יאקרב ץוביק

29.5.1999

ץוביק ירבחל הגיהנ דומיל ןונקת

.םינימה ינשל הווש ןפואב סחייתמ ,הבקנ וא רכז ןושלב בותכה לכ

:לאנויצר

תויהל תורשפאה תא רבח לכל תתל יארחא ומצע תא האור ץוביקה *
ףופכב ,וז הרטמ תגשה ןעמל עיקשהל ןוכנ אוה ןכ לעו יולת יתלבו יאמצע
.ךשמהב טרופמה ןונקתל

תינכותב יולתו ףופכ היהי ,וז הרטמל הצקויש ,יתנשה ףסכה םוכס *
.הנש התוא לש הליהקה

:ל ךמסומ היהיש תווצ רחבי ץוביקה *
.רבחה לש ויתואצוה לע קיודמ םושיר םייקל -
.רפסה תיב םע רשקב היהי -
.ץוביקה ירבח ודמלי ובש ,רפסה תיב תא רחבי -
המל רבעמ הגירח הייהת םע ישיאה וביצקתב רבחה תא בייחל יאשר היהי -
.ביצקה ץוביקהש
.תונובשחה תלהנה י"ע עצוביש בויחה לעו הגירחה לע רבחל עידוי תווצה -
:םיאבה םינוירטירקה י"פע ,םידמולה לש תויופידעה רדסו רותה תא עבקי -
.ץוביקב תאצמנה תיניערגה החפשמב הגיהנה תונוישר רפסמ
.היינפה דעומ
.ץוביקב קתו
.שמימ אלו רושיא לביק ,הנפ רבח ותואש םימעפה רפסמ

י"פע בשוחי ,ןוישר תאצוה םשל ,רבחה תושרל דמעויש ףסכה םוכס *
תויולעל דומצ היהיו הגיהנה דומיל תליחת ןמזל ןוכנ ,תוטרופמה תויולעה
.רושיאה תלבק םוימ םישדוח 8 דע תוטרופמה
.2 X הירואית ןחבמ -
תוקד 25 לש םירועיש 80 דע - קתו תונש 20-מ תוחפו 50 ליג תחתמ רבחל -
.תוקד 40 לש םירועיש 46 וא
46 וא תוקד 25 לש םירועיש 100 דע - קתו תונש 20 לעבו 50 ליג לעמ רבחל -
.תוקד 40 לש םירועיש
.תורגא + םיישעמ םיטסט 4 דע -

ךות דומלל ליחתהל בייחתמ הגיהנ ןוישר תאצוהל רושיא לביקש רבח *
.רושיאה תלבק םוימ שדוח

.םינושארה םירועישה 20 ךלהמב הירואית ןחבמ רובעל רבחה לע *

לע ויהיש ,םידומילה תא םייסל בייחתמ ןוישר תאצוהל רושיא לביקש רבח *
.רושיאה תלבק םוימ םישדוח 8 ךות ,ץוביקה ןובשח

.רבחה ןובשח לע הייהת ןוישרה תאצוה תרטמל העיסנ ןיגב האצוה לכ *

.הז ןונקתל םאתהב ויתואצוה הבוגל עדומ תויהלו בוקעל דמולה רבחה לע *

ויתואצוה ןובשח תא תווצל איבהל תוירחאה תלטומ דמולה רבחה לע *
.רפסה תיבמ

.םולשתה תא רשאיו תונובשחה תלהנהל תונובשחה תא ריבעי תווצה *

.רבחה ןובשח לע הייהת הז ןונקתב טרופמל רבעמ האצוה לכ *

.לפטמה תווצהמ הארוה י"פע תונובשחה תלהנה י"ע עצובי רבחה בויח *


תובייחתה ףד

יתמכסהו יתנבה ,הגיהנ דומילל ןונקתה תא ןויעב יתארקש ,הזב רשאמ ינא
.הז ןונקתב רמאנש המ לכ לע יתמיתחב

:םותחה לע

______________ :אלמ םש

_______________ :ךיראת