1993 רבמטפס

הנפד ץוביק

םירוה תלבק ןונקת

1988 תנשב לבקתהש ןונקת ןוכדע,ץוביק ירבח םניהש ,תב/ןבל םא/בא ותויה תוכזב קשמב טלקנה הרוה .1
.הז ןונקתב םירדגומ ויתויוכזו ויתובוחש ,הרוה לש דמעמב רדגויוב םיגוהנה םייחה תוחרואל םאתהב וגהניי ץוביקב םיטלקנה םירוה .2
.םליג ינב יבגל ,וב תלבוקמה המרב ויהי םהייח יאנתוןיב םיידדהה תובוחה תא רידגיש ,הזוח םתחיי םירוהה תלבק םע .3
.ץוביקה ןיבל םירוההתלבק םוימ ,םינש 10 לש תפוקת רחאל קר רשפאתת רבח ירוה תלבק .4
.הנפד ץוביקב תורבחל רבחהילעב ,תידועיס הרזעל םיקוקזה םירוה קשמה לבקי אל ,הרקמ לכב .5
.תוישפנ וא תוינפוג תולבגמהגאד :ןוגכ ץוביקב םהינב לע תדחוימ תוירחא ליטת םירוה תלבק .6
םע תרושקתה ,וייח תוחרואו ץוביקה יגהנ לע רבסה ,םהיתויעבב לופיטל
ינב רתי םע רשקל תוירחא ,קשמב תואירבה ימרוגו ץוביקה תודסומ
תקזחאב םתופתתשהל הגאדב ץוביקל הרזע ללוכ ,ץוביקל ץוחמש ,הרוהה
.תאז בייחמ בצמהש הדימב ,הרוההתוירחאהו םמיע בוזעל הרוהה בייח ,קשמה תא הרוהה תב/ןב ובזע .7
.םהילע ורודיסלהיינפ לכב ןודת ריכזמהו תואירב ,הרבח :תודעוומ םיגיצנ בכרהב הדעו .8
.הפיסאהו תוריכזמה רושיאל התוא איבתו םירוה/הרוה תלבקל תב/ןב לשלפטיש םורופה תעדלש ,תוביסמ םירוה תלבק תוחדל קשמה לש ותוכז .9
.תאז וקידצי ,ךכביאנת לולכייש ,ישיא הזוח םתחיי ,ותלבק לע םכסויש ,הרוה לכ םע .10
.תישיא תואירב ןרקל םוכס דיקפהל הרוהה לעו םולשתהמ וא תואירבה ןרק תרזוח ,רטפנ וא ץוביקה תא הרוהה בזע םא .11
.החפשמ ינבל ,הנממ רתונש

ןוכיש


.תיתחפשמ הנילל תדעוימ הנניאש ,הריד ולבקי םירוה .1תויחנה י"פע ,םנובשח לע תמייק הריד ץפשל ולכוי ,ךכב וצרייש םירוה .2
תריד .ץוביקב םיקיתווה ינוכישב תלבוקמה המרל םאתהבו ןונכת תדעו
.הרוהה ש"ע םשרית אל ,הרקמ לכבו ,ץוביקה שוכר הניה הרוהה.דבלב םירבחל דעוימ ,תיחכונה ותרגסמב ,הנפדב ידועיסה תיבה .3

םויק תואצוה


תואלמ םויק תואצוה ומלשיו םשוכרו םתסנכה תורוקמ לע ורמשיי םירוה
.ם"קתה תוצלמה יפ לע ,ץוביקלםיתורישו תורישי םויק תואצוה רובע אלמ םולשתב וביוחי םירוה .2
.תירבה תייחנה יפל ,'וכו תוברת ,הסיבכ ,םימ ,למשח :ןוגכ םייללכ.ץוביקל םלשי הרוההש ,םולשתהמ קלח ויהי תואלמגו ימואל חוטיב .3םתושרבש םיסכנ שממל םהילע ,םלשל םישקתמ םירוההש הדימב .4
.וז הרטמלהבוטל יוניש לחו םויקה תואצוה אולמ םלשל םחוכב היה אלש םירוה .5
חוודל םיבייח ,םירחאה החפשמה ינב לש ילכלכה בצמב וא ילכלכה םבצמב
.ץוביקל ךכ לעןובשחב חקלית אלו הבוח רדגב אלו םירוהל תוכז רדגב איה הדובעה .6
.םויק תואצוה יוסיכ ךרוצל

תואירב


תפוקת לכ ךשמב הפוקל ומצעב םלשל ךישמי ,ח"פוק רבח וניהש ,הרוה .1
.הנומש תירקב לפוטי ,תיללכה ח"פוקב רבח וניאש ,הרוה .ץוביקב ותוהשתא ,שדוח ידמ ,ץוביקל םלשי ,תיללכה ח"פוקב רבח וניאש ,הרוה .2
.ח"פוקו קשמה תרגסמב ול ןתנייש ,יאופר לופיט ןיגב ץוביקה תואצוה,תונובשחל םאתהב ,ןירשימב הרוהה ידי-לע וסוכי םייניש יופיר תואצוה .3
.קשמה םהל שיגישידועיס דומצ לופיט ,בכרב תועיסנ ,ח"פוק ןובשח לע אלש ,יאופר לופיט .4
הצוחמו ץוביקב ותחפשמ ינב וא הרוהה י"ע ומלושי ,הרוהה תרידב קשמב
.ול,ירטאירג וא ידועיס דסומב ,קשמל ץוחמ הרוה לש זופשא לע הטלחה .5
לכו קשמה תא בייחתו תואירב זכרמו ריכזמ ,ימוקמה אפורה ידי-לע השעית
.הדימ התואב הרוהה תחפשמ ינב.תוישיא תונואת חוטיב תרגסמב ומצע חטבי הרוהה .6.הזה ןונקתה יפיעס תא ללוכה םכסה לע ומתחי םירוההו םינבה .7