יאקרב ץוביק

1999 ראוני

יפלק תדעו ןונקת


:תורדגה - יפלק .ו .1
תועצה תריסממ לחה ,יפלקב תועבצה םויק לע הנוממ יפלקה תדעו
.תואצותה םוסרפו תולוקה תריפסל הדעווה ידיל הטלחהה

:חסנמ ימ איבמ ימ - הטלחה תועצה .2
ת/יאשר (תוריכזמה וא הדעו םע םואיתב יוצר) ה/רבח ,דסומ ,הדעו לכ
תחישב התלע העצההש יאנתב ,יפלקב העבצהל הטלחה תעצה דימעהל
.יפלק .ו םע םואיתב השעיי העבצהל העצהה חוסינ .ץוביקה

:םוסרפ .3
ךרוצה יפל .העבצהה ינפל תועש 24 -מ רחואי אל םסרפתי ,יפלקה םויק רבד
.הטלחהה תועצה לע בתכב רבסה םיברב םסרופי

:יפלקה םויק דעומ .4
העבצהה םייקתת םייעובשמ רחואי אלו החישב ןוידה ירחא םימי העבשכ
רמוחב ןייעלו ואידיווה תנרקהב תופצל תו/םירבחל תורשפאה הנתינש דבלבו
.(דועיתל ינויכרא רמוחכ שמשי םלוצמה רמוחה) ןודנה אשונב
:םיאשונב ץוביק תוחיש ורדושי אל
.תורבחל הלבק
.דבלב םירבחל רמוח םיליכמה םישיגר םיאשונ

:רבסה - הלומעת יכרד .5
ירבד םיברב םסרפל םיאשר 'וכו םיפנע ,תודסומ ,תודעו תוברל ,ה/רבח לכ
ץוביקה תושרל םידמועה תרושקתה יעצמא לכב עונכש ,הלומעת ,רבסה
תולובגב וראשייו תוצמשהמ ורמשייש דבלבו - ('וכו ןופלט ,סופד ,ימינפ ץורע)
תודמועה תועצהה לע יפלקה דיל םינויד ולהנתי אל .םייניינעה םינועיטה
.יפלקה .ו י"ע ןתינש המ דבלמ רמוח עיפוי אלו הערכהל

:העבצה תוכז .6
.העבצה לכ תארקל תנכדועמ םיעיבצמה תמישר .ה/רבח לכל תנתינ

:חוכ יופיי .7
תב/ןבל חוכ יופיי רוסמל ןתינ .דבלב דחא חוכ הפוימ םשב עיבצי חוכ הפוימ
:אבה חסונב םותח ךמסמ י"ע ,גוז
(םש) _____________ לש ה/וחוכ תא הפיימ ,(םש) ___________ ינא
____________ ךיראתב תמייקתמה יפלקב ימשב עיבצהל
המיתח ___________ םש

:יפלקב העבצהה .8
ףדה תא תחקל ת/יאשר ה/עיבצמה .יפלקה .ו לש תמתוחב םתחיי יפלקה ףד
תביתל ותסנכה ינפל יפלקה דיל תמתוחה תלבקל ושיגהלו תמתוחה אלל
.יפלקה

:שויא - יפלקה ןוגרא .9
השויא .יפלקה .ו י"ע ועבקייש תומוקמבו תועשב ,םימיב םייקתת יפלקה
.ךרוצה תעב תו/םיבדנתמ תפסותב ,הדעווה ירבח י"ע הייהי

:םידחוימ םירקמ .10
הנינפות ('וכו חוכ יופיי יניינע ,תועבקנש תועשב אלש העבצה) תודחוימ תוינפ
.היינפה תא תוחדל וא רשאל ה/ותוכמסב .יפלקה .ו ת/זכרל

:תואצות םוסרפ - תולוקה תריפס .11
השעית תולוקה תריפס .יפלקה תריגס רחאל דימ םייקתת תולוקה תריפס
(דגנו דעב) דצ לכמ ה/ףיקשמ תוחכונל תורשפא תנתינ .יפלקה .ו ירבח י"ע
העבצהה יקתפ ןיב המאתה תויהל תבייח .האצותה םוכיסו הריפסה תעב
,המאתה יא לש הרקמב .העבצהה תוכז ילעב תמישרב םיעיבצמה רפסמ ןיבל
- המאתה יא לש הרקמב .תרזוח העבצה ךרעית ,האצותה תא ךופהל היושעש
העבצה שורדל ןתינ האצותה תא ךפוה אל הז םא םג ,רתוי וא תולוק 5
.םוכיסהו הריפסה רמג םע דיימ הנמסרפתת העבצהה תואצות .תרזוח

:םירשכ תולוק .12
.יפלקה .ו לש תמתוח וילעו רורב ענמנו דגנ ,דעב ןומיסב העבצה ףד

:םילוספ תולוק .13
לש ה/ותנווכל רשאב קפס םייקו רורב וניא ענמנ ,דגנ ,דעב ןומיסה ובש ףד
.ה/עיבצמה
.יפלק .ו תמתוח תא אשונ וניאש ףד
וא םינומה תעבצה י"ע לספיי וא רשואי לוקה תועד יקוליח לש הרקמב
.(ןויווש לש הרקמב) ומעטמ הנוממה וא הדעווה ת/זכר


יפלקה .ו ןונקתל חפסנ

:סחוימ בור - ליגר בור .1
.+50 - ליגר בור שורד הטלחה תועצה רושיאל
:םיעיבצמהמ שילש ינש לש סחוימ בור שורד ןלהלד םיאשונל
.תורבחל הלבק
.רבח תאצוה
.ץוביקה ןונקת תא תרתוס הניאש ,תינורקע הטלחה
וא סחוימ בורב רושיא עובקל מ"ע תדרפנ העבצה הייהת ,המכסה ןיא םאב
.ליגר בורב

:ץוביקה ןונקתב 118 ףיעס י"פע בור .2
וא םינוקית רבדב טילחהל יאשר ץוביק" - ץוביקה ןונקתב םי/ףיעסב יוניש
לש בורב הטלחה ךכ לע הלבקתנ םא (ץוביקה ןונקת) הז ןונקתב םייוניש
תחפי אל םיכמותה רפסמש דבלבו דגנו דעב םיעיבצמה ללכמ םיעבר השולש
בתכב העונתה תמכסה ךכ לע הנתינו ץוביקה ירבח ללכמ םישילש ינשמ
."יפותיש רינל שארמ העדוה הרסמנו ןוקיתל

:רוערע .3
הטלחהה הלבקתה וב זוחאהמ רתוי הובג זוחא שורד רוערע תלבקל
.תירוקמה

:תואצותה בושיח .4
םניא םיענמנה תולוק .ואלו ןה םיעיבצמה םוכיס י"ע השעיי האצותה בושיח
.בושיחב םיללכנ

:תועצה יתשמ רתוי .5
לבקל הכירצ תועצההמ תחא ,תועצה יתשמ רתוי העבצהל תודמועו הדימב
העבצהל ואבוי - 50%-מ רתוי העצה ףא הלביק אל .םיעיבצמה 50% לש בור
.תולוקה ברמ תא ולביקש ,תועצהה יתש תפסונ

:העבצהל היצמרופניא .6
העבצהל ףיעס איבמה ףוגה לע הבוח" (23.4.2000-ב הילע טלחוהש תפסות)
."העבצהה רשואת אל רבסה ףד אלל .העבצהה י/ףיעס לע רבסה ףד איצוהל


ץוביק תחישב םויה רדסל העצה ןונקת

אוהש לכ ףיעסב (לוטיב אל) ןוידה תייחד איה םויה רדסל העצהה תרטמ
.ץוביקה החישב הלעומה
.דעומה ינפל תועש 72-מ רחואי אל םסרופת ץוביק תחיש םויק לע העדוה
.דעומ ותואב םסרופי טרופמ רבסה .םיפיעסה וטרופי העדוהב
םיברב וז הנווכ םסרפי החיש התואב םויה רדסל העצה שיגהל שקבמה רבח
.החישה דעומ ינפל תועש 24-מ רחואי אל ומש ןויצבו
דיפקי אוה .םויה רדסל העצהה םויק לע החישה תליחתב עידוי החישה ר"וי
הנווכה לע ותעדוהמ תוקד 10 תוחפל ורבע םא קר םייקתת העבצההש ,ךכ לע
.םויה רדסל העצהב ןודל
.העצהל דגנתמו (ומעטמ רבוד וא) עיצמה .םיינש ורבדי העצהה לע
תולוקה כ"הס רשאכ ,דבלב החישב םיחכונה לש םיידי תמרהב :העבצהה
.טושפ בורב תלבקתמ הטלחהה .תוחפל 21-ב םכתסהל ךירצ
ןיב ףתושמ םוכיס י"ע .ןוידה תייחד שקבל ןתינ אוהש לכ ףיעסב ןויד ךלהמב
.רומאה ףיעסב ןוידה החדיי ,העבצה אללו החישה ר"ויו ריכזמה ,ףיעסה לעב
.ליגרכ ךשמיי ןוידה ,המכסה היהת אלו היהו