יאקרב ץוביק
2000 לירפא

"רוד-יל" תיב - ידועיס תיב ןונקת

.םינימה ינשל הווש ןפואב סחייתמ הבקנ וא רכז ןושלב בתכנה לכ

:אובמ
הלאל םג ,וירבח לכל גואדל הבוחו תוכז ומצעל האור יאקרב ץוביק
םייוטיבה דחא אוה רוד-יל תיב .םתנקז ימיב תיתואירב הקוצמב םיאצמנה
םילוחה םירבחה יפלכ החפשמהו ץוביקה תוירחא שומימל םיקהבומה
תויחנה תתל אב הז ןונקת .יצוביקה וניתבב דועיסו לופטל םיקוקזה
רבחה םהב םיבצמב לועפל דציכ ,םירבחהו ץוביקה תודסומ לע תומכסומ
.תיטרפה ותריד תרגסמב ולגרהכ דקפתל דוע לוכי וניא הלוחה וא ןקדזמה
היינש תופידע .רוד-יל תיבל הנושאר הסינכ תופידעב דימת ויהי ץוביקה ירבח
תורשפאה חתפת ןכמ רחאלו ,ץוביק ירבח םניאש ,םירבח ירוהל ןתנית
.ץוחבמ םילפוטמ תטילקל

:רוד-יל תיב תרדגה
.דועיסו םוקיש ,המלחהל שמשמ רוד-יל תיב -
עוריא רחאל וא תפלוח הלחמב שישק וא הלוח ,דלי ,רבח עיגמ המלחהל -
.םיינמז החגשהו הרזע בייחמה יאופר
.החגשה תחת ינמז ימוקיש לופיטל קוקזה הלוח עיגי םוקישל -
עובק ןפואב םיידועיס החגשהו לופיטל קוקז רשא ,םדא עיגי דועיסל -
.תוישיא וא תויתחפשמ ,תויתואירב תוביסמ
.לופיטה תפוקת םותב ותיבל רוזחי םוקישו המלחהל עיגמה הלוח -
םייאמצע םייחב םיכישממ רשא ,םירבחל םידעוימ םוי ילופיט -
,הצחר ומכ תומיוסמ תולועפב החגשה וא הרזעל םיקוקז ךא ,םהיתורידב
.'וכו הליכא

:תיבה תורטמ
לע הרימש ךות ,ןתינש המכ דע ,יצוביקה ותיבב ראשיהל רבחל רשפאל .1
.םדאכ ודובכ
.ותושישתו ותנקז ,ותלחמ תעב רבחב לפטלו ךומתל .2
לע ,רשפאה לככ ,הרימש ךות ,דבוכמו תואנ היהי לופיטהש חיטבהל .3
.הליהקבו החפשמב ומוקמב רבחה דוקפת
,תחא גג תרוק תחת ,תקקזנה הייסולכואל ידועיסו יאופר לופיט רשפאל .4
.םימלוה םיאנתב הממיה תועש לכ ךשמב
ידכו תויורשפאל םאתהב ,ץוחבמ םילוח תטילקל חותפ היהי רוד-יל תיב .5
.ידועיסה תיבה לועפתב תורושקה תוהובגה תויולעה תא ליזוהל
תדימב ץוביק רבח שומישל הקיר הטימ ,תע לכב ,רמשית רוד-יל תיבב .6
.ךרוצה
הלבקב תופידע ןתנית רוד-יל תיבל םישדח םירייד תלבק יבגל לוקישב .7
.ץוביק ירבחל יתחפשמ רשק אלל םינופ לומ םירבח ירוהל
.רבד לכל םירבח ירוהכ בשחיי ץוביק רבח הרוה לש גוז ת/ןב .8
.רדחב םירייד ינש ורוגי רוד-יל תיב ירדחב .9

:תיבה תיארחאו תווצה ידיקפת
.רוד-יל תיבב ימוימוי הדובע רודיס .1
.(הכאלמה ילעב םע רשק ללוכ) תיבה לש תפטוש הקוזחת .2
,תוברת ,הקוסעת ,םילופיט ,הצחר ,תוחורא) עובק םוי רדס תלעפה .3
.(דועו החונמ
הרזעל םיקוקזה םירבחהו םישישקה תבוטל הירפירפה תלפטמ םע רשק .4
לש םוי יתורישל םיקקזנו רוד-יל תיבב םירג םניא רשא ,תיקלח תידועיס
.תיבה
.עוצקמ ישנאו תוחפשמה םע רשק .5
םיישיאה םיכרצה תקפסאל הגאדו תיבה לש ףטושה ביצקתה לע תוירחא .6
.םיריידה לש
.םירדחב םיריידה ץוביש .7
,תילטנמ ,תיזיפ הניחבמ םתלוכיל םאתהב םיריידה תלעפהל הגאד .8
.הליהקב םימרוג בוליש ךות ,תיתוברתו תיתרבח

:רוד-יל תיבל רבעמה יבגל םיללכ
:ישיאה ודויצ תא ומע איבמ םוקיש וא/ו המלחה תפוקתל רבועה רבח .1
,םיעצמ ןוגכ ףסונ דויצ ומע איבי תיבה תזכרמ םע םואיתב .הצחר ילכו שובל
.תובגמו תוכימש
ונוצרל םאתהב ,ותרידמ םיטירפ ריבעהל רבחה לכוי עבק רויד לש בצמב .2
םוקמב בשחתהבו תיבה תזכרמ םע םואיתב תאז .תיבב ול הצקומה םוקמלו
.תיבב םייקה יזיפה
לש הפוקתל דע תיבב ינמז רייד לש םיירמוחה ויניינעב יוניש לכ לוחי אל .3
תיבב לבקמ רבחהש ,דיתעב טרפויש רבד לכו ןוזמ דבלמ) תיבב תוהש שדוח
.(רוד-יל
יארחאה וניה ,ותרידב ראשנ רשא ,רוד-יל תיבב עבק רייד לש וגוז ןב .4
:ןלהל וטרופיש םיאשונ טעמל ,גוזה לש םירמוחה ויניינע לכב טלושהו
ץוביקב דיחי אוהו שדוח לעמ תכשמנ רוד-יל תיבב רבחה תוהש רשאכ
,ןוזמ) ולש םוי םויה ייחל םיעגונה םיביצקתה ורבעוי - (גוז ת/ןב אלל)
תיב תושרל ותושרמ (שפונו בכר ,ןותיע ,טוהיר יאלב ,תוברת ,תילוכרמ
ורבעויו רבחה ביצקת ךותמ ודרוי וטרפויש ביצקתה יפיעס לכ .רוד-יל
י"ע ול וקפוסי ויכרצ לכ .תיבב רבחה לש ותוהש דעוממ לחה תיבה ביצקתל
דומעי םידכנה ביצקתו השבלה ,הלענה ,ישיאה ביצקתה ביכרמ .תיבה
ידועיס בצמב רבח לע םג לוחי הז ףיעס .וייח ימי לכל רבחה לש ותוכזל
.ץוביקל ץוחמ דסומב זפשואמ
קלחה קר םביצקתמ רבעוי - םתרידב ראשנ הלוחה לש וגוז ןב רשאכ
.שפונו תוברת ,תילוכרמ ,ןוזמ יביצקתב רוד-יל תיב ריידל עגונה יסחיה
הנומי ,וביצקתב לפטל ךישמהל לוכי וניאו ץוביקב דדוב ריידה רשאכ
תחפשמ ינב םע תוצעייתה ךות ,ץוביקה תוריכזמ י"ע הז ךרוצל יארחא
.הלוחה
.ץוביקה יריכזמ תוירחאב היהי ליעל םייביצקתה םייונישה עוציב
.ותושרב ראשיי תיבל ותסינכ דע רבצ רבחהש ביצקתה
לש גוז ינב וא רוד-יל תיב יתורישב םישמתשמ ךא ,םתיבב םירגה םירבחה
וטרפוהש םיתוריש םתוא לע םביצקתמ וביוחי - רוד יל תיבב םייחה םירבח
.(ןוזמ) םויקה ביצקתב םיכוזמו
.דבלב רודיל תיבב דומצ לופיטו החגשה ןממי ץוביקה .5
ותושרל ראשית םישדח 6 לש הפוקתל דע רוד-יל תיבב ההושה רבחה תריד .6
יוניש לע הטלחהה .ותחפשמ וא רבחה תוארוהב אלא ,שומיש לכ השעיי אלו
םע ףותישב ,הדעווה י"ע עצבתת עובק בצמל ינמז בצממ רבחה לש ודמעמ
לע ץוביקה תוריכזמ תא הדעווה עדיית ןכמ רחאלו ותחפשמו רבחה
הגרדמ ותחפשמ גיצנ וא רבחה םע השעיי עבקה תרידב לופיטה לכ .הטלחהה
גיצנ ףותישבו ץוביקה ריכזמ תוירחאב ,ול הצוחמ וא ץובקב יחה הנושאר
ץוביקה תושרל הדימעהלו הרידה תא תונפל החפשמה לע .תואירבה תווצ
תכיפה לע הטלחהה רחאלו רוד-יל תיבל ריידה תסינכ םוימ םישדוח 6-כ
תיבב עבק ריידב רבודמש ,דבלבו תאז לכ .רוד-יל תיבב עבק ריידל רבחה
.גוז ת/ןב ול ןיא רשא ,רוד-יל
ותרידמ ורבעוי ,רוד-יל תיבב עבק רייד רבחה תויה לע הטלחהה רחאל .7
ןכ .שדחה ורדחב םוקמ םהל שי רשאו םהב ןיינועמ אוהש םיצפח תמדוקה
הרידה תלוכת .(תובגמו הטימ ילכ ,םידגב) ץוחנה ישיאה דויצה לכ רבעוי
.ץוביקל םיכיישה םיטירפ טעמל ,החפשמה י"ע לפוטת וא רמשית התנופש
וא רבחל םיסכנה ךוישל םיסחייתמה םייוניש יאקרבב ולבקתי םא .8
ןויד םייקתי - רוד-יל תיבב םיררוגתמה םירבחל םיעגונה םירחא םיאשונל
.ותיבו רבחה דמעמל רשקב שדוחמ

:הלבק תדעו
דבועו ילאיצוס דבוע ,תואירבה .ו זכרמ ,תיבה זכרמ ,תוחא ,אפור .1
ולקשיי .רוד-יל תיבל הלוח תסינכל הלבק .ו םיווהמ ,ךרוצה יפ לע ,הירפירפ
תיבל הסינכ .תיבל הלוחה תסינכב ךרוצה יבגל םיידוקפתו םייאופר םילוקיש
עיגהל הרטמ ךותמ ,ותחפשמו רבחה תופתושב הלבקה תדעווב ןודית
.רבדב םיעגונה לכ ןיב תיברמ המכסהל
בוקעתו רבחה לש ידוקפתה ובצמ לע תיבה תווצמ עדימ לבקת הלבקה .ו .2
,םיעובק ןמז יקרפב סנכתהל הדעווה לע .רוד-יל תיבב רבחה תטילק רחא
.בקעמה ךרוצל
רבחה םע היגיצנו הדעווה שגפית רוד-יל תיבב םישדח 3 לש תוהש רחאל .3
,םקתשמכ אצמיי רבחה םא .לופיטה ךשמה לע הטלחה ךרוצל ותחפשמו
םייחל ותרזחהל ולש רוידה יאנתו ותחפשמ ,רבחה תנכהל הדעווה לעפת
ףותיש ךות השעיי הרזחה ךילהתו רוידה יאנת תמאתה .ותרידב םייאמצע
.(האפרמה תווצו טסיפרתויזיפ ,קוסיעב אפרמ) םימיאתמה תודסומה
לכ לע תיבב עבק רייד אוהש ירה ,םקתשמכ רבחה אצמיי אל םא .4
.ךכמ עמתשמה

:תיבה ביצקת
רוד-יל תיב .רקובמו רדגומ יתנש ביצקת תרגסמב לועפל ףאוש רוד-יל תיב
רבזג ,תיבה ת/זכר תא הנמי תיבה לש ילכלכה תווצה .ימונוטוא ףנעכ להוני
.(ןיידע טלחוה אל) .....ו הליהקה
םילובקתל םאתהב ,תווצה י"ע להוניו הליהקה י"ע עבקיי תיבה ביצקת .1
.וירייד לע תיבה יכרוצב בשחתהב ,תואצוהלו
.הליהקה ביצקתמ קלחכ ,הבחרה תוריכזמה רושיאל אבוי תיבה ביצקת .2
.ףטושה ביצקתה לע תיארחא תיבה תזכרמ .3
תוכזל ח"הנהב ומשריי רוד-יל תיבב רייד ןיגב ולבקתהש םילובקתה לכ .4
.ביצקתב בושיחהמ קלח ווהיו רוד-יל תיב

:רוד-יל תיבב ריידה תחפשמ תוברועמ
תיתרבח תובישח תיבב השענב החפשמה תוברועמל סחיימ רוד-יל תיב
לע ןה הנירקמ תיבויח תוברועמ .הלוכ החפשמלו ומצע ריידל תעגונה תישיאו
עגורו ןוחטיב תשוחת תתל ידכ הב שי .ריידה-החפשמה ןב לע ןהו תיבה ידבוע
בושחו יזכרמ דיקפת שי ול הצוחמו ץוביקב החפשמל .המלש םירבח תבכשל
ילופיטה תווצהו ריידה םע עובק רשק תרימש ,לפוטמה החפשמה ןב יווילב
הבושק תויהל החפשמה לע .םידדצה לכל רתויב םיינויח - םירידס םירוקיבו
תווצ .הב ךרוצ שיו הדימב ,עויסו הרזעל היינפל תונעיהלו לפוטמה יכרוצל
יכרוצ לכב םפתשל תנמ לע ,החפשמה ינב םע דימתמו עובק רשקב היהי תיבה
- םיבורק םהל ןיא רשא םילפוטמ .םיפתושמ לופיט יסופד תיינבל ריידה
,םייזיפה םהיכרוצ לכל גאדיש ,לפטמה תווצהמ רשק שיא םהל הנומי
.םייתרבחו םיישפנ

:רוד-יל תיב לוהינ תווצ
הז תווצ .רוד-יל תיב לש תינוגראו תיביצקת תוינידמ תעיבק לע יארחא
ןונקת ,םדא חוכ ,םירייד תטילק תוינידמ ,תיביצקתה תרגסמה לע יארחא
.םיפסונ םיפסכ תורוקמו םינקת סויגב לופיט ,ץוח ימרוג םע רשק ,םילהנו
,םיקיתו .ו גיצנ ,הליהקה רבזג , תיבה תוחא ,תואירב .ו ת/זכר הנומ תווצה
.תילאיצוס תדבוע ךרוצה תדימבו ץוביק רבח