יאקרב ץוביק

.1.11.1999-מ תואירב תדעו תטלחה
.19.11.1999-ב תמצמוצמה תוריכזמה י"ע חוכ יופיי הלביק

תויטרפ תופורת

תואצמנש ,תופורתה יריחמ לע ססובמ יאקרבב תואירבה תכרעמ ביצקת
תונווגמו תובר תופורת ליכמ הז לס .ח"פוק י"ע תודסבוסמו תואירבה לסב
יאקרבב תואירבה ביצקתמ 38%-כ .םיכרצה בורל תובוט תובושת ןתונו
:תואירב תדעווב טלחוה ךכל יא .תופורת לע אצומ

.ח"פוק י"ע תודסבוסמה תופורת קפסת האפרמה
תויטרפ תופורת תקפסמ הניא - האפרמ/תואירב תדעו - תויטרפ תופורת
ה/רבח .ח"פוק י"ע תודסבוסמ אלש וא םייטרפ תחקרמ יתבב תונקנה
ןומימל ותשקב תא איבהל לכוי ,תיטרפ הפורתל אפורמ הצלמה איבמה
ןויד רחאל) םידחוימ םירקמב ונתניי ולא תופורת .תואירבה תדעוול הפורתה
:רשאכ (תואירב תדעווב
.ח"פוקב תדסבוסמ הפורת ריחמל הוותשמ תיטרפה הפורתה ריחמ .1
אצמנ אלו ח"פוקב תואצמנה תופורת י"ע ךשוממ לופיט ה/לביק ה/רבחה .2
הפוקתלו ימעפ-דח לופיטל הנתינ הפורתהו הדימב .תיאופרה היעבל ןורתפ
.תואירב.ו ח"ע ויהי םינושאר םימי 10 .תלבגומ
'א םיפיעסב םינוירטירקב תאצמנ אלש ,תיטרפ הפורת םישקבמה ה/רבח .3
םידחוימ םירקמב .תואירב תדעווב ןוידל ה/ותשקב תא איבהל לכוי ,'ב וא
.היינקב ה/רבחה תופתתשהב הפורתה רשואת
ןובשח לע ויהי תויטאפומוה תופורת/אפרמ יחמצ/תופורת יפילחת
.האלמה םתוירחאבו ה/רבחה