יאקרב ץוביק - הליהקה תלהנה ןונקת
14.12.2001 - יאקרב ץוביק
אשונב םיפסונ םינונקת לא
םינונקתה רגאמ לא
ץג המלש :םינונקתה רגאמ להנמל ל"אוד
14.12.01 ךיראתב יפלקב העבצהב לבקתה
לארב ירוא ידי לע שגוהו ןכוה
הלהנהה דעו = הליהקה תלהנה
לש תפטושה תולהנתהה לע יארחא רשא ,יעוציב ףוג הניה הדיקפת תרדגה ףקותמ הליהקה תלהנה
.הירבחו הליהקה
.רוביצ ירחבנמו הליהקב םייזכרמה םידיקפתה ילעבמ הליהקה תלהנה תבכרומ ךכמ שקבתמכ

:הליהקה תלהנה דיקפת .1
.ץוביקב הליהקה תוכרעמ לש ףטוש לוהינ .א
.םינושה םיפגאה יזכרל עויס .ב
.הטלחהו ןוידל תאבהו הליהקה לש תיתנשה ביצקתה תינכות הנכה .ג
.הרשואש יפכ ,ביצקתה תרגסמ לע הרימש .ד
.הצעומל םיאבומה םיפיעסה תנכה .ה
.הצעומה תוטלחה עוציב רחא בקעמו עוציב .ו
.הטלחהו ןוידל הצעומל םיאבומ םניא רשא ,טרפ יאשונב תוטלחהו לופיט .ז
.םינושה םיפוגה לש לוקוטורפו םושיר יכרוצל "הלהנהה דעו" הניה הליהקה תלהנה .ח

:הליהקה תלהנה בכרה .2
.הליהקה זכר .א
.טרפו הרבח זכר .ב
.הליהקה לש םיפסכ ףגא זכר .ג
.שונא יבאשמ ףגא זכר .ד
.החוורו תואירב ףגא זכר .ה
.ךוניח ףגא זכר .ו
קשמ זכר .ז
.רוביצ ירחבנ םירבח ינש .ח

:הליהקה תלהנה תפלחה להונ .3
ידי לע םדיקפת םויס םע הליהקה תלהנהב ופלחוי ('ז2 - 'א2) םינושה םידיקפתה ילעב .א
.דיקפתב םהיפילחמ
.ץוביקה ןונקת עבוקש יפכ - גורידבו םייתנש ידמ ופלחוי רוביצה ירחבנ .ב
.םירחא רוביצ ירחבנב ופלחוי - הליהקה תלהנה תובישיל ועיגי אל רשא ,רוביצ ירחבנ .ג

:הליהקה תלהנה תולהנתה ךרד .4
.םימכסומו םיעודי העשו דעומב שדוחב םיימעפ תוחפל סנכתת הליהקה תלהנה .א
.הלהנהה ירבח ללכמ םישילש ינש וניה הבישי םויקל ילאמינימה םירבחה רפסמ .ב
דעומ ינפל תוחפל תועש 24 הלהנהה ירבחל רבעויו הליהקה זכר ידי לע עבקיי םויה רדס .ג
.הבישיה
.הבישיה ר"וי וניה הליהקה זכר .ד
.םיישיא םיפיעס טעמל ,הצעומה רורשאל ואבוי הליהקה תלהנה ינויד תוטלחה .ה
םתאבה שקבלו הליהקה תלהנה לש ןהמ תחא וא היתוטלחה תא לבקל אל תיאשר הצעומה .ו
.הצעומל הטלחהו ןוידל
- "התדובע ילהנו הידיקפת ,הבכרה :הצעומה"ב עיפומש יפכ היהי הז הרקמב ןוידה להונ .ז
.5 ףיעס

יאקרבב ינוגרא יוניש לש זכרמ ףדל
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל