יאקרב ץוביק

1998 רבמבונ

םיריעצ תרובח ןונקת


.יאקרב ץוביק ןיבל ,"ריעצה" :ןלהל ______________ ןיב ךרענ הז םכסה
םייסיו _________ ךיראתב הרובחב ותויה תפוקת תא ליחתה ריעצה
. ____________ ךיראתב ויתובוח לכ תא אלימש רחאל וז הפוקת

:יאקרבב הרובחה ןוגראב ץוביקה תורטמ
.ץוביקב הריעצה הרבחה תרשעה -
.םידבוע םירסח םהב הדובע תומוקמל םידבוע תאיצמ-
.הטילקל תילאיצנטופ תורשפא -
םיעצבמ ,תודעו ,םיגח ללוכ ,ץוביקה תויוליעפ לכב הפתוש הייהת הרובחה -
.'וכו
תועצמאב השעיי ל"נה הפוקתב ותגהנהו ץוביקה תוריכזמ םע רשק לכ -
.הרובחה תווצ

רדח ןתניי ריעצ לכל .ץוביקה תלוכיל םאתהב ויהי םירוגמה יאנת :רויד
('וכו םירבד תיילת ,העיבצ) וב יוניש לכו ןיקת בצמב ריעצל רסמיי רדחה .דבל
,םיחרוא ןילהל ןיינועמ ריעצהו הדימב .הרובחה תווצמ רושיא רחאל השעיי
.הרובחה תווצמ ךכל רושיא לבקל וילע

איבהל םילוכי םיריעצה .םיעונצ םנה ץוביקה ייח תוחרוא :ישיא דויצ
יסיסב דויצו טוהירב רוזעל הסני ץוביקה .םתויחונל םיישיא םיצפח םמע
וריזחהל הבוח וילע הלחו דויצה תמישר לע םותחי ריעצה .יאצמה יפל ,ינמז
.ץוביקהמ אוהש םוכס לכ תלבקל יאנתכו הז הזוח םותב

.תרוכשמ שולת לומ דובעי אל ריעצה ,דיבעמ דבוע יסחי ורצוויי אל :הדובע
הדימב ריעצה ןוצרב בשחתהב ,ץוביקה יכרוצ יפל ועבקיי הדובעה תומוקמ
.ןתינו
.תויעובש תועש 42 לש הדובע תבוח הלח ריעצה לע
םיגח ,ןרות גהנ ,הרימש) ץוביקב תומייקה תויונרותה לכב ףתוש היהי ריעצה
.('וכו
המ י"פע תורידתב דובעיו תבש תונרותב םיפנעה דחאב ץבתשי ריעצה
.ץבתשה אוה וב ףנעב לבוקמש
ףנעה זכר םע םואיתבו ץוביקב לבוקמה י"פע ויהי שפוח ימי תריבצו םישפוח
.דבוע אוה וב

סיסב לע ,ץוביקב םילהנה יפל ישיא ביצקת לבקי ריעצה :ישיא ביצקת
ישיא סיטרכב ,ץוביקה לש תונובשחה תלהנהב להוני ביצקתה .ישדוח
,טקנב וא תיב תפוק תועצמאב היהת םינמוזמ תכישמ .ריעצ לכל חתפייש
ח"הנהב ריעצה סיטרכב בוח תריצי רשפאתת אל .תאז רשאי ץוביקהו הדימב
הרובחה תווצל תורשפא היהת ,בוח רצונ םהב ,םיגירח םירקמב .ץוביקה לש
םות םע ריעצה לבקיש קנעמהמ וא/ו ישדוחה ביצקתהמ בוחה תא זזקל
.הנשה

תמיתח םוימ $ 3,000 כ"הסב ונייה הנש םותב קנעמה הבוג :יפסכ קנעמ
תורשפא לוקשי הרובחה תווצ ,םישדוח 6 רחאל הזוח רפויו הדימב .הזוחה
.וקלח וא יסחיה םוכסה כ"הס לע קנעמל

תא רידסי ,הנידמהמ הז קנעמל יאכזה ריעצ :תפדעומ הדובע קנעמ
לבקיש קנעמל ףסונב היהי הז קנעמ .ףנעה זכרו הרובחה תווצ םע אשונה
.הנשה םות םע ריעצה

הגוהנה הטישבו תולעב י"ע תילוכרמב תוינק ךורעל יאשר ריעצה :ןוזמ
.רבח ןידכ ויתוחורא לע ביוחי ריעצה .םירבחל

ףנע תזכר םע םואיתב ,רפסמ םע את היהי ריעצ לכל :הסיבכו הנומוק
שי .םירבחה ןידכ ולא םיתורישב שמתשהל יאשר היהי ריעצה .השבלהה
לע יפסכ רזחה היהי אל .הסיבכל םתכלשה ינפל םידגבה ןומיס לע דיפקהל
.דוביאל וכלהש םידגב

םעיגה םוימ שדוח רחאל ץוביקה יבכרב גוהנל םיאשר ויהי ןוישר ילעב :בכר
ויהי םיבכרב שומישה .בכרה .ו זכרו הרובחה תווצמ רושיא רחאלו ץוביקל
.ץוביקב םימייקה םילהנה י"פע

תרזע אלל ,עבתנה י"ע םאולמב ומלושי הרובעת תוסנק :הרובעת תוסנק
לע יארחאה םע רבדה ןודי ,בכרה תורישכ ןיגב סנק לש הרקמב .ץוביקה
.גוהנל דציכ טלחויו ץוביקה תודסומו הרובחה

אלמ יאופר לופיט ולבקי ,תיללכ ח"פוק ירבח םניהש םיריעצ :תואירב
הנושאר הרזע לבקל ולכוי ,תורחא ח"פוק ירבח םיריעצ .ץוביקה תאפרמב
הפוקל עוסנל וכרטצי ףסונ לופיטל .תימוקמה האפרמב דבלב םוריח ילופיטו
רובעל םיצילממ ונא .(הנש 1/2 לכ הפוקל הפוקמ רובעל ןתינ) .םירבח םה הב
.ץוביקב לופיט רשפאל תנמ לע תיללכ ח"פוקל
.תואירב ריהצת ספוט האפרמב תודבועה תויחאל ריבעהל שי

לכוי ריעצ ,תאז םע .דבלב םוריח ילופיט רשפאמ ץוביקה :םייניש לופיט
דבלב ןמוזמב םולשתב ץוביקה לש םיינישה תאפרמב רחא לופיט לבקל
.האפרמה תיארחא םע שארמ םואיתבו

הזוחב תרדגומה הפוקתה םות ינפל ץוביקה תביזע לש הרקמב
םייעובש לש הארתהב ,ותטלחה לע הרובחה תווצל עידוהל ריעצה לע :הז
העיגפ וא/ו ('וכו תומילא ,הבינג ,םימס) קוחה לע הריבע לש הרקמב .תוחפל
רסוח וא/ו הזוחב הדימע יא וא/ו תובוח יולימ יא וא/ו ץוביקה ייח תוחרואב
ריעצה לש ותוכייתשה תא קיספהל יאשר ץוביקה - םיאתמ הדובע םוקמ
.קנעמה םולשת אללו ידיימ ןפואב הרובחה תרגסמל
הארתהב ,ומויסל הז םכסה איבהל הרובחה תווצ לש ותוכז םיגירח םירקמב
.קנעמה םולשת אללו רבסהב ךרוצ לכ היהיש ילבמ ,םייעובש לש
לכוי אל ,הרומאה הפוקתה ינפל םידדצהמ ימ י"ע הזוחה רפוהו הדימב
.רחא דמעמב ץוביקב ראשיהל ריעצה

ינפל םיישדוחכ :הפוקתה םותב ץוביקב ריעצה לש ותוהש ךשמה
תווצל ריעצה הנפי ,ץוביקב ראשיהל ריעצה ןוצר תעבה םע ,הפוקתה םות
ןוחבאל ריעצה תא חולשל יאכז היהיו היינפה תא לוקשי תווצה .הרובחה
שגפיי תווצה השקבה תניחב םויס רחאל .ריעצה ןובשח לעו ותעד לוקיש י"פע
אשונה ,תיבויח איה הבושתהו היה .ותעד תווח תא ול ריבעיו ריעצה םע
םיאתמ יתלב הנופה תא תווצה אצמו הרקמב .םיריכזמה לופיטל רבעוי
רשא רבח .תמצמוצמה תריכזמל ךכ לע העדוה ריבעי תווצה ,ץוביקב ראשיהל
אשונב ףסונ ןויד שורדל יאשר היהי ,וז הטלחה לע רערעל ןוכנל אצמי
.הרובחה תווצ תופתתשהב


______________ ץוביקה גיצנ תמיתח _____________ ריעצה תמיתח

______________________ אלמ םש _________________ אלמ םש

_____________ ךיראת:ץוביקה י"ע ןתינש דויצה תמישר

__________________ ךיראת

________________ ריעצה םש

________________ י"ע רסמנ

ריעצה תמיתח
ץוביקה גיצנ תמיתח
טירפ


ןיקת בצמב רדח


+ שרק + הטימ
ןורזמ


ילד ,אטאטמ ,בגמ


םוקמוק


ררוואמ


םומיח רונת


ןופלט


לכוא סיטרכ


בכר רותפכ


רדחל חתפמ


םינתפרל םייפגמ
ריעצה ראשנ םא םג ,הזוחה םויס םע ולא םיטירפ ריזחהל ריעצה תוירחאב
.ץוביקב