יאקרב ץוביק

1998 טסוגוא


תולולכ ןונקת


ינשל הווש ןפואב סחייתמ הבקנ וא רכז ןושלב הז ןונקתב בותכה לכ
.םינימה

לאנויצר
סקט םייקל וירוהלו ץוביק ןבל רוזעל ביוחמכ ומצע תא האור ץוביקה
םג ןוכנ .וז הרטמל שארמ עבקנה ףסכ םוכס עיקשהל ןכומ ןכ לעו ןיאושינ
'א לולסמ ,תויורשפא יתש ןנשי ךכ םשל .ץוביק ינב םניאש םירבח יבגל
.'ב לולסמו
.םיינשהמ דחאב רוחבל גוזה לעו םילולסמה ןיב בוליש תושעל תורשפא ןיא

'א לולסמ

ןיב תרשקמה תבותכה היהיו ןונקתה םושייל יארחא היהי תולולכ .ו זכר
.ץוביקהו החפשמה ,גוזה
.ץוביקה תודסומ רושיא תא בייחמ ןונקתה יפיעסב יוניש לכ
דעוימ וניא) הביסמהו תולולכה סקט םויקל דעוימ הצקומה ףסכה םוכס
.('דכו סקט/הביסמכ רדגומ וניאש עוריאל וא םילויט ,תודייטצהל
.1998 טסוגואל ןוכנ ,דומצ ח"ש 7,000 יסיסב םוכס תודמעמ תרדגה

םניא וירוה
םירבח
רבח דחא הרוה
םירבח וירוה
(ורטפנ םא םג)

יסיסב םוכס
+ יסיסב םוכס
(45% :2) 22.5%
+ יסיסב םוכס
45%
רבח
-
יסיסב םוכס
2
יסיסב םוכס
דמעומ
-
יסיסב םוכס
2
יסיסב םוכס
תואמצע
תילכלכ
-
יסיסב םוכס
2
יסיסב םוכס
רדסה
םידומיל
-
יסיסב םוכס
2
יסיסב םוכס
בזוע


.החפשמה לע הייהת הנותחה םויקל תוירחא .1

.ילבולג ףסכ םוכס גוזה לבקי וז הרטמל .2
עוריאב ץוביקה תופתתשה לש האלמהו תללוכה תולעה תא אטבי הז םוכס
.'דכו םיטישכת ,דוגיב ,יושיר ,תורגא ,תועסה :ללוכ

אוה ,ןונקתה תביתכ םויל ןוכנ ,יאכזל תולולכ ביצקתל יסיסב םוכס .3
.דומצ ח"ש 7,000

ץוביקב ראשנש הרוהה ןיגב לבקי ץוביקה תא בזע וירוהמ דחאש יאכז .4
.3 ףיעסבכ םוכסהמ תיצחמ

.3 ףיעסבכ 45% + יסיסב םוכס לבקי ץוביק ירבח וירוהש רבח .5

.3 ףיעסבכ יסיסבה םוכסה אולמ תא לבקי ץוביק ירבח םניא וירוהש רבח .6

.2 x 45% + יסיסב םוכס ולבקי ,ץוביק ירבח םהירוהש ,ץוביק ירבח גוז .7

2 x יסיסב םוכס ולבקי ,ץוביק ירבח םניא םהירוהש ,ץוביק ירבח גוז .8
.(אלמ יסיסב ביצקת)

1/3 לבקי הנושארה הניא וז הנותח ולש ץוביק רבח - היינש הנותח .9
.3 ףיעסבכ 45% + יסיסבה םוכסהמ

לש הבוגב ביצקת ולבקי ,ץוביק ירבח םניהש ,ןבה ירוה - םירוה ביצקת .10
רובע דבלב תחא םעפו (3 ףיעסבכ) יסיסבה םוכסהו גוזה ינבמ דחא לכל 15%
.ןב לכ

:ץוביקה ינקתמב שומיש .11
,וינקתמ תא ץוביקה דימעי ,ץוביקה םוחתב הנותחה ךרעיתו הדימב - א.11
.םולשת אלל החפשמה תושרל ,רשפאה תדימב
.החפשמה י"ע האולמב םלושת תולע לכ - ב.11
םירזיבאהו םינקתמה לכ תא ריזחהל בייחתהל החפשמה לע - ג.11
י"ע עבקייש אשונל יארחאה םע םואיתב ,תולולכה ןסחמל םתומלשב
.הדעווה
.םלשל החפשמה לעש תולעכ בשחיי רזחוהש דויצב רסח - ד.11
.ץוביקה ןובשח לע היהי אל םירזועו םינרותל םולשת - ה.11

םולשת ידעומ .12
לכ תא הסיכ אל ןתנ ץוביקהש םוכסה - ץוביקב הכרענ הנותחה - א.12
.הנותחה םוימ שדוח ךות םולשתה תרתי תא גוזה ריבעי ,תואצוהה
םיניוצמה םינוירטירקה י"פע ץוביקה ריבעי - ץוביקל ץוחמ הנותח - ב.12
שדוח רבעוי םירתונה 25% .הביסמה ינפל םימי שדוח דע םוכסהמ 75% ליעל
.הנותחה רחאל
שדוחו הביסמה ינפל םוכסהמ 25% רבעוי - ץוביקה םוחתב הנותח - ג.12
ינפל הרתיה רבעות אל ,הרקמ לכב .םוכסה תרתי רבעות הביסמה רחאל
ןיגב החפשמהמ םולשתל םיאכזה ץוביקב םימרוג םע םולשתה תרדסה
.החפשמל ונתינש םיתוריש

'ב לולסמ
תוירחאה תא ומצע לע חקייש ,רבח היהיש יאנתב םייקתהל לכוי הז לולסמ
.הנותחה ןוגראל
.ץוביקה לע הייהת הנותחה סקט םויק תוירחא
ןיאושינ תורגא ,םילענמ ,דוגיב ,תעבט תיינקל ביצקת לבקי אשינה רבחה
טסוגוא - ןונקתה תלבק םוימ דדמל דומצ ,ח"ש 2,300 לש הבוגב תונמזהו
.1998
דוגיב רובע א"כ ח"ש 1,050 לש םוכס ולבקי ,ץוביקה ירבח ,הלכ/ןתחה ירוה
.(1998 טסוגוא ןונקתה תלבק םוימ דדמל דומצ) דבלב תחא םעפ ןב לכ ןיגבו
:לע יארחא היהי ץוביקה
.םינמזומה תומכ ףקיה -
.הביסמה תינכות -
.טירפת -
תונחלושה בוציעל רושקה רחא רבד לכ וא םיחרפ ,תופמ ,םילכה גוס -
.םוקמהו
.סקטה םוקימ תעיבק -