יראב ץוביק


השפוחו הדובע ימי רדסהםיעגונה םיפיעסה טעמל ,1978 רבמצדב לבקתהש ,הדובעה ןונקת תא ףילחי הז רדסה
.ץוח ידבועו םידמול ,םירומ תדובעו ,הדיל ירחאו ןויריהב םישנ תדובע ,תויונרותל
.דרפנב ונודייו ,םנושלכ םיראשנ ולא םיפיעסיללכ

:ןלהלש םינותנה לע ססבתמ השפוחהו הדובעה ימי בושיח

.365:הנשב םימיה רפסמ

ןיב הפיפח תמייק ןהב םינש םג שי) גחו תבש ימי 60:םומיסכמ םהמ
.(םיגח/תותבש

.םימי 305:םיראשנ

.םירחא םיכרצלו השפוחל םימי 35,הדובע ימי 270:םהמ

םימיה ופרוצי ,גחו תבש ימי 60-מ תוחפ שי ןהב םינשב:הרעה
.השפוחה ימיל םירתונה.הנשב הדובעה ימי תסכמ .א

.(תבש תונרות ללוכ אל) לעופב הדובע ימי 270 הנש לכב ודבעי יראבב ה/רבח

תושרל הדימעמ יראבב הדובעה תכרעמש ,םימי םניה הדובע ימי:הרדגה
.םיפנעה

תועש 42 וא ,עובשב תועש 47 ,םימי 6 ןב אוה יראבב הדובעה עובש
.ןלהל 2 'ז ףיעס יפל ,תויעובש

ןיבל םיכוראה הדובעה ימי ןיב ןרמתל היהי ןתינ ףנעה יכרצ םע םואיתב:הרהבה
.םעפ ידמ תויורדעיההדובע םניאש םימיו השפוח ימי .ב

ימי ,השפוחל ושמשי הלא םימי .הדובע םניאש ,םימי 35 ודמעי רבחה תושרל
.'וכו "הרבח תדעו" ,"םיבורק תרזע" ,"תואירב"

.ףנעה יכרצ םע םואיתב השעיי הלא םימי שומימהדובעמ תורדעיה ימי .ג

.(הדובעה ימי 270 תסכמב םיבשחנ)

.לוח ימי 7 - ל"הצל סויג ינפל השפוח

.לוח ימי 7 - ל"הצמ רורחשה ירחא השפוח

.רורחשל וא סויגל תודומצ ןהו הרבעה וא הריבצל תונתינ ןניא הלא תושפוח

לבקמ םתוא הפוקתל יסחיה רפסמב שפוחה ימיל תופסונ ןה הלא תושפוח
.ררחתשמ/סייגתמה
.םימי 128 דובעל ךירצ - 6:12x270-7=128 - םישדוח 6 דובעיש סייגתמ :אמגודל

גוזה ןבל ללוכ ,הנושאר הברק לש םירקמב (לוח ימי) תולבא ימי 7- תולבא ימי
.הדובעה ימי 270 ןיינמב ובשחיי,

רושיאב - הדובעה ימי 270 תרגסמב בשחית ישילשה םויהמ לחה - תכשוממ הלחמ
.אפור
*
לכ תגשהל ,ץובקה תודסומ םע הלועפ ףותישל רבחה שרדנ תכשמתמ הלחמ לש הרקמב
.רחא ףוג לכמ וא הנידמהמ ,ותלחמ ןיגב ,ול העיגמה תוכז
*
.להונה ותוא ויבגל םייקתי - תכשמתמ הלחמב הלוח לש עובק הוולמ

.(םיאולימ רושיא יפל) הדובעה ימי ןיינמב ובשחיי םיאולימ ימי - םיאולימ

.ץוביקה תודסומ י"ע ורשואש - םידומילתופסונ תועשו םימי תריבצ .ד

דע הנש לכב תואבה םינשל ריבעהלו רובצל ולכוי םירבח שדחה רדסהה תסינכ םוימ
.השפוח ימי 40 לש גג דע יתנש בר כ"הסבו - ולצונ אלש השפוח ימי 10

.האולמב םשרית - הקלחמ/ףנעה זכרמ םע שארמ המאותש ,תופסונ תועש תדובע

.ומשרנש תופסונ תועש לע םג לוחי 1 'ב ףיעס

תופסונ תועש ומשרי אל - םינש ךרואל ,תובר הדובע תועש תבייחמ םתרשמש םירבח
.(ןורחא ףדב 1 חפסנ האר) השפוח ימי 10-ב הדובע תנש לכב וכוזיו(הנשב םימי 35 לעמ) הכורא השפוחל האיצי .ה

:ולא םיאנתב הדובע ימי 45 דע לש הכורא הפוצר השפוחל תאצל לכוי רבח

:םישורדה םימיה ותוכזל ורבצנ - הכוראה השפוחל ומדקש םינשב.1

.םייתנשה הריבצה ימי תרגסמב.א

.הז רדסה תלבק דע ,("תותבש") רבעב ורבצנש השפוחה ימיב.ב

.םימי 250 תוחפל דובעי השפוחל אציש הנשב.2

הכורא השפוחמ םינש 4 תוחפל ורבעיש ,ךכב תינתומ הכורא השפוחל האיצי.3
.תמדוקםיאלמיג תדובעו השירפ .ו

.ה/רבח לכ לש םתריחבל הנותנו תוכז איה הדובעה השירפה ליגמ.1

.(2 'סמ חפסנ האר) השירפה ליג דע ליגר הדובע םוי ודבעי יראב ירבח.2

.65 דע 60 השאל ,65 ליג רבגל :הנידמה יקוח יפ לע השירפה ליג :הרהבה

דובעל םיניינועמה ה/רבח לכל הדובע םיאתהל ץמאמ השעת יראבב הדובעה תכרעמהדובעה םוי ךרוא .ז

.תוחורא תקספה אלל ,וטנ תועש 8 אוה הדובעה םוי ךרוא

.הדובעה םויב תוחוראה תוללכנ ג"רגב

7 דובעלו ,הדובעה םוימ העש תיחפהל הלוכי - 25 ליג תא הרבע וא םא איהש הרבח
.תועש

.(ךשמהב ןודל טלחוה םהב רדסהה יפיעס םע דחיב שדחמ ןודיי הז ףיעס)

ימ לש הדובעה םוימ הדובע תעש תחפות ,תועיבקב הליל תדובע תישענ םהב תומוקמב
.הלילב דבועש

עיגה דע ברע תדובעב ביוחי אלו תועש 7 דובעי - יראבב גוז ןב ול ןיאש - דיחי הרוה
.12 ליגל וידליב ריעצה:הדובעה םושיר .ח

הדובע ימי לע יעובש/ישדוח חוויד הדובעה םושירל ורסמי םיפנעהו םירבחה לכ
יאשר הדובעה םשר .שדוח לכב ,רושיאל ףנעה זכרמלו רבחל רזחוי ח"ודה .תושפוחו
.חוויד רסמנ אל רשאכ ,השפוח ימי םושרלתורישה תודסומב הדובעה .ט

םיחותפ ויהי - הרפסמו הקיטמסוק ,ןוינק תילוכרמ ,ובלכ ,האפרמ ,םידגב ןסחמ
.צ"החא תועשב םג תורישל.ל"נה רדסהב ודמעי אלש ימב לופיטל תוכמסה וניה הדובע ןחלוש