הנפד ץוביק

1993 ראוניםידורפל תורידתוריכזמו הרבח תדעו לש תבלושמ העצה

,רויד ןונקתב 2 'סמ ףיעס תא לטבל תועיצמ תוריכזמו הרבח תדעו .א
.םידורפל רויד אשונב ם"קתה תצלמה תא ץמיאש:וישכע דע ונגהנ ויפלש ,ףיעסה ןלהלאלש טרדנטסבו ולש קתוול םאתהב רויד לבקי עבקה תריד תא הניפש דצה
העיגפ אלבו ץוביקב גהונל םאתהב ,וליג ינב לש טרדנטסהמ תוחנ היהי
.ןוכישל םרות עבקנ רבכש ,םירבחב

.(דוריפהמ םייתנש וא טג) רבעמה תפוקת םותב - רותל הסינכה

.ץוביק תפיסאב אל ךא 10.3.89 תמאתמב רשוא

תוגוזב רקיעב ותוא סלכאל איה המגמה ,הנפדב שדח ןוכיש הנביישכ .ב
,רתוי םירגובמ תוגוזבו ,הנפדב ראשיהל וטילחהו םיריעצ לולסמ ומייסש
.תיתחפשמ הנילל םיאכזה

ןבו ותרידב ראשיי גוזה ינבמ דחא ,ודרפייש תוגוז ,הז ןונקת תלבק םוימ .ג

הנטק הריד אלא ,םויה גוהנכ תיתחפשמ הנילל הריד לבקי אל ינשה גוזה
םייתנש וא טג) רבעמ תפוקת םותב ,ויכרצל רשפאה תדימב םאתותש ,רתוי
.(דוריפ

וילע ןכלו הרבח תדעו ןיבל תוריכזמה ןיב תועדה תוקולח הז ףיעסב .ד
ועיבצי

:העצה דגנכ העצה:תוריכזמה תעצה

וסנכיי ,עבק תריד ןיידע םהל ןיאו הז ןונקת תלבק ינפל ודרפנש םירבח

דדוב וא דורפ ןיא ,הרקמ לכב .םהיכרוצל ,רשפאה תדימב ,םאתותש ,הרידל

.תיתחפשמ הנילל הריד תלבק לש טרדנטסבו םינוירטירקב:הרבח תדעו תעצה

םג וסנכיי ,עבק תריד ןיידע םהל ןיאו ,הז ןונקת תלבק ינפל ודרפנש םירבח
.('ג ףיעסב ומכ) םהיכרוצל ,רשפאה תדימב ,םאתותש ,הרידל םה

ונפתייש ,תורידל תוכחל ולכוי ,םהל ועצוהש תורידב םיניינועמ ויהי אל םא
.םויכ םימייקה ,תיתחפשמ הנילל םינוכישב

.םירחא םיאכז םג הלא תוריד לע ורחתי זאש ,ןובשחב תחקל שי לבא