יאקרב ץוביק

2.5.1999 - הבחרה תוריכזמב רשוא

ץועיי תדעו להונ

.ותחפשמלו דליל םג סחייתמ ה/רבחל סחייתמה קלח לכ
.םינימה ינשל הווש ןפואב סחייתמ רכז ןושלב הז ןונקתב בותכה לכ

:עקר

רבחל רקיעבו םדא לכל תוטושפ אל ןה ירטאיכיספו יגולוכיספ ץועייל תוינפ
םמצע םיאור ץועיי .ו ירבח .היינפב הדעווה תא ףתשל בייחש ,ץוביק
ןפואב רומשלו לופיטל הנופה רבחל ילמיטפוא ןורתפ תתל דחמ םיביוחמ
ויתודסומו ץוביקה יפלכ הדעווה ירבח םיביוחמ ךדיאמו ,ותויטרפ לע יברמ
ךרד תא ריהבהל וניסינ הז להונב .הדעווה יכרוצל עבקנה ביצקתב דומעל
ןתינ יגולוכיספ לופיט .היינפה תעשב םירבחה לע לקהל מ"ע ,הדעוול היינפה
.תונוש תויהל תולוכי ךכל תוביסהו תישיא הקוצמב ת/לקתנה םדאל

תולע .לופיט תעשל ח"ש 210 יגולוכיספ לופיט תולע 1998 רבמצדל ןוכנ
לבקל ןתינ יגולוכיספ לופיט .לופיט תעשל ח"ש 340 ירטאיכיספ לופיט
תוריש .רוביצה תורישב לופיט תויורשפא תוצמל םג ןתינ ךא ,יטרפ תורישב
לש תואירבה לסב םג םייק אוה ךא יטרפ תורישכ לבקל ןתינ ירטאיכיספ
,עובק לופיטל דעוימ וניא כ"דב רטאיכיספ .ההובג המרבו תואירבה דרשמ
אל יאקרבב יתואירבה ךרעמה לכש ,הסיפתה ךותמ .דבלב בקעמל אלא
,יאקרבב םילפוטמה לע תילכלכ הסמעמ תלטה לע םיצילממ ונניא ,טרפוה
לבקמה רבחה לע תלטומה תוירחאהו תומרונה תא ריהבהל םיסנמ אלא
.לופיט

המצע תא הדעווה האור לופיטה ןמממ אוה ץוביקהש ןוויכמ ,ןכ ומכ
י"ע אל .םתוליעיו םתומכ ,םילופיטה רחא בקעמב ץוביקה י"ע תביוחמכ
.םילפטמהו םילפוטמה םע רשק י"ע אלא ,לופיטה ינכתל הסינכ

:הדעווה דיקפת .1
.םיאליגה לכל ירטאיכיספו יגולוכיספ ץועיי תלבקל תוינפל תבותכ
.תיאופר תוידוס תרימשל תוביוחמו תויטרקסיד לע הרימש .ב
.הנובתב ולכלכלו ביצקתה לע חקפל
.םינושה הלשממה ידרשממ םהיתויוכז תא תוצמל םירבחל רוזעל

:הדעווה בכרה .2
.םינושה םירוטקסה יגיצנמ תבכרומ הייהת הדעווה
.דוד-ןב החמש - ('א התיכ דעו הדיל ליגמ) ךרה ליג
.ןמטרא הניד - ('ו התיכ םויס דעו 'א התיכמ) ידוסיה רפסה תיב ליג
.רמרי ןצינ - ('ב"י םויס דעו 'ז התיכמ) ןוכיתה רפסה תיב ליג
.םלס תיגחו ןביס תירונ - םירגובמ
.םלס תיגח - הדעווה זכר

:לפטמה םע רשקהו היינפה ךרד .3
לע הנוממה לא ס"ועה וא דליה ירוה וא רבחה י"ע השעית היינפה
גוס תאו היינפה תא הנופה םע דחיב קודבי הנוממה .םיאתמה רוטקסה
.הדעווה זכר תא ןכדעיו יוצרה לופיטה
רושיאב דלי) לפוטמה רושיאב לפטמה םע חחושל יאשר היהי רשקמה
תוחפל ןכמ רחאל .םינושאר םישדוח השולש רובעכו לופיטה תליחתב (וירוה
.לופיטה ינכתל הסינכ אללו לופיטה ךשמה יבגל הנש יצחב םעפ
הייהת תלפטמה םע תכרעמה לש וא לפטמה םע םירוהה לש השיגפ
.עובש ותואב לפוטמה לש תילופיט השיגפ םוקמב
רפסמ תרדגהו ץוביקהמ בתכב רושיא תלבק אוה לופיטה תלחתהל יאנת
.לופיטה ךשמה יבגל הקידב ךרעית םהירחאלש םילופיטה

:לופיטה תולע .4
.םיצוביקה תנחתב לופיט תולע לע הלעת אל לופיטה תולע
הרקי םתולעש ,(לפוטמה תשקב י"פע) םירחא םילפטמ לצא םילופיט
ישיאה וביצקתב בויח י"ע וא יטרפ ןפואב לפוטמה י"ע שרפהה - םלושי רתוי
.ץועיי .ו זכרמ הארוהבו תונובשחה תלהנה ךרד

:ותחפשמו לפוטמה תובייחתה .5
תולעב אשיי - השיגפה לע ביוח ץוביקהו השיגפל עיגה אלש לפוטמ
.ו זכר לש הארוהב ,ישיאה ונובשחב ךכ לע ביוחיו תיטרפ ןפואב השיגפה
.ץועיי
ףתתשי - הנש לעמ לפוטמו רכומ דסוממ הכימת לבקמ וניאש רגובמ
.השיגפ לכ תולעמ 10%-ב ףתתשי הנש לעמ לפוטמ .השיגפ לכ תולעמ 10%-ב

הנפוי ,םילופיט ינש לע הלועה ירטאיכיספ בקעמ :ירטאיכיספ בקעמ .6
.ירוביצה ירטאיכיספה תורישל

:תועיסנ .7
.תחא ךרד מ"ק 20 לש קחרמ רובע ןתניי לופיט רובע העיסנ רזחה
תולע ןמומי ,תחא ךרד מ"ק 20 לע הלועה קחרמב םינתינה םילופיטב
.ותחפשמ וא לפוטמה י"ע (מ"ק 20) קחרמה שרפה

:םירזחה .8
תלטומ רבחה לע ח"פוקמ םירזחה לבקל תורשפאה תנתינש הרקמב
.םירושיאה תא איבהל תוירחאה
רזחהה םוכס זזוקי ,םימיאתמה םירושיאה תאבהל רבחה גאד אל
.ישיאה וביצקתמ
,תלפוטמה היעבל םירושקה םייפיצפס םילומגת לבקמהו יאכזה רבח
.םירזחהה אולמ תא לבקי

.הדעווה י"ע ןיינע לש ופוגל קדביי גירח הרקמ לכ :תוגירח .9


:ץועיי תדעו לש להונל תפסות
1.10.1999 ךיראתב תוריכזמב לבקתה

:תויעובש לופיט תועש
רשואי אל) עובשל תחא תילופיט העש היהי ץועיי .ו י"ע רשואמה לופיטה
אלא עובשב םילופיט ינש ןיפוליחל וא תופוצר תוילופיט םייתעש לש לופיט
.(לבגומ ןמזלו לופיטה ינפל ,ץועיי .ו לש דחוימ רושיאבו םיפוחד םיבצמב

:שדוחב םישגפמ רפסמ
וא ה/רבחה לבקי תועובש 5 לש שדוחב) דבלב םילופיט 4 ורשואי שדוחב
.דבלב םילופיט 4 ה/דליה

:םירוה תכרדה
םוקמב הייהת ץוביקה יגיצנ םע השיגפ וא ה/דליב ת/לפטמה ת/לפטמ י"ע
.עובש ותואב ת/לפוטמה םע תילופיט השיגפ