יראב ץוביק

1996 רבמצד

תודחוימ תושפוחב םירבחל ןוכישםירגו (םינב ילולסמל רבעמ) תדחוימ השפוחל םיאצויה םינב וא םירבח **
םיראשנ םא םג ,השפוחל םתאצ םע םתריד לע ורתווי ,רבעמ ןוכישב ןיידע
תויורשפא יפ לעו םהיכרוצ יפ לע הריד ולבקי ,השפוחה רחאל ,םבוש םע .ץראב
.ץוביקהםתאצ םע םהיתוריד לע ורתווי ,םינש 5-מ תוחפ עבק תורידב םירגה םירבח **
תויורשפא יפל ,םהיכרוצל םיאתמה רויד ולבקי ,השפוחהמ ורזחישכ .השפוחל
.ץוביקהאל .םהיצפחל תואנ ןוסחא ןורתפ ןתניי תדחוימ השפוחל םיאצויה םירבחל **
םירבחל אל םג ,ץוביקב םירוקיב יכרוצל עובק יפולח רויד ןורתפ ןתניי
.ץראב םיראשנהםירוקיב יכרוצל םג שמשל לכויש ,חוריא רדח ןיירשל לדתשת ןוכיש תדעו **
.תדחוימ השפוחב םירבח לש םירצק