יאקרב ץוביק - ינוגרא יוניש
14.12.2001 - יאקרב ץוביק
אשונב םיפסונ םינונקת לא
םינונקתה רגאמ לא
ץג המלש :םינונקתה רגאמ להנמל ל"אוד
14.12.01 ךיראתב יפלקב העבצהב לבקתה
לארב ירוא ידי לע שגוהו ןכוה
םינימה ינשל סחייתמ - רכז ןושלב בותכה
םשר ידי לע ורשואש יפכ ,יאקרב ץוביק לש הדוגאה תונקתל תופופכ תועצומה תועצהה
:4.10.1999 םויב תויפותישה תודוגאה

.הפיסאל החישמ .1
.הצעומל תוריכזממ .2
.להנמה דעווה = הליהקה תלהנהל תמצמוצמ תוריכזממ .3
.םירוערע להונ .4

הפיסאה ןונקתל
הצעומה ןונקתל
הליהקה תלהנה ןונקתל
םירוערע להונ ןונקתל
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל