יאקרב ץוביק

12.11.1999

הדובע ןונקת

.םינימה ינשל הווש ןפואב סחייתמ הבקנ וא רכז ןושלב בתכנה לכ

אשונב ץוביקה ססבתי וילע דיחיה ךמסמה אוה ותלבק רחאל הז ןונקת
.ול םימדוקה םינונקתה םימכסהה לכ תא לטביו הדובעה
םירבחה תוביוחמ לע תתשומ הז ןונקת.ונתייחמ רוקמ הניה םירבחה תדובע
יא לש בצמ .תיתקוסעת תרגסמב םתלוכיו םהירושיכ לכ אולמ שומימל
.ונתרבחב םייח ךרד וניא הדובע
רבח 48 ףיעס 'ה קרפ ,ץוביקה ןונקת" :48 ףיעס 'ה קרפ ץוביקה ןונקת י"פע
תא םייקלו ותדובע חוכ אולמ תא ץוביקה תושרל דימעהל בייח ץוביקה
ותדובע ירדסלו ותדובעל עגונה לכב ץוביקה לש תומכסומה ויתויושר תוארוה
."ךכב רושקה לכ לע

:ןכות
.הדובע ןקת -
.ןונקתה תודוסי -
.1 קרפ
.םידעומו םיגחב השפוח ימי .א
,םיאולימ ,הדיל ,םיאושינ :תודחוימ תושפוח + תיתנש השפוח ימי .ב
.לבא
.הלחמ .2 קרפ
.הדובע תקספהו הדובע שופיח .3 קרפ
.תויונרות .4 קרפ
.תויומלתשהו ןויע ימי ,םידומיל תועש .5 קרפ
.ץוח ידבוע .6 קרפ
.תפסונ הדובע תעשו הדובע תעש לומגת .7 קרפ
.דסומה ידלי תדובע .8 קרפ

:יעובש הדובע ןקת
הנידמה יקוחל דומצ

תויעובש הדובע תועש ש"ש
ליג

וטנ 42
65 ליג דע
םירבג
וטנ 34
70-65 ליגמ
םירבג
וטנ 42
60 ליג דע
םישנ
וטנ 34
65 - 60 ליגמ
םישנ


:14.1.2000 - ב ןכדועש ףיעס
רמושו השירפה ליג רחאל םג ,דובעלו ךישמהל םיאלמגה תא דדועמ ץוביקה
רבח ,תאז תורמל .105% - יאלמג לש אלמ ביצקת תלבקל יאלמגה תואכז לע
ביצקת 100% לבקי דובעל טילחהו (70 םירבגו 65 םישנ) השירפ ליגל עיגהש
100-ל עיגה אלש ,דבוע רבח .ח"ש 1 רשואמ םוקמב הדובע תעש לכ לע לבקיו
= ביצקתהמ 5% לש הבוגל דע ביצקתל המלשה לבקי ,שדוחב הדובע תועש
.ח"ש 1155
רבחל ח"ש 1100 אוה הדובע ןיגב תפסות בושיח ךרוצל סיסבה םוכס
.1100 X 5% = 1155
הדובע םוקמב תופסונ תועש דובעל יאשר היהי ש"ש 24 דבעש יאלמג רבח
ח"ש 12 לש םוכס םרובע לבקלו ('וכו תפר ,תויקש) תופסונ תועשל רשואמ
.תוישדוח תועש 20 לש םומיסקמ הבוג דעו העשל

:ןונקתה תודוסי

.הדובעל ביצקת ןיב רשקמה - 2 לדומ י"פע
.יפסכ ךרע שי הלחמ תעשו השפוח תעש ,הדובע תעש לכל
(הדובע םוקמ ןקתו א"שמ תדיחי י"פע) שורד אוה וב םוקמב דבועה רבח
.לעופב עציבש הדובע תעש לכ לע למגותי
,(תופסונ תועש) ותדובע תבוחל רבעמ ,שורד אוה וב םוקמב דבועה רבח
.(14 'מע 2 ףיעס 7 קרפ) תופסונה תועשה קרפל ףופכב למגותי

:םיקלח ינשמ בכרומ רבחל ישדוח ביצקת
.(ח"ש 500-כ) 50% וכרעש יסיסב ישדוח ביצקת
יפכ ,לעופב רבחה תדובע י"פע עבקיי ולדוגש ,(55%) הנתומ ישדוח ביצקת
:ןלהל טרופיש
.ח"ש 3 הייהי לעופב הדובע תעשל לומגת 1
.ח"ש 12 היהי תפסונ הדובע תעשל לומגת 2
.ח"ש 3 - לעופב הדובע תעשכ היהי שפוח תעשל לומגת 3
.ח"ש 2.70-כ - הדובע תעש ךרעמ 90% = הלחמ תעשל לומגת 4
.ח"ש 1 היהי הדובע לולסמב רחבש יאלמג לש הדובע תעשל לומגת 5
.תועש 8 ןב ליגר הדובע םויל הווש היהי םיאולימ םויל לומגת 6

ילעבכ ןוחטיבה דרשמ וא/ו ימואל חוטיבל דסומה י"ע ורכוהש םירבח
דרשמ וא ימואלה חוטיבה י"ע רדגומ היהי םתדובע ןקת ,יקלח הדובע רשוכ
חוטיבה ילומגת תלבקל לעפ רבחהו הדימב קר בייחי הז ןקת .ןוחטיבה
הדובע לע ולמגותי ולא םירבח .ץוביקל םריבעהו ול םיעיגמה ימואלה
.םתולבגומ ןיגב וקזניי אלו לעופב ועציבש
י"ע רחמותתו ןנקותת ,תויוליעפהו םיפנעה לכב ,םירבחה לכ תדובע
אלל ,הדובע םוקמ לכ לש תיקסעה תולהנתההמ קלח הווהתו א"שמ תדיחי
.ישיאה ביצקתב םירבחה לומגת לע תוכלשה
םינקתה .תושרדנה תורשמה רפסמ ורדגוי ץוביקב הדובע םוקמ לכב
הנתשמה תואיצמל ומאתויו ,הנש ידמ ,יתנשה ביצקתה תנכה תארקל ונחביי
רחאל איבהל לכוי רבח לכ .הבחרה וא/ו תמצמוצמה תוריכזמב ורשואיו
.ץוביקה תחישל רחא וא הז ףנע לע ןויד הטלחהה
.ול עבקייש ןקתה לע הלעת אל ףנע לכב םידבועה תבצמ
,ךוניחה דרשמ) תכמסומ תינוציח תושר י"ע הרשמכ רדגוהש ,הדובע ןקת
בייחמה הדובעה ןקת תא הווהי ('וכו תואירבה דרשמ ,הצעומ ,ןוריע תואובמ
,הרשמה תמלשהב ביוחי האלמ הרשמ ןקת לבקמ וניאש רבח .רבח ותואל
הדובע םויכ ומשריי םיאולימ .(3 'מע הדובע ןקת קרפ) א"שמ םע םואיתב
איבה רבחהש יאנתבו הדובע תועש 8 = םיאולימ םוי .(םיגחו תותבש ללוכ)
.(8 'מע ב.3 םיאולימ ףיעס 1 קרפ) םיאולימ ימי עוציב רושיא
ףסונב הנמייקתת ,הרימשו תבש :ןוגכ ,הדובע תועש 4-כ תונב תויונרות
ותואב תופסונ תועש לומגת רשפאי אל תונרות יולימ יא .הדובעה ןקתל
.(11 'מע 6 ףיעס 4 קרפ) .שדוח
חוויד םא אלא) הדובעה תועש ןיינמב בשוחת אל החוראל תו/הקספה
.(תרחא דבועה
,15:30 דע ךשמיי (רקוב .א רחאל) 7:00 העשב ליחתהש הדובע םוי :רבסה
.החוראל העש 1/2 לש הקספה וכותב הייהת רשאכ
תועצמאב ,תכרעמה .הדובע םוקמ תאיצמלו ותסנרפל יארחא רבחה
המצע לע חקית אל םלוא ,הדובע תאיצמ ךילהתב ול עייסת ,א"שמ תדיחי
.ומוקמב תוירחאה תא

:הדובע יא לש בצמ
ליגב ונניאש ,הדובעל רישכ ,אירב רבחה וב בצמ ונייה הדובע יא :הרדגה
הדובע תומוקמ החדש רחאל תאזו רשואמ הדובע םוקמב דבוע וניא ,השירפ
לכ תאו הדובע שופיח ךרוצל ול וצקוהש םימיה תא הצימש רחאלו ול ועצוהש
.ותושרל םידמועש שפוחה ימי
.וביצקת תתחפה דגנכ ,עובק ןפואב דבוע וניא יכ טילחהל יאשר היהי אל רבח
.ול עובקה ןקתה י"פע תוחפל דובעל בייח רבח
:לופיטה יבלשו יכרד
אצמנכ רבח רידגהל וא טילחהל ךמסומה םרוגה הנה א"שמ תדיחי 1
."הדובע יא" לש בצמב
לבקי ,םימי שדוח ךשמלו "הדובע יא" לש בצמב רבח רדגוהש םוימ 2
יסחיה קלחהמ 50% תחפוי ןכו עובקה ישדוחה ישיאה וביצקתמ 50% רבחה
לש
.דיתעב הזכ היהיו הדימב ,ולש יתנשה ןוכסיחה ביצקת
ץוביקה היהי "הדובע יא" לש בצמב רבחה אצמנ הב הפוקתה לכ ךשמב 3
ידכ דע ,ליעל םיטרופמה הלא לע םיפסונ הבוגת ידעצב ודגנ טוקנל יאשר
.ץוביקה ןונקתב רומאל םאתהב ,ץוביקה ןמ ותאצוהו ותורבח תקספה
הבוגל םאתהב אלא ,הדובע תועש בושיח סיסב לע אלש ולמגותי ץוח ידבוע
.רכשה
ימי 14 ונתי ,ץיק שפוחב םתדובע תרגסמב םידבוע םניאש ,תוננגו םירומ
.(הדובע תבוחכ בשחיי תומלתשה עובש) ץיקב הדובע


:תושפוח .1

:םידעומו םיגחב השפוח ימי א.1

שפוח ימי 2
הנשה שאר
שפוח םוי 1
רופיכ םוי
שפוח ימי 2
תוכוס לש 'ח - ו 'א םימי
שפוח ימי 2
חספ לש 'ז - ו 'א םימי
שפוח םוי 1
(תולוכש תוחפשמל) ןורכיזה םוי
שפוח םוי 1
תואמצעה םוי
שפוח םוי 1
תועובש
שפוח ימי 2
הריחב ימי
('וכו תוריחב) ןותבש םויכ הנידמב זרכויש םוי לכ

:תיתנש השפוח ימי ב.1

םייתנש שפוח ימי
(תועש 8 = שפוח םוי)
ליג תצובק
10
30 - אבצ ףוסמ
2
40 - 30
15
50 - 40
22
* יאלמג - 55
70 רבג / 65 השיא = יאלמג

.רבחה לש תיתנשה השפוחה ימי תסכמל תופסונ תועש רובצל ןתינ
השפוח" הלבטב טרופמכ השפוח ימיל תוכז םע הנשה תא חתפי רבח לכ
.וליג תצובקל םאתהב ,"תיתנש
:אמגודל
.השפוח ימי 10 םע הנשה תא ליחתמ 30 - אבצ ףוס ליג תצובקמ רבח
.השפוח ימי 12 םע הנשה תא ליחתמ 40 - 30 ליג תצובקמ רבח
.השפוח ימי 15 םע הנשה תא ליחתמ 55 - 40 ליג תצובקמ רבח
.השפוח ימי 22 םע הנשה תא ליחתמ היסנפ דעו - 55 ליג תצובקמ רבח
,ךוניחה דרשמ ללוכ) קיסעמהמ םתרוכשמ תא םילבקמה ץוח ידבוע
הזוחב עבקנש המ י"פעו קיסעמהמ םתשפוח ימי תא ולבקי ('וכו הצעומ
.ץוביקהמ השפוח ימי ךכל ףסונב ולבקי אלו הדובעה
רבחה קקזנ ןהל תושפוחה לכ תא תללוכ תיתנשה השפוחה ימי תסכמ
:טעמל
.םימי 6 - ןיאושינ תשפוח
.גוזה ןבל םימי 2 - הדיל
.םימי 7 - (םידליו גוז ינב ,םיחא ,םירוה) תיניערגה החפשמב לבא
הדובע שופיח ,םיאולימ ,הלחמכ תורדגומ ןניאש ,הדובעמ תורדעיה תועש
םידמועש שפוחה ימי תסכממ הנזזוקתו השפוחכ הנרדגות ,הדובע תנואת וא
םידחוימ םירקמ .השפוח תועשכ ובשחי םידלי ןיגב תועיסנ) רבחה לש ותוכזל
.(א"שמ תווצב ונודי
.ףנעה זכר םע שארמ ותשפוח ךשמו דעומ תא םאתל בייח היהי רבח
היהיש ,א"שמ תווצל אשונה אבוי ,םהיניב המכסהל ועיגה אלו הדימב
.ןיינעב יפוסה טילחמה
יולימל" הלצנלו השפוחל תאצל וירבח תא ץוביקה דדועמ ללככ
אל הרובצה השפוחהש דבלבו השפוח ימי רובצל רבח לוכי תאז םע ."םירבצמ
.תונורחאה ותדובע תונש יתש רובעב ול העיגמה השפוחה תסכמ לע הלעת
הנש + םייתנש) םייתנש תסכמל רבעמ ,רבחה תבוטל ורבצנש השפוחה ימי
תעש ףירעת י"פע ,תיחרזאה הנשה ףוסב יטמוטוא ןפואב ודפיי ,(השדח
.(13 'מע .1ב ףיעס 7 קרפ) (העשל ח"ש 3) הליגר הדובע
טעמל ,תיחרזאה הנשה ףוסב ותוכזל םידמועה השפוח ימי תודפל יאשר רבח
.השדחה הנשב ותואכזל םיפסונה םימי 6
הרמה .רדסהל הנושארה הנשב ביצקתל השפוח ימי תרמה הייהת אל
.2002 תנשב הייהת הנושאר
דע ורבעש םינשה ךלהמב םירבחה י"ע ורבצנש השפוח ימיל תוסחייתה
.ותלעפה רחאל הנש יצחכ דרפנב השעית ,ןונקתה תלעפהל

:תודחוימ תושפוח ג.1

:ןיאושינ
שפוחה ימי תסכמל ףסונב (שבד חרי) םימי 6-ל יאכז אשינה ץוביק רבח .1
.םייתנשה
חריל תאצל ןנכתמה רבח .הנותחה רחאל דיימ ולא םימי לצנל חרכה ןיא .2
.הדובעה םוקמ םע תאז םאתיו דעומ דועבמ ףנעה זכרל עידוי שבד
.תועש 8 = אלמ הדובע םויכ בשחנ םוי לכ .3

:הדיל
וא תויתרגש תוקידב ךרוצל ןויריהה תפוקתב הדובעמ תורדעיה תועש .1
.הלחמ (תועש) ימיכ הנבשחת האפרמה רושיאב רתוי תכשוממ תורדעיה
תשפוחל תאצל תורשפא הנשי .רתויה לכל םישדוח 4 תב איה הדיל תשפוח .2
ימי תרתי תא לבקלו רעושמה הדילה ךיראת ינפל תועובש 6 ךלהמב הדיל
תוכז .(הדילה םוימ תבשוחמ הדילה תשפוח) הדילה רחאל השפוחה
ינב םיאשר ,ןכ ומכ .הדילה תשפוח תא לבקי םירוההמ ימ רוחבל החפשמה
לבקת הקלחב רשאכ ,תופוצר תופוקת יתשל הדילה תשפוח תא קלחל גוזה
.גוזה ןב השפוחה תא לבקי הקלחבו גוזה תב השפוחה תא
םישדוח 3-כ דע) הנוירהל ישישה שדוחה ףוס דע תויונרות אלמת השיא .3
.(הדיל ינפל
.הנש דליל תאלמב תויונרות תתל רוזחי השפוחה לבקמ .4
37 אוה השפוחה לבקמל אלמ הדובע ןקת - דליה לש וייחל הנושאר הנש .5
דובעל יאשר היהי אל השפוחה לבקמ .תויונרות תבוח ןיאו תויעובש תועש
.תויונרותו (ש"ש 43) האלמ הדובע תבוח אלימ םא אלא ,תופסונ תועש
.השפוחה לבקמ לע תלטומ הדובעל הרזחה םואית תבוח .6
היהת ,הלעמלש םיפיעסב הרומאה הפוקתל רבעמ הדילה תשפוח תכראה .7
דובעל יאשר היהי אל וז הפוקתבו השפוחה לבקמ לש שפוחה ימי ןובשח לע
.תופסונ תועש
,ץוביקב תוקוניתה תיבל קוניתה לש ותסינכ הרדסוה אל םהב םירקמב .8
דע השפוחה לבקמ לש שפוחה ימי ןובשח לע אלש הדילה תשפוח ךראות
.םלוה רודיס תאיצמ
ינבמ דחא יאכז היהי ,םינש 10 לע הלוע וניא וליגש ,דלי הצמיאש החפשמ .9
.תדלוי לע םילחה םיללכ םתוא יפל ץומיא תשפוחל החפשמה

:םיאולימ
אוה וב ףנעה זכרל תידיימ ךכ לע עידוי ,םיאולימ תורישל וצ לבקמה רבח .1
.דבוע
םיאולימ תוריש) פ"מש ספוט תא רבחה ריבעי םיאולימה תוריש םותב .2
תלבקל יאנת הווהמ ספוטה תרבעה .תינכטה תוריכזמל (3010 'סמ ליעפ
.ביצקתב םיאתמ יוכיז
השפוח תעשב הכוזי ,םיאולימב ותוריש ןמזב ףנעב הדובעב קסעויש רבח .3
.לעופב הדובע תעש לכ לע
(גחו תבש ללוכ) םויב תועש 8 יפל ,הדובע ימיכ ומשריי םיאולימ ימי .4
.םיאולימ ימי עוציב רושיא איבה רבחהש יאנתבו

:לבא
יאכז (םידליו גוז ינב ,םיחא ,םירוה) תיניערגה החפשמב רקי דביאש רבח .1
.תיתנשה השפוחה ימי ןיינמב םניא ולא םימי .העבש ימי 7-ל
14-ל יאכז רבחה היהי תיניערגה החפשמב הריטפ בקע ל"וחל העיסנב .2
.תיתנשה השפוחה ןיינמב םניא ולא םימי .םימי

:הלחמ .2
הלחמ ימי .יאופר רושיא אלל ,הנשב הלחמ ימי 3 דע תחקל יאשר רבח
.יאופר רושיא ךמס לע קר ומשריי םיפסונ
.הנשב הלחמ ימי 18-ל יאכז רבח לכ
ליג דע בשחנ דלי) דלי לכ ןיגב הלחמ ימי 6-ל תואכז הייהת החפשמ לכל
.(18
םירוקיב) הדובעה תועשב אלש םעצבל ןתינש ,םייאופר םילופיט
.הלחמ תועשכ ורכוי אל ,(תואפרמב
:ןלהלכ הלחמה תפוקת בשוחת תכשוממ הלחמ לש םירקמב
.ותוכזל ורבצנש הלחמה ימי תא רבחה לצני תישאר
תלבקל שרדנכ לעפש יאנתבו רבחה ןובשח לע ויהי אל םיפסונ םימי
.(א"שמ תרזעב) םילומגת
,הרוה) תיניערג החפשמ ןב זופשא בקע הדובעמ תורדעיה לש הרקמב
הלחמה ימי תאו וידלי ןיגב הלחמה ימי תא רבחה לצני (דלי וא גוז תב/ןב
תדיחי םע ומאותי םיגירח םירקמ .ותשפוח ימי תא לצני ,ךכל רבעמ .ולש
.א"שמ
.ו ןובשח לע ומשריי ,הדובעה תועשב ץועיי תדעו י"ע םירשואמה םילופיט
.הדעווה זכר י"ע ורשואי םא ץועיי
.הלחמ ימי לש הרמה ןיא
.םינש 3 דע הלחמ ימי רובצל ןתינ

:הדובע תקספהו הדובע שופיח .3
םא .תיחכונה ותקוסעת ךותמ השדח הקוסעת תורשפא ןוחבל יאשר רבח
,א"שמ זכרלו ףנעה זכרל ךכ לע עידוי ,ףנעב ותדובע תא םייסל שקבמ אוה
.רדוסמ הדובע םויס ךילהת םכסיו שארמ שדוח תוחפל
תא הלעי הבו החישל ונמזי ,רבח לש ותדובעמ הצורמ וניאש ,ףנעה זכר
זכר .רבחה לש ותדובעמ ונוצר תועיבש יא תאו הדובעב ודוקפת יבגל ויתוגשה
א"שמ ףותישל תורשפא קדביתו ויתונווכ יבגל א"שמ זכר תא ןכדעי ףנעה
ףתתשי ,ותדובעב רבחה לש רישיה הנוממה וניא ףנעה זכר םא .ךילהתב
וינפב ואבוהש ילבמ רבח רטופי אל ,הרקמ םושב .רישיה הנוממה םג החישב
.רושיא ןועטה תא רפשל תנגוה תונמדזה ול הנתינו ותדובע יפלכ תונעטה
שקבמ אוהו החישה זאמ רבחה תדובעב רופיש לח אל זכרה תעדל םא
תוריכזמה רושיא .ףנעה תוריכזמ תעידיל אשונה תא זכרה איבי ,ורטפל
רבחה תא ףנעה זכר ןמזי רושיאה תלבק רחאל .םעוציבל יאנת אוה ןירוטיפל
תוביסה תאו וירוטיפ לע ול עידוי הבו החישל ץוביקה לש א"שמ זכר תאו
.ךכל
דע אשונה תא איבהלו הבחרה תוריכזמל וירוטיפ לע רערעל יאכז רבח
.ץוביקה תחיש תערכהל
תוירחאה תלטומ (ונוצרב אלש םג) ותדובע תא םייסמה רבחה לע
תאיצמל יעוצקמ עויס ןתית א"שמ תדיחי .יפוליח הדובע םוקמ תאיצמל
.ול הצוחמו ץוביקב הדובע םוקמ
30 דעכ ותדובע תא םייסמש רבחל תוצקהל תיאשר הייהת א"שמ תדיחי
.הדובע שופיח ימי
ךשמב םימעפ שולשמ רתוי אלו הנשב םוי 30-ל ולבגוי הדובע שופיח ימי
.םינש שולש
ףנעב הדובעה תבוח יולימ ידכ ךות השעית הדובע שופיח תפוקת
.א"שמ עויסבו תנמדזמ הדובעב/יפוליח ףנעב/םדוקה
היהי אל ,ליעל 2 ףיעסב רדגומה י"פע אלש ,ותדובע תא קיספהש רבח
.הדובע שופיח ימי לבקל יאכז
:הדובע םוקמל רבח תלבק
.א"שמ זכר תועצמאב ותשקב תא םסרפי םידבוע שפחמה ףנע
ומיאתי םהירושיכש דבלבו םיריכש םידבוע ינפ לע םירבחל תופידע ןתנית
.ףנעה זכר לע תלבוקמ הייהת ףנעב םתדובעו דיקפתל
ףקיה ,דיקפתה רדגוי וב ימינפ םכסהב הוולי ףנעל רבח לש ותסינכ
.תויוכזו תובוח ,הדובעה םוי ריחמת ,ןויסינ תפוקת ,הרשמה
.א"שמ דרשמב אצמנה רבחה לש ישיאה וקיתב רמשי םכסהה

:תויונרות .4
,תילכלכ תואמצעב םיריעצ טעמל ,םינושה םילולסמב םיריעצו רבח לכ
תויונרותה תועש תסכמ בושיח י"פע עבקית רשא ,תויונרות תסכמב םיבייח
.תונרותב םיבייחה םירבחה רפסמ יקלח - תשרדנה תיתנשה
.הדובעה תבוח יוליממ קלח איה תונרותה
גאדי תונרותה תא עצבל לוכי וניאש רבח .רבחה לע הלח תונרותה תוירחא
.ףילחמל
תופסונ תועש להונ י"פע עצובת ,תונרותכ תרדגומ הניאש ,תבשב הדובע
.(14 'מע 2 ףיעס 7 קרפ)
,האפרמ ,הנומוק ,הסבכמ ,א"חו חבטמ :תונרות תמייק םהבש תומוקמ
.םיפדועו ןואילופ ,לול ,תפר ,(הנועב) הכירב ,ןודעומ ,יח קשמ ,תילוכרמ
דע תוניינועמה םישנה לכ לעו םירבגה לכ לע לוחת הרימש תונרות תבוח
.השירפה ליג
.רבחה לש הדובעה תבוח תועש ןיינמב בשחית הרימש תונרות יולימ
.ט"ברה תוירחאב הרימשה תונרות יולימ חוויד בקעמ
,האפרמב 1 ץובישב תובייח ויהי תויחאה .האפרמה היהת ללכה ןמ אצויכ
הנייהת תבשב ךכל רבעמ תונרות .ץוביקב תלבוקמ הייהתש המרונה י"פע
.תופסונ תועשכ
תא םג תושעל תביוחמ הייהת האפרמב תופסונ תועש תושעל הצרתש תוחא
.האפרמב הלש הבוחה ץוביש
םיפנעב םויה דע ודבעו תויונרות תבוח םהילע הלחש ,םירבחה לכ :רבסה
.םהלש הדובעה תבוח תמלשהמ קלחכ ,תוריש יפנעב התעמ וצבושי ,םיינרצי
ינרצי ףנעב תותבשב דובעל יאשר היהי הדובעה תבוח תא םילשהש רבח
.לומגתב תופסונ תועשל ול בשחית וז הדובעו
תעצבתמ ובש ,ףנעה זכר תוירחאב היהת תויונרות עוציבו לועפת תוירחא
.א"משל חוודיו תונרותה
תוכייש ןניאו הליהקל המורתכ תויהל הנכשמת םיגח/תוברת תויונרות
םכותב םיליכמה םיגח .םיגחה לע בחרומ ןויד תרגסמב ונודיו הז ןונקתל
,הנכהב םירבחה תדובעו גחה תווצ י"ע ונגרואי (חספו הנשה שאר) החורא
.תבש ץובישכ בשחית לוסיחבו השגהב
.הדובעהמ השירפה ליגל דע םירבחה לכ לע לוחת תויונרות תבוח
רובע לומגת לבקל תורשפא רבחמ ענמי ,ןונקתה י"פע ,תונרות עוציב יא
.(5 ףיעסבכ םיגח/תוברת תויונרות ללוכ אל) שדוח ותואב תופסונ תועש

:תויומלתשהו ןויע ימי ,םידומיל תועש .5
הדובע תבוחכ דומילה ימי ובשחיי - ףנעה תרגסמב םידומילל אצויה רבח
.תועש 8 יפל בשוחי םידומיל םוי .םאתהב ביוחי ףנעהו
תוריכזמה י"ע הרשואש ,תומלתשהה תינכות תרגסמב םידומילל אצויה רבח
תישיאה םידומילה תרגסמ י"פע ,א"שמ י"ע רדגות ותדובע תבוח ,הבחרה
.ולש
.שפוח ימיכ ובשחיי ולש דומילה ימי - תיטרפ תרגסמב דמולה רבח
תועש דובעל יאשר (ש"ש 43) האלמה ותבוח תא אלימש ,םלתשמ רבח
.תופסונ

:ץוח ידבוע .6
.הז ןונקתמ דרפנ יתלב קלח םה ץוחה ידבוע
.א"שמ רושיאבו ףותישב היהת ץוח תדובעל האיצי
םינוירטירק םתוא י"פע הנביי ץוחה ידבוע לש יסיסבה ישיאה ביצקתה
.ץוביקב םידבועה םירבחל ועבקנש
תא ריבעהל בייח ,רכש שולתב ורכש תא לבקמו ,ץוח תדובעל אצויה רבח
.ץוביקה לש קנבה ןובשחל תורישי רבעוי םולשתהו ץוביקל רכשה שולת
לע לומגת ולבקי ,הדובע תועש לש בושיח י"פע ודבעי רשא ,ץוח ידבוע
:איה האלמ הדובע תבוח יולימ) הדובעה תבוח תא ואלימ םאב תופסונ תועש
.(הדובעה םוקממ בייחתמה י"פע ,האלמ תישדוח הדובע תרשמ
לכ זוזיק רחאל ,שדוחל וטורב ח"ש 6,000 לעמ רכתשמה (רבג) רבח
6,000 לעמ ףסונ לקש לכ רובע 'גא 10 לבקי ,תושר ייוכינו תוישיאה תואצוהה
240 םויהל ןוכנ) תופסונ תועש רובעב ילמיסכמה לומגתה הבוג דעו ח"ש
.(ח"ש
לכ זוזיק רחאל ,שדוחל וטורב ח"ש 5,000 לעמ תרכתשמה (השיא) הרבח
לעמ ףסונ לקש לכ רובע 'גא 10 לבקת ,תושר ייוכינו תוישיאה תואצוהה
םויהל ןוכנ) תופסונ תועש רובעב ילמיסכמה לומגתה הבוג דעו ח"ש 5,000
.(ח"ש 240
לומגתל תואכז ךרוצל ורכש בשוחי ,תינובשחב םלושמ ורכשש ,ץוח דבוע
.מ"עמ ינפל תינובשחב בוקנה םוכסהמ 70% י"פע תופסונ תועש
ח"ש 6,000 = וטורב ח"ש 8,571 אוה תינובשחב ותרוכשמש רבח :אמגוד
ח"ש 5,000 = וטוב ח"ש 7,142 איה תינובשחב התרוכשמש הרבח .וטורב
.וטורב
10% לע הלעי אל הרקמ לכבו א"שמ תדיחי י"ע רשואי ל"שאה הבוג
ח"ש 1,000 לע הלעי אל ,הרקמ לכב .תינובשחב 7%-ו שולתב וטנה רכשמ
.שדוחל
ףסכ ימוכס תלבקל ויתויוכז לכ תא ץוביקה ידיל ריבעי וא/ו החמי רבחה
,דיתעב וא ידיימ ןפואב שומימ תורב וללה תויוכזה םא ןיב ,ףסכ יווש וא
היסנפ וא/ו תומלתשה ןרק וא/ו למג תופוק וא/ו היסנפ תונרקב ןרוקמש
לכו ץוח דבועכ ותדובע ןיגב ותבוטל וכרענש ,ןוכסיח תופוק וא/ו תיביצקת
.שולתב עיפומה רחא םוכס
אהי ,ליעל 10 ףיעסב רומאכ ונתובייחתה תא אלמי אל רבחהו הדימב
לכמ רבחה תויוכז לש ןכרע תא זזקל וא/ו תוכנל ,רתיה ןיב ,יאשר ץוביקה
וא/ו דסיי רשא תונרקמ וא/ו ויתודסוממ וא/ו ץוביקהמ רבחל עיגיש םוכס
,הביזע ימד תוברל ,איהש הליע לכ לשב תאזו ,וירבח רובע ץוביקה להנמ
.םיללכ וא ןונקת לכב רומאה תורמל תאזו הבצק וא למג ימולשת
,הלאכ ושרדייש לככ םינותנ לבקל א"שמ תדיחי לש החוכ תא הפיי רבחה
וא/ו היסנפ תונרקב רבחה תבוטל ורבצנש תוילאיצוסה תויוכזה םע רשקב
היסנפ לש םירקמב) דיבעמה לצא וא/ו תומלתשה תונרק וא/ו למג תופוק
.ןיינעה יפל לכה (תיביצקת
םרוג לכ ינפב ויחפסנו םכסהה תא גיצהל תיאשר היהת א"שמ תדיחי
.רבחה תדובעל רשקב םינותנ לבקל ידכ ,דיבעמה תוברל ,יטנבלר
דיבעמל םכסהה תא רוסמי וא/ו רבחה גיצי ,א"שמ תדיחי שורדת םאב
יפל לועפל דיבעמל תרזוח יתלב הארוה תניחבב הניהת םכסהה תוארוהו
דיבעמה לצא ותדובע ןיגב רבחה תויוכז לכ תרבעהל רושקה לכב ויתוארוה
לש םולצת ץוביקה ריבעי ,דיבעמל םכסהה תא רבחה רוסמי אל .ץוביקל
.דיבעמל םכסהה

:תפסונ הדובע תעשו הדובע תועש לומגת .7
.הדובע תעשל לומגת בושיחל סיסבכ שמשי 1999 ביצקת

:םיקלח ינשמ בכרומ רבחל ישדוח ביצקת 1.7
.(ח"ש 500-כ) 50% וכרעש ,יסיסב ישדוח ביצקת
יפכ ,לעופב רבחה תדובע יפל עבקיי ולדוגש ,הנתומ (55%) ישדוח ביצקת
:ןלהל טרופיש
ביצקתהמ 55% :בושיח י"פע .ח"ש 3-כ היהי לעופב הדובע תעשל לומגת 1
.העש לומגת = ןקת י"פע הבוח הדובע תועש יקלח -
.ח"ש 12 היהי תפסונ הדובע תעשל לומגת 2
.ח"ש 3 לעופב הדובע תעשכ היהי רבחל שפוח תעשל לומגת 3
.(ח"ש 2.70-כ) הדובע תעש ךרעמ 90% = הלחמ תעשל לומגת 4
.ח"ש 1 = יאלמג לש הדובע תעשל לומגת 5
.תועש 8 לש ליגר הדובע םויל = םיאולימ תוריש םויל לומגת 6

:תופסונ תועש 2.7
תורשואמו תורכומ ,תופסונ תועש תדובעל וירבח תא דדועי ץוביקה
תועשכ .רבחל תוישדוח תועש 20 לש הרקת דעו א"שמו ףנעה זכר י"ע ,שארמ
,תוישדוחה תועשה תסכמל רבעמ ןהש תועש קר ובשחיי תופסונ הדובע
תבוח יולימ ךרוצל הדובע תועשכ םיבשחנ הלחמ ימי) ץוביק רבחל תוינקתה
.(תופסונ תועשו הדובעה
א"שמ תווצ ,תמצמוצמו הבחר תוריכזמ ,תילכלכ הלהנה :לש תובישי
תוליעפ םג .הדובע תועשכ הנבשחית ןואילופ לש םילהנמ תצעומו
ולביקש יאנתבו הדובעכ ובשחיי םיגח יתווצו גח יזכר ,תודעו לש תיביסנטניא
.א"שמ זכרמ רושיא ךכ לע
רובע לומגתל יאכז היהי אל ,וילע ולטוהש תויונרות עצבמ וניאש רבח
.שדוח ותואב תופסונ תועש
םירבחל תורשואמו תופסונ תועש תודובעל הווש תונמדזה ןתנית - המגמכ
.העצבל םילגוסמהו םיצורה
:תופסונ תועש לש הלעפהה ןונגנמ
רושיאל אשונה תא איביו תופסונ תועשב ךרוצה תא רידגי ףנעה זכר .1
.תמצמוצמה תוריכזמהו תילכלכה הלהנהה
תופסונ תועשב ךרוצה תא ורשאי תמצמוצמ תוריכזמ/תילכלכה הלהנה .2
.א"שמ זכר תא ונכדעיו
.תופסונ תועש תדובעל תויורשפאה תא םיברב םסרפת א"שמ תדיחי .3
.א"שמל ונפי םיניינועמה םירבחה .4
.הדובעה עוציב תא ףנעה זכר םע רידסי א"שמ זכר .5
עוציבל רתויב םימיאתמה תא םינופה ןיבמ רוחבל יאשר ףנעה זכר .6
.ולש ףנעב הדובעה
לע רושיא ונממ לבקיו ףנעה זכרל חוודי רבחה .רבחה לע חווידה תוירחא .7
.ולש ףנעב תופסונה תועשה עוציב
.הדובע ח"ודב םושירל ח"הנהל ףנעה זכר י"ע רבעוי רשואמה ח"ודה .8
.א"שמל רבעוי הדובעה ח"וד .9
.רבחה יוכיזו ףנעה בויח - עוציבל הארוה ח"הנהל ריבעי א"שמ .10
לע תמצמוצמה תוריכזמלו תילכלכה הלהנהל יתנש יצח חוויד םייקתי
.תופסונ תועש ךרוצל םירבחה תדובע ףקיה
.םינושה תרושקתה יצורעב רוביצל םסרופי ח"ודה
תועשה לולסמל סנכיהל יאשר היהי תויעובש תועש 24 דבעש יאלמג קר
.תופסונ
תרשואמ תפסונ העש לכ לע למגותי תויעובש תועש 24 לעמ דבעש יאלמג
.תופסונה תועשה ןונקתל ףופכב ,שדוחב ח"ש 240 לש הבוגל דעו ח"ש 12
ןונקת םושיי רחאל הנש יצחכ - ץוביקב םייזכרמ םידיקפת יאלממל עגונב
.תופסונ תועשל לומגתכ תפסונ הדובעל םתבוח לע ןויד םייקתי ,הז