יאקרב ץוביק - הצעומה ןונקת
14.12.2002 - יאקרב ץוביק
אשונב םיפסונ םינונקת לא
םינונקתה רגאמ לא
ץג המלש :םינונקתה רגאמ להנמל ל"אוד
14.12.01 ךיראתב יפלקב העבצהב לבקתה
לארב ירוא ידי לע שגוהו ןכוה
:הצעומב ןוידל םיאבומ תויהל םיבייח ולא םיפיעס .1
.הפיסאה רורשאל התאבהו הליהקה לש תיתנש - תיביצקת תינכות תנכה .א
.תודמעומ תקספהו תודמעומל םירבח תלבק .ב
.(םישיגר םיפיעס טעמל) תמצמוצמ תוריכזמ תובישימ םילוקוטורפ רורשא .ג
.הפיסאב ןוידל ואבוי םייחה תוחרואו ילהנב יוניש לכ .ד
.םהב םייוניש וא םיימינפ םינונקת תעיבק .ה

:תוסנכתה ידעומ .2
.הנשב תובישי 12-מ תוחפ אל םלוא ,ךרוצה יפ לע סנכתת הצעומה
:הבישיל עקר רמוח .3
ינפל תועש 36 הצעומה ירבחל רבעוי - ןתינה לככ ,רבסומו טרופמ - הבישיל עקר רמוח .א
.(הבישיה דעומ ינפל תועש 24 דע םידחוימ םירקמב) הבישיה דעומ
ודירוהל םיאכז הצעומה ירבח ויהי - אוהש לכ ףיעס תארקל עקר רמוח אבוי אלו הדימב .ב
.הבישיב העבצהה תוכז ילעב ללכמ תוחפל 25% לש םתעבצהב םויה רדסמ

:םויה רדס .4
םיפוגהו הצעומה ר"וי תוצעייתה ידכ ךות ,הרבחהו הליהקה ילהנמ ידי לע עבקיי
.םייטנוולרה

:ןוידל ףיעסל חוויד ףיעס תכיפה .5
וב וגהני - ןוידל וכפהל הצור םירבחהמ ימו הצעומה רורשאל םיאבומ רשא םיפיעס .א
:ןלהלדכ
.הצעומב ןוידל ןודנה ףיעסה תא איבהל םאה הצעומב ןויד םייקתי .1
.ליגר בורב הערכההשכ - העבצה םייקתת ןוידה ףוסב .2
.האבה הצעומה תבישיל אבוי אוה - ןוידל ףיעסה תא איבהל טלחוהו היה .3

:ףיעס וא הבישי םוליצ .6
.דועית ךרוצל הנמלוצת תובישיה לכ .א
תטלק לע ןוידה םלוצי - תילכלכ וא תישיא ,תיתרבח תושיגר ילעב םיפיעס םנשיו הדימב .ב
.בחרה רוביצל רדושת אל רשא ,היוסח
.רוביצל רדושי אל םיוסמ ףיעסש ,שורדל ,תוחפל 25% לש העבצהב הצעומה ירבח םיאשר .ג
.םייטפשמ םימרוגל אלא ,הייפצל ןתנית אלו רדושת אל היוסח תטלק .ד

:הצעומה תובישיב תופתתשה .7
ץוביקה ירבח ללכ ינפב ,רשפאה לככ ,וחתפיי – ירוביצ ןיינע ילעב םיפיעס .א
.םתעד תא עיבהל ולכויש ,וידמעומו
.העבצה תוכז אלל םלוא - םינוידב ףתתשהל תוכז םידמעומהו םירבחה ללכל .ב

:הטלחהו ןוידב םיפיעס יאיבמ תופתתשה .8
חותפ ןויד םייקתיו אשונה םדי לע גצוי - םירבח ידי לע םיאבומה םיישיא םיפיעס .א
.םתוחכונב
.הצעומה ירבח קרו ךא ופתתשי וב רוגס ןויד םייקתי ,ןכמ רחאל .ב

:םויה רדסל תועצה .9
:םיגוס ינשמ ויהי םויה רדסל תועצה .א
.ןוידה תקספה .1
.ןוידה רוציק .2

:"םויה רדסל העצה" תאבה להונ .ב
.רדסל העצהה דעב ויקומינ תא העצהה לעב איבי .1
.דגנ יקומינ איבהל דגנתמ רבחל תוכז ןתנית .2
.העצהה לע העבצה םייקתת .3
.ליגר בורב החדית וא לבקתת םויה רדסל העצהה .4

:העבצה ילהנ .10
.תויולג תועבצה הנייהת הצעומב תועבצהה ,ללככ .א
העבצה ךופהל תנמ לע ,הבישיב םיחכונה הצעומה ירבחמ 25% תוחפל לש םתעבצה השורד .ב
.תיאשח העבצהל היולג
.תונותמל תוינוציקה תועצההמ הנלחתת תועבצהה - גוהנכ .ג
העצה לכמ דחאל רוביד תושר ןתמ רחאל תפסונ העבצה ךרעית - העבצהב ןויווש לש הדימב .ד
.העבצהל תדמועה
.הלבקתה אלכ העצהה בשחית - ןויווש היהי תרזוחה העבצהב םגו הדימב .ה
.עיצמה ףוגה י"ע תאבומה העצהה הליחתב אבות העבצהל .ו
.ואלו ןה תולוקה קר ורפסיי תולוקה תריפסב .ז
.ליגר בורב הנלבקתת תוטלחהה לכ .ח
.הצעומה ר"ויל הליהקה ילהנמ ןיב ומכוסי העבצהה ירדסו ילהנ .ט

:רזע יפוג .11
דא יתווצ) העבצהו ןויד רחאל םיוסמ אשונ ךרוצל הירבחמ רזע יפוג םיקהל הצעומה תיאשר
.(קוה

:הצעומה בכרה .12
.יתרבח זכר ,הליהקה זכר ,הליהקהו קשמה רבזג ,קשמ זכרמ :םידיקפת ילעב .א
ךות ,יפלקב םירבחה ללכ ידי לע תישיא ורחביי רשא ,רוביצ ירחבנ 18 :רוביצ ירחבנ .ב
.םינימה ינשלו תונושה תובכשל גוציי ןתניי הצעומבש ןויסינ
.ןימ לכמ 40% תוחפל הנמיי הצעומב םירבחה ללכ .ג

:ץוביק ירבח םניאש - םידיקפת ילעב הצעומ ירבח .13
.העבצה תוכז אלל םלוא - םדיקפת ףקותב הצעומב ונהכי
:רוביצה ירחבנ תריחב ירדס .14
םלוה גוציי תחטבה ךות ,םויכ הגוהנה תנוכתמה יפ לע םייקתת הצעומל רוביצה ירחבנ תריחב
.(היצזירויאמ תעינמ) רוביצה ללכל

:הצעומב הנוהכ תפוקת .15
.ץוביק ירבח ויהיו דיקפתב ונהכי דוע לכ - םידיקפת ילעב .א
.ץוביק ירבח ויהי דוע לכו םייתנש - רוביצ ירחבנ .ב
.(םינש 6) תויצנדק שולשל לבגות רוביצ ירחבנ לש הפיצרה הנוהכה תפוקת .ג

:הצעומב תורבח תקספה .16
.תפסונ הנוהכ הפוקתל ורחבנ אלו םתנוהכ תפוקת תא ומייסש ימ .א
.תקדצומ הביס אלל ,תופיצרב הצעומ תובישי שולשב ופתתשי אלש ימ .ב
.םתופתתשה קיספהל ורחביש ימ .ג
.הצעומב םתורבח תא קיספהל - הפיסאה הרחבש ימ .ד
.השפוחל ואציש וא ץוביקב םתורבח הקספנש ימ .ה

:רוביצ ירחבנ תפלחה .17
ףלחוי ,'ה-'א 16 ףיעסב תוניוצמה תוביסה תחאמ הצעומב ותורבח תא קיספהש ,רוביצ רחבנ
.הריחבה דעומב תולוקה ןיינמב רותב אבה רוביצ רחבנב

:הצעומה תובישיב תופתתשה .18
תחישל ונמזוי - הצעומה תובישימ יתועמשמ קלחב ופתתשי אלש ,רוביצ ירחבנ הצעומ ירבח .א
.םתורבח תקספה ידכ דע הז ךרוצל םקויש ,ףוג םע הרהבה
תחישל ונמוזי - הצעומה תובישיב תורידסב ופתתשי אלש ,םידיקפת ילעב הצעומ ירבח .ב
.הליהקה תלהנהב הרהבה

:הצעומה ר"וי .19
.ליגר בורב הצעומה ירבח ןיבמ רחביי .א
םיירשפאה העבצההו ןוידה ילהנ תעיבק ,םויה רדס לעש ,םיפיעסה תעיבקב ףתוש היהי .ב
.םינושה םיפיעסב
.ונממ תוגירח ועצבתי אלו עצבתי םסרופמה םויה רדסש ,ךכל גאדי .ג
תא עיבהל םיפתתשמה ברמל תורשפא ןתמו םינמזה חולב הדימע ,ןוידה תמר לע יארחא היהי .ד
.םתעד
.ןומא תעבצהל ותנוהכ ךשמה אבות ותנוהכל הנש םותב .ה
.ךרוצה תדימב ופילחי רשא ,םוקמ אלממ עבקיי ר"ויל .ו

:ןוידל םיפיעס תאבה .20
.הצעומב םידקמ ןוידב םיביוחמ אל - הפיסאב ןוידל םיאבומ רשא םיפיעס
:תותליאש .21
.הצעומ תבישי לכ תישארב תותליאש איבהל הצעומה ירבח ולכוי .א
יארחאה דיקפתה לעב םע התאבה ינפל התליאשה אשונ תא ררבל תותליאשה יאיבמ םיביוחמ .ב
.אשונל

יאקרבב ינוגרא יוניש לש זכרמ ףדל
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל