הנפד ץוביק

1993 רבמטפס

הנפד ץוביק לש תולבא ןונקת

1983 תנשב לבקתהש ןונקתל ןוכדע

םיעוריא.היוולהה םויבו הריטפה םויב לבא םייקתי ללכ ךרדב .1

תביסמ ןוגכ םיירוביצ םיעוריא םילטבתמ היוולה םויבו הריטפה םויב .2
.ב"ויכו טרס ,תבש

םירקמל טרפ ,םילטבמ ןיא ללכ ךרדב הנותחו הווצמ-רב ,םיגח תוביסמ .3

.החפשמה ןוצרב תובשחתה ךות ,ןפוד יאצוי

לככ רחואמ ותוחדל שי ,ולטבל ןיאש ,עוריא לח היוולה םויב רשאכ .4
.רשפאה

הריטפ תועדומיפ לע ,םינותיעהמ דחאב היוולה דעומ לעו רבח תריטפ לע עידוי קשמה .1

.החפשמה תריחב

ןותיעב ,החפשמה תשקב יפ לע קר ,העדומ םסרפתת םישולשה םויל .2
.דחא

.ומסרופי אל הנשה םויל תועדומ .3

תשקב יפ לע ומסרופי ,ץוביקב םהינבש ,םירבח ירוה תריטפ לע תועדומ .4

.םינבה

.קרבמ חלשיי רעצב תופתתשה תעדומב ךרוצ שי רשאכ .5

תולבא יסכט.םישולשה םוי סקטו היוולהה סקט ןוגראל יארחא קשמה

.החפשמה תוירחאב ויהי םיאבה ןורכיזה ימי

הנפדל ץוחמ תויוולהל בכרהעבשל ,היוולל - רטפנ רישיה ובורקש ,רבח תושרל בכר דימעי קשמה .1

םירבחל בכר קשמה דימעי ,ןכ ומכ .םעפ לכב תחא העיסנל ,30-ה םוילו

ןורכיזה ימי רתי .ריכזמה רושיאב בכרה .היוול התואב ףתתשהל םיצורה

ןונקתב היהש ,םיסיטרכה רזחה גהונ תא לטבמ הז גהונ .רבחה ח"ע ויהי

.םדוקה

,להצ יללחל ןורכיזה םויל בכר ולבקי לארשי תוכרעמ יללח תוחפשמ 2
.םילפונה ירבק לע היילעל

ןולעב םוסרפ.ותריטפ רחאל ,ןולעב רטפנש רבח לש םייח תורוק םסרפל שי

.קשמה לש ביצקתבו החפשמה תוירחאב איה ןורכיז תרבוח

.ח"ש 1500 דע ביצקתה הבוג 1993 תנשב

הדובע ימי.םימי 3-ל גוזה ןבו רישי בורק תריטפ לע םימי 8-ל יאכז רבח

.תולבא .ו ח"ע ויהי הריטפה לע העדוהל ןופלט תוחיש

םילבא םוחינל םיאבלו החפשמה ינבל דוביכידכ ,תוריפו הרק הייתש ,םלוה דוביכ ןודעומל ןהו החפשמל ןה קפסל שי

.םימוחנת רוקיבלו היוולל םיאבה םישנאל שיגהל

םירטפנה ביצקת.רטפנ ובש ,ןועברה ביצקתל ותחפשמ ינב םיאכז ,רטפנש רבחלארשי תומחלמ יללחל ןורכיזה ימי.ןורכיזה רתאב הרכזא ךרעית ןורכיזה םוי ברעב .א

,הנידמב גוהנכ ,11:00 העשב ןימלעה תיבב הרכזא סקט ךרעיי ןורכיזה םויב
.דבלב ןוחטיבה תוכרעמבו לארשי תומחלמב םילפונה תומש וארקוי ובו.רופיכ םויב וא קשמה גחב התואנ ךרדב וירטפנ לכ תא ריכזי קשמה .ב