הנפד ץוביק

הנפדב םילוח רדחל הסינכ ןונקת

(םירבחה י"ע םש תריחבל דע ינמז םש - םילוח רדח)וימי דוביאל גאוד וניאו וימד דוביאל גאוד םדא"

"םירזוח םניא וימי ,םירזוע םניא וימד

ךלמה המלש - "םייחה רפס"

אובמ.םתנקז ימיבו תיתואירב הקוצמב םיאצמנה וירבחל גואדל ביוחמ ץוביקה *

קוקזה טרפל החפשמהו הליהקה תוירחא תא שמממ ץוביקב םירוהה תיב *
.דועיס יתורישל

.הירבחב לופיטל הליהקה תחתפמש ,םילכהמ דחא אוה םילוח רדח *

םג ,וצוביק ךותב רבחב לופיט ךשמהל ,ןתינש המכ דע ,הבושת ןתיי תיבה
.תוילטנמו תויגולויזיפ תויעב בקע ,יוקל דוקפת לש םיבצמב

.םילפטמהו םידבועה תווצל םימלוה הדובע יאנת ויהי םילוח ירדחב *

םילוח ירדח דיקפת .אדובכב ,ןתינש המכ דע ,יצוביקה ותיבב ראשיהל רבחל תורשפא ןתמ .1
.הליהקבו החפשמב ומוקמ לע הרימש ךות ,תיברמ םייח תוכיאבו

.תיבל ץוחמ ידועיס לופיטל םירבח תאצוהב ךרוצה תא םצמצל וא עונמל .2

לכ ךשמב ומוקישו ,ותמלחה ,ותלחמב - םדאב לופיטו הכימת ,החגשה .3
.הממיה תועש

.תחא גג תרוק תחת ידועיס-יאופרה לופיטה זוכיר .4

.תיבה לש םיתורישבו םינקתמב םוי לופיטל תורשפא ןתמ .5

םילוח רדח תמקה תורטמ .ב.דועיס ,םוקיש ,המלחה :תואבה תורטמל שמשמ תיבה

.תינמז החגשהלו הרזעל קוקזה הלוח עיגי המלחהל *

.החגשה תחת ,ינמז-ימוקיש לופיטל קוקז רשא םדא עיגי םוקישל *

- עובק ןפואב םיידועיס החגשהו לופיטל קקדזיי רשא םדא עיגי דועיסל *
.תוישיא ,תויתחפשמ ,תויתואירב תוביס ללגב

.לופיטה תפוקת םותב ותיבל רוזחי םוקישל וא המלחהל עיגמה םדא *

ןיידעש ,םירבחל םג םייקלח םיידועיס םיכרצל הנעמ ןתיי תיבה *
.('וכו הקוסעת ,הצחר ,הליכא) םתיבב םיררוגתמ

םילוח ירדחל רבעמה .ג.הנפד ירבחל קרו ךא דעוימ םילוח רדח,האפרמה תווצ לש תפתושמ הטלחהב השעית םילוח רדחל הסינכה .1

הלא - החפשמה ינב םע הלועפ ףותישב ,תואירב .ו זכרמו םישישק תדעו
םימרוגה לכ םע השיגפ רחאל קר עצבתתו ץוביקל ץוחמש הלאו ץוביקבש
.ל"נה,ותרידמ םיטירפו ישיאה ודויצ תא ומע איבי םילוח רדחל רבועה רבח .2
.(תיבה תווצ םע םואיתב) םילוח ירדחב רדחה ןוגראל םאתהבו ונוצר י"פעאוה דוע לכ ,ותריד ול רמשית ,םילוח רדחל רבוע דיחי רבח רשאכ .3
רבחה לדחש רחאל הנש יצח .םיתעל הב ההושו תיקלח הרוצב הב שמתשמ
ידי לע לפוטת התלוכתו ץוביקה תושרל הרידה רבעות ,ותרידב שמתשהל
.ץוביקה שוכר םהש ,םיטירפ טעמל ,החפשמהתיבה ירייד לש םהיתוחפשמ ינב רובע חוריא םוקמל גאדי ץוביקה .4
.ץוביקל ץוחמ םירגה

םילוח ירדחב רגה רבחה ביצקת .דביצקתב םיפיעס םתוא טעמל ,תיבה יריידל רמשיי ישיאה ביצקתה *
לש ישיאה וביצקתמ וזזוקי הלא םיפיעס .תיבה ידי לע םיסוכמש ,ישיאה
תיבב ריידל ביצקתה טוריפ ובו חפסנ ףרוצמ) םיביצקתב לפכ ןיא :רבחה
.(םירוהה

.תיבה ירייד ביצקת תא עבקיי םיתוריש ףגא *

.םידיחי תפסות גוזה ןב לבקי ,הרידב ראשנש גוז ןב ול שיש רייד *

םירוהה תיב ביצקת .הזזוקש קלחה רשאכ ,רדגומ יתנש ביצקת תרגסמב לעפיי םירוהה תיב .1
.תיבה לועפת ביצקתמ קלחכ שמשי םיריידה ביצקתמ

.תיבה לש ףטושה ביצקתה לע תיארחא תיבה תזכרמ/םא .2

תועקשה תינכות הנש ידמ ושיגי תואירב .ו זכרמ + ילופיטה תווצה .3
.ץוביקלו תודסומל םיביצקתו

רחא בקעמה ןמ דרפנב ח"הנהב להנתיי תיבה ביצקת רחא בקעמה .4
.תואירב תדעו לש ליגרה הביצקת

רשק ,תיבה תקזחא ,תיבב ימוימוי הדובע רודיס :תיבה ידבוע דיקפת .5
,עוצקמ ישנאו תוחפשמה םע רשק ,תיבה יריידל םירושקה םימרוגה לכ םע

םיכרצה תקפסאב תוברועמו תיבה לש ףטושה ביצקתה לע תוירחא
.תיבה ירייד לש םישיאהיאופרה לופיטה .ו.םילוח רדחל תיארחא תוחא הנומת

.םילוח רדחב יתפוקת רוקיב ךורעי אפורה

םירייד םעו םילוח ירדח תווצ םע עובק רשק םייקת תילאיצוסה תדבועה
.ךכל םיקוקזה

לופיטב החפשמה תוברועמ .זעובק רשקל ,םירוהה תיבל םיארחאה םיתווצה תועצמאב ,גאדיי ץוביקה
יכרוצ לכב םפתשלו םעדיל ,ץוחבו תיבב - החפשמה ינב םע דימתמו
.תפתושמ הדובע לש םיסופד דחיב תונבלו לפוטמה

םע ףותישב ,תווצה הנמי ,הנפדב החפשמ ול ןיאו םירוהה תיבב רגה רבח
ינב

.ויניינעב לפטיש ,ץוביקה ירבחמ רשק שיא ,ץוחבש ותחפשמ:םירוהה תיבל הסינכה םע איבהל שיש ,םיטירפ תמישר תפרוצמ *1993 תנשל ישיאה ביצקתה טוריפףיעס םוכס

תילוכרמ 371

ישיא השבלה 770

הדובע השבלה 0

ישיא הלענה 355

הדובע הלענה 0

תישיא הקפסא 414

םיישיא םיתוריש 210

ןופלט 135

טוהיר שודיח 221

רבחל רפס 54

תויטרפ תואצוה 807

תוגצה 124

שפונ 807

רבחל בכר 92

םיינייגיה םירמוח 129

ןושיע 161

ה"ס 4,651

תיבה יריידו םילוח ירדח ןיב ישיאה ביצקתה תקולחל העצהתיבה תושרל רבוע תיבה ירייד תושרל ראשנ

תילוכרמ

השבלה ביצקת 1/3 השבלה ביצקת 2/3

תישיא הקפסא הלענה ביצקת

לע קפסי תיבה) םיישיא םיתוריש ןופלט

.(הקיטמסוקו תרופסת ונובשח רבחל רפס

טוהיר שודיח תויטרפ תואצוה

םיינייגיה םירמוח תשיכרל דעוימ) תוגצה

רבחל בכר (תוטלקו ואדיו

. ןושיע

שפונ- םילוחה רדח תושרל רבוע ביצקתהמ 42%-כ וז הקולח יפל

.רבחה תושרב ראשיי ביצקתהמ 58%-כו26.1.94

םילוח רדחל הסינכ ןונקת רבסה ףד:תורטמ המכ ןונקתל

.ץוביקה ימוחתב ,ידועיס תיבב לופיט לבקל רבחה תוכז תא ןגעל .א

.תיבה לש ודיקפת תא רידגהל .ב

תונהילו םילוח רדחב רוגל םירבח םיאכז םיאנת הזיאב רידגהל .ג
.ויתורישמ

.םילוח רדחל רבעמל םירורב םילהנ עובקל .ד

תוברועמלו תווצה דיקפתל ,יאופרה לופיטל םיחנמ םיווק עובקל .ה
.החפשמה:םיפיעס 3 לע תקולחמ שי.הרידה תחיקלל םיאנתה לע רבדמ הז ףיעס :3 'ג ףיעס .1

:ןה העצהל תוביסה.תורידב רומח רוסחמ הנפדב שי .א

.הסנכה ונממ קיפהל רשפאש ,ילכלכ סכנ איה הריד .ב

.סרהיהלו קזניהל היושעו תקזחותמ הנניא שומיש אלל הקיר הריד .גתמכסה אלב הרידה תא תחקל ץוביקה תוכז לע םיקלוח םידחא םירבח
.החפשהמו רבחה.ביצקתב קסוע הז ףיעס :1 'ד ףיעס .2

םיתורישו םיטירפ רובע םילופכ םיביצקת רבחל דימעהל ןיאש ,םירובס ונא
.תיבה תושרל רובעל םיכירצ הלא םיביצקת - קפסמ תיבהש

תא ליטהלו םייקה בצמה תא ריאשהל םיעיצמ ךכל םידגנתמה םירבח
.החפשמה ינב לע םיכרצה קופיסתוריכזמה תעצה - ןורחא ףיעס .3תולעב ,םילוח רדחב לפוטמה םדאש ,ןוכנ הז ןיאש ,הרובס תוריכזמה
ןונקת יפ לעש ,ףסכ ימוכס ישיא ןובשחב רובצל ךישמי ,ידמל ההובג
םתחקל גהנ םדוק םא םג .ץוביקה ןובשחל סנכיהל םירומא ץוביקה
םע ,ץוביקה ןובשחל םריבעהל וילע תוריכזמה תעדלש ירה ,ונובשחל
.םילוח רדחל ותסינכ

רשקהב תוטנרה אשונב קוסעל ןוכנ הז ןיאש ,ורבס הרבח ףגאו הרבח תדעו
.וז העצהל םידגנתמה םיפסונ םירבח ופרטצה ךכלו הז

תא תדגונ ,ותעדל ,העצההש ךכל ונביל תמושת תא הנפה םירבחה דחא
:וירבד הנהו ץוביקה תוטלחהםייוציפה יפסכ ושמשי ,1956/57 תנשמ ,הנפד ץוביק תוטלחהל םאתהב"
."ימוי-םוי םויק יכרוצל אלו תוירוביצ תורטמל קרו ךא הינמרגמ

םיקקזנל ,םויק תואצוה יכרוצל ,הינמרגמ םייוציפ יפסכ ריבעהל ןיא ךכיפל
."םילוח ירדחבםיפסכהש רמאנ אל .תוריכזמה תעצה ןיבל וז הטלחה ןיב רשק ןיא ,ונתעדל
תורטמ רתוהו יד הנורחאל עציב קשמהו םילוח ירדחל ונפוי תוטנרה לש
תוירוביצ תורטמ דוע שיו המקש תיב ,תינוינק ,םילוח ירדח ומכ תוירוביצ
עוציבל דאמ רסח ,קשמל עיגמ ונניאש ,תוטנרה לש ףסכה .קרפה לע
.הלא תורטמ