי ,סיכ ימד וא ל"שא ימד אל ךא ,תוחורא קפסמה הדובע םוקמב .4
ץוח ידבועל ןתינה םוכסה הבוגב ,הדובע םוי לכל ןטק םוכס וביצקתל רבחה

.םיירוזאה םילעפמב

הדובעל בכר .וי"ע ץוחה דבוע תושרל בכרה דמעוי ,בכר ךירצמ הדובעה םוקמ םא .1
.קיסעמה םע שארמ םכוסי רבדהו קיסעמהםילהנה יפל ומלושי ,הדובעה תרגסמב ,הרובעת תוריבע לע תוסנק .2
.ץוביקב םילבוקמה,בכר לעב תויהל דבועה תא תבייחמ הדובעה תעצה םהבש םירקמב .3
ץוביקל יאדכ םא ,היאנתו הדובעה רכש יפ לע ,םדא חוכ ףגא לוקשי
.רבחה תושרל בכר דימעהל