יאקרב ץוביק - םירוערע להונ ןונקת
14.12.2001 - יאקרב ץוביק
אשונב םיפסונ םינונקת לא
םינונקתה רגאמ לא
ץג המלש :םינונקתה רגאמ להנמל ל"אוד
14.12.01 ךיראתב יפלקב העבצהב לבקתה
לארב ירוא ידי לע שגוהו ןכוה
:אובמ
-111 ףיעסב בותכ ,תויפותישה תודוגאה םשר ידי לע רשוא רשא ,יאקרב לש הדוגאה ןונקתב
:רוערעה תוכז

.ץוביקה לש תוכמסומה תויושרה תוטלחה לע רוערע תוכז ץוביקה רבחל"
לע ועבקיי ,ולא םירוערע ועמשיש ,תודסומה תעיבק תוברל ,םתעימש יכרדו םירוערעה להונ
תוגרדב וקופיס לע אב אל םא ,יאשר רבחה היהי הרקמ לכבש דבלבו תיללכה הפיסאה ידי
".תיללכה הפיסאה ינפב ורוערע תא איבהל ,תונושה רוערעה

ונעי רשא ,םירורבו םירדוסמ םילהנ עובקל ןויסינ ונשי ןאכ םיאבומה רוערעה ילהנל העצהב
.תונקתב םינגועמ ויהי ךדיאמו םירבחה תונוצרו תויוכז לע דחמ
סחייתהבו ונל םימיאתמה םייוניש ךות - םיצוביק רפסמ לש םנויסינמ תאבומ וז העצה
.הדוגאה ןונקתל

:לש תוטלחה לע רערעל ןתינ .1
.םייזכרמ םידיקפת ילעב .א
.תונושה ץוביקה תודעו .ב
.(תילכלכ הלהנה - הליהקה תלהנה) ץוביקה תולהנה .ג
.הצעומ .ד
.יפלק/הפיסא .ה

:רוערעה תוכז .2
.ץוביק רבח לכל .א
.ץוביקה תודעוול .ב
.ץוביקה תולהנהל .ג
.הצעומל .ד

:תוטלחה תלבק - עדימ יכרד .3
,תרדוסמ הרוצב ואבוי - יפלקהו הפיסאה ,הצעומה ידי לע תוטלחומה תוטלחהה לכ .א
.םידחוימ םירקמ טעמל ,ץוביקה ירבח ללכ תעידיל תיבמופו תטלוב
תויבמופ ןתמב תוטלחהה ילבקמ םיפוגה תדימע ןוחבל היהי ודיקפתש ,ףוג םקוי .ב
.םהיתוטלחהל

:תוטלחה תופקת .4
.םמוסרפ םוימ םייעובש ףקותל וסנכיי - ל"נכ םוסרפל ואבוהש ,תוטלחהה לכ .א
לע טילחמה ףוגל עידוי ('ה-'א 1 ףיעס) ל"נה םיפוגהמ דחא לש הטלחה לע רערעמה .ב
םירקמ טעמל ,םוסרפה םוימ םייעובש ךות ןוידל וניכהלו רוערעה םוימ עובש רוערעה
.הטלחהה לבקמ ףוגו רערעמה ןיב הפוקתה לע םכסויש ,ןפוד יאצוי

:הטלחה עוציב .5
הטלחהו ןוידל דע העוציב בכועי - הילע רוערע שגומ יכ ,טילחמה ףוגל עדונש ,הטלחה לכ
.'4 ףיעסל ףופכבו - רוערעב

:רוערעה ךילהת .6
.הטלחהה תא לביק רשא ,ףוגל הטלחהו ןוידל הליחת אבוי רוערע לכ
:יזכרמ דיקפת לעב תטלחה לע רוערע .7
תלהנה) דיקפתה לעב ףופכ וילא ףוגה זכרמ ינפב ויקומינ תא בתכב איבי רערעמה .א
.(תילכלכ הלהנה/הליהקה
.ויתונעט תא גיציו ןוידל ןמזוי רערעמה .ב
רוערעה תא לבקל םא - ןדה ףוגה טילחי ופוסבש ,רוגס ןכמ רחאלו חותפ ןויד םייקתי .ג
.ותוחדל וא
הלהנה/הצעומה תעידיל ומסרופי ןכמ רחאלו רערעמל בתכב םדוק ורבעוי ןוידה תואצות .ד
.תילכלכ
ינפב ףסונ רוערע איבהל יאשר אוה רערעמה לע תלבוקמ הניא הטלחההו הדימב .ה
.תילכלכ הלהנה/הצעומה
הז ןוידל םג עיגי אלו היהו ףסונ ןוידל ןמזוי אוה - ןוידל עיגי אל רערעמהו הדימב .ו
.רוערעה לע רותיווכ העפוהה יא בשחית -

:ץוביקה תודעו תוטלחה לע רוערע .8
.הדעווה זכרמ ינפב ויקומינ תא בתכב איבי רערעמה .א
.הדעווה ינפב - ויתונעט תא גיציו ןוידל ןמזוי רערעמה .ב
.התטלחה תא הדעווה טילחת ופוסבש ,רוגס ןכמ רחאלו חותפ ןויד םייקתי .ג
.הצעומה תעידיל ומסרופי ןכמ רחאלו רערעמל בתכב םדוק ורבעוי ןוידה תואצות .ד
ול ףוגה ינפב ףסונ רוערע איבהל יאשר אוה רערעמה לע תלבוקמ הניא הטלחההו הדימב .ה
.(תילכלכ הלהנה/הליהקה תלהנה) הדעווה הפופכ
הז ןוידל םג עיגי אלו היהו ףסונ ןוידל ןמזוי אוה - ןוידל עיגי אל רערעמהו הדימב .ו
.רוערעה לע רותיווכ העפוהה יא בשחית -

:הליהקה תלהנה תוטלחה לע רוערע .9
.הליהקה תלהנה ינפב ויקומינ תא בתכב איבי רערעמה .א
.הליהקה תלהנה ינפב ויתונעט תא גיציו ןוידל ןמזוי רערעמה .ב
.ותטלחה תא ןדה ףוגה טילחי ופוסבש ,רוגס ןכמ רחאלו חותפ ןויד םייקתי .ג
.תיבמופ בחרה רוביצל ומסרופי ןכמ רחאלו רערעמל בתכב םדוק ורבעוי ןוידה תואצות .ד
.הצעומה ינפב ףסונ רוערע איבהל יאשר אוה רערעמה לע תלבוקמ הניא הטלחההו הדימב .ה
הז ןוידל םג עיגי אלו היהו ףסונ ןוידל ןמזוי אוה - ןוידל עיגי אל רערעמהו הדימב .ו
.רוערעה לע רותיווכ העפוהה יא בשחית -

:תילכלכ הלהנה/הצעומה תוטלחה לע רוערע .10
תלהנה תוטלחה לע אוה רוערעהש הרקמב – םרסמיו ויקומינ תא בתכב איבי רערעמה .א
,תילכלכה הלהנהה תטלחה לע אוה לע רוערעהש הרקמבו הצעומה ר"ויו הליהקה להנמל הליהקה
.תילכלכה הלהנהה זכרמלו ר"ויל םרסמי
.תילכלכ הלהנה/הצעומה ינפב ויתונעט תא גיציו ןוידל ןמזוי רערעמה .ב
תא תילכלכה הלהנהה/הצעומה טילחת ופוסבש ,רוגס ןכמ רחאלו חותפ ןויד םייקתי .ג
.התטלחה
.תיבמופ בחרה רוביצל ומסרופי ןכמ רחאלו רערעמל בתכב םדוק ורבעוי ןוידה תואצות .ד
.הפיסאה ינפב ףסונ רוערע איבהל יאשר אוה רערעמה לע תלבוקמ הניא הטלחההו הדימב .ה
הז ןוידל םג עיגי אלו היהו ףסונ ןוידל ןמזוי אוה - ןוידל עיגי אל רערעמהו הדימב .ו
.רוערעה לע רותיווכ העפוהה יא בשחית -

:יפלקהו הפיסאה תוטלחה לע רוערע .11
.יפלקה תטלחהל ואבוי - הפיסאב םימייקתמה םינוידה לכ - יאקרב ןונקת יפ לע .א

הרוצב העבצהה תואצות ומסרופש םוימ םייעובש - יפלקב הלבקתהש ,הטלחה לע רערעל ןתינ .ב
:םיאבה םירקמב קר תיבמופ
.םיעיבצמה לש םתעד לוקישב קלח םיווהמה םייטנבלרה םינותנה לכ ורסמנ אלש הדימב .1
.העבצהב םירדס יאו תורשכ יאל תודשח ןנשי .2
.ןודנה אשונב רתויב םייתועמשמ םינותנ ונתשהו הדימב .3
.דבלב דחא רוערע םלוא ,ל"נה םיפיעסה אלל יפלקה תטלחה לע רערעל הצעומה תיאשר .4
ילעב ללכמ 25% לש םהיתומיתח ופרוצי רוערעה תשקבלש ,יאנתב תחא רוערע תוכז ןתנית .5
.וב םיכמות רשא ,העבצהה תוכז

הטלחה לע רערעל ןתינ אל (1-5) - 'ב11 ףיעסב הלעמ תוטרופמה תוביסנה טעמל .ג
.התלבק םוימ הנש רחאל אלא ,הפיסאב הלבקתהש

תא בתכב רערעמה איבי 'ב11 ףיעסב םירכזומה םיאנתהמ רתוי וא דחא ואלמתהו הדימב .ד
ר"וי ינפבו הליהקה םוחתב רוערע לש הרקמב - הליהקה זכרו הפיסאה ר"וי ינפב ויקומינ
.(4'ב ףיעס טעמל) ילכלכה םוחתב ףיעס לש הרקמב - תילכלכ הלהנה ר"ויו הפיסאה

.הפיסאה ינפב ויתונעט תא גיציו ןוידל ןמזוי רערעמה .ה

הז ןוידל םג עיגי אלו היהו ףסונ ןוידל ןמזוי אוה - ןוידל עיגי אל רערעמהו הדימב .ו
.רוערעה לע רותיווכ העפוהה יא בשחית -

.תיבמופ בחרה רוביצל ומסרופי ןכמ רחאלו רערעמל בתכב םדוק ורבעוי ןוידה תואצות .ז

.אשונב תמדוקה יפלקה תעבצהמ םיזוחאב רתוי לודג בור לביק םאב קר לבקתי רוערעה .ח

.תיבמופ ומסרופי - יפלקה תטלחה תואצות .ט

יאקרבב ינוגרא יוניש לש זכרמ ףדל
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל