יאקרב ץוביק

28 ליג דע םיריעצל םידומיל רדסה

.םינימה ינשל הווש ןפואב סחייתמ הבקנ וא רכז ןושלב בתכנה לכ

:לאנויצר
תיעוצקמ הרשכהו ההובג הלכשה שוכרל תורשפא וינבל תתל ןיינועמ ץוביקה
ירבח לש םינבל רוזעל איה רדסהה תרטמ .דיתעב דובכב הסנרפ תארקל
.תעל תעמ ץוביקה תולוכיו תויורשפאל םאתהב ,ץוביקה

:םידומילה רדסהל הסינכל םינוירטירק
.ץוביק רבח וירוהמ דחא תוחפלו 18 ליגל עיגמה ץוביק ןב לכ
ןיאו םינב תדעוומ ךכ לע רושיא לביק ,28-18 םיאליגה ןיב הצריש תע לכב
.(רדסהל הסינכה ינפל תואצמיה תבוח ןיא) םידלי ול
.תמצמוצמה תוריכזמה לשו םינב .ו לש רושיא שרדיי גירח הרקמ
רוקמ אוה םיינשה ןיב יתוהמה לדבהה .םידומיל ילולסמ ינש םנשי
:האוולהה
."םידמעומ" - דמעמ תרדגה - ץוביקהמ האוולה ימצע ןומימב רדסה .1
םיאמצע" - דמעמ תרדגה - קנבהמ האוולה ימצע ןומימב רדסה .2
."תילכלכ
."םיבזוע" - םירוה ןיגב יתנש םוכס תבצקה .3
קר דומלל יאשר היהי ץוביקה ןובשח ךרד תורבוע אל ויתוסנכהש ריעצ
.'ג-ו 'ב ילולסמב
:'ב-ו 'א םילולסמה ינשל ףתושמ
.וידומיל ימולשת לכ תא םלשי טנדוטסה
.ץוביקב הריד ריעצה לש ותושרל דימעי ץוביקה
:ןיגב ח"ש 630 הבוגב תונבלו םינבל ההז םוכס ריעצל םלשי ץוביקה
.הרזחבו םידומילה םוקממ תויעובש דח תועיסנו תרופסת ,הלכלכ
תרוצ .תואירבה סמו ימואלה חוטיבה סמ תא ריעצל םלשי ץוביקה
.םירדסהה ינש ןיב הנתשמ םולשתה
.רבח םולשתכ מ"ק רובע םלשיו ץוביקה יבכר לכב גוהנל יאשר ריעצ
.רבח תולעב ץוביקב םיתורישו םיכרצמ תונקל יאשר ריעצ
הרימש) ץוביקב גוהנה י"פע תורימשו תויונרות תבוח הלח ריעצ לכ לע
.(תבש ץובישכ בשחית
.ויתואצוה תא תוסכל ידכ הדובע אוצמל טנדוטסה תוירחאב
.ול ךייש היהי (הנידמ ,אבצ) אוהש לכ רוקממ ריעצה לבקיש םוכס לכ
.(רומג אל ןיידע ףיעסה) - רדסהב ריעצל דלי תדלוה

:םילולסמה טוריפ

ץוביקהמ האוולה - ימצע ןומימב רדסה -'א לולסמ
(קתוו תריבצ ךרוצל אלש) "םידמעומ" םדמעמ הרדגה
םידומילה דסוממ שרדנה י"פע וידומיל םולשת תא ריעצל ןתיי ץוביקה
.ישיאה ונובשחב םאתהב ריעצה תא בייחיו
.םידומילה תואצוה תא תוסכל ידכ ,שרדנ םוקמב ץוביקב דובעי ריעצה
.העשל ח"ש 20 היהי ותדובע ןיגב טנדוטסל םלושיש םוכסה
.ץוביקב ישיאה ונובשחל ימינפ םושירב וילא רבעוי םוכסה
םא םג ,הדובע ןיגב לבקיש םוכס לכ ץוביקה ךרד ריבעהל ביוחמ ריעצה
.ץוביקל ץוחמ דבע
םידומיל .הניכמ + ויליבקמ וא םיאלמ םידומילל אוה הז רדסה ףקות
.ו לש רושיא שרדיי גירח הרקמ) םינוירטירקב 'ג ףיעסל םיפופכ ויהי םייקלח
.(תמצמוצמה תוריכזמה לשו םינב
:ךמסמ לע םותחל היהי טנדוטסה לע
.לולסמב בותכה לכל תובייחתה 1
.קתוו תריבצל הפוקתכ םידומילה תפוקת לע רותיו 2
איבהו הדימב ריעצה תבוטל ופקזיי םיאולימ ימימ ימואלה חוטיבה ימד
.ליעפ םיאולימ תוריש 3010 רושיא
הבוגמ 33% לש בוח רובצל םידומילה תונש ךלהמב תוכזה היהת ריעצל
אללו דדמל דומצ ,םינש 3-ל רבטצמ ,תיאטיסרבינוא הנש לש דומיל רכש
.תיביר
רכש הבוגמ 60% לע הלעי אל טנדוטסה בוח םידומילה תנש ךשמב
.('ט ףיעס) יתנשה רבטצמה םוכסל ףסונב ,דומילה
תינכות ורובע ןיכת .15.7 ץיקה תליחתב ריעצ לכ םע בשת םינב .ו .א"י
.15.11-ב עיגהל ריעצה לעש בוחה הבוג תא עבקתו בוח תרזחהל
טוקנל יאשר היהי ץוביקה - ויתויובייחתהב ריעצה דמע אלו הדימב .ב"י
:ותושרל םידמועה םיעצמאב
.ףטושה ביצקתה תקספה 1.ב"י
.בכר תריגס 2.ב"י
.(ח"פוק לש המרב תואירב ללוכ אל) םיתוריש ןתמ תקספה 3.ב"י
.ןכמ רחאלש הנשל םידומילה רובע םולשתה תקספה 4.ב"י
.בוחה לע תיביר תלטה 5.ב"י
םולשתב הדובעל תפסונ הנש ריעצל ןתנית םידומילה םויס םע .ג"י
תנש לוצינלו ליגל םאתהב תובטהה אלל ,תילכלכ תואמצע תרגסמב
.ץוביקל ויתובוח תרזחה םשל רבעב תובטהה

קנבהמ האוולה - ימצע ןומימב רדסה - 'ב לולסמ
"תילכלכ םיאמצע" םדמעמ תרדגה
.םינש 4 ל לבגומ
.קנבב ויתונובשח לכ תא להניו תילכלכ יאמצע לש דמעמב היהי טנדוטס .1
.ולש קנבה ןובשחמ וידומיל תואצוה תא םלשי טנדוטסה .2
.רכש שולת לבקי אוה ץוביקב טנדוטסה דובעיו הדימב .3
.שדוחה ךלהמב טנדוטסה לש תואצוהה תא רכשהמ זזקי ץוביקה .4
.ףנעה זכרו טנדוטסה ןיב עבקייש המ י"פע היהי רכשה הבוג .5
םימולשת תופיצר להנלו ימואלה חוטיבב םשריהל טנדוטסה תוירחאב .6
הז םוכסב טנדוטסה תא הכזי ץוביקה) תואירב סמו ימואלה חוטיבל
.(ישיאה ישדוחה ביצקתב
.הסנכה סמב קית להנל טנדוטסה לש ותוירחאב .7

ץוביקב םירג םניאש םיריעצל רדסה - 'ג לולסמ
ח"ש 6,600 לש םוכס לבקי ץראב ידומיל דסומב דמולו ץוביקב רג וניאש ריעצ
.(םינש 4-ל לבגומ) וירוה ןיגב דדמל דומצ ,הנש לכ