יאקרב ץוביק - הפיסאה ןונקת
14.12.2001 - יאקרב ץוביק
אשונב םיפסונ םינונקת לא
םינונקתה רגאמ לא
ץג המלש :םינונקתה רגאמ להנמל ל"אוד
14.12.01 ךיראתב יפלקב העבצהב לבקתה
לארב ירוא ידי לע שגוהו ןכוה
:הפיסאה יפתתשמ .1
ירבח לכ ףתתשהל םיביוחמו וידמעומו ץוביקה ירבח ללכ ףתתשהל םיאשר ויהי הפיסאב
.הצעומה

:הפיסאב ןוידל םיאבומ תויהל םיבייח ולא םיפיעס .2
.תמצמוצמ תוריכזמ ,הצעומ ירבח תריחב .א
.ותולעבב וא ותטילשבש םידיגאתבו ץוביקב םייזכרמ םידיקפת ילעב תריחב .ב
.ץוביקה ןונקת ןוקית .ג
.יללכ םירוערע להונו היתוטלחה םוסרפ ,הצעומה תדובע ילהנ תעיבק .ד
.ץוביקהמ רבח תאצוה ,ץוביקב תורבחל הלבק .ה
.תורחא תויפותיש תודוגאב ץוביקה תורבח תקספה .ו
.ץוביקה קוריפ רבדב הטלחה תלבק .ז
.וידיגאתו ץוביקה לש דוגאתה הנבמ יוניש .ח
.ליגרה םיקסעה ךלהמב הניאש ,ץוביקה יסכנב הלועפ לכ .ט
.ל"נה ףוגב טלחוה וילע דחוימ אשונ וא ןיינע לכ .י
.קשמהו הליהקה לש תיביצקתה תינכותה רורשא .אי
.הצעומה תטלחה לע רוערע לכ .בי
.יאקרבב םייח תוחרואו םייח ילהנב יתועמשמו ינורקע יוניש .גי

:הפיסאה םויקל ילמינימ םורופ .3
.תוחפל הצעומה ירבחמ םישילש ינש .א
.הצעומ ירבח םניאש ,םירבח תופתתשה אלל םג הפיסא םייקתהל הלוכי .ב
םיפתתשמ רפסמ לכב - תיחדנה הפיסאה םייקתת - םיפתתשמ טועימ בקע התחדנש הפיסא .ג
.ןכמ רחאל עובש

:תוסנכתה ידעומ .4
.הנשב תובישי עבראמ תוחפ אל םלוא ,ךרוצה יפ לע סנכתת הפיסאה
:םוסרפ .5
ינפל תועש 72 תוחפל ירוביצ םוקמב המוקמו החישה דעומ ,םויה רדס םסרופי הפיסא לכ ינפל
תועש 36 תוחפל ץוביקה ירבח ללכל ןימז היהי ,ןתינה לככ ,טרופמ עקר רמוח .הסוניכ דעומ
.הסוניכ דעומ ינפל

:רודישו םוליצ .6
- םידחוימ םיפיעס טעמל - העבצהב םיפתתשמה תא ןכדעל תנמ לע רדושיו םלוצי ןוידה .א
.ורדושי אל ךא ומלוצי רשא
.יפלקב העבצהה דעומל בורק דעומב םייקתי ףסונ רודיש .ב

:הפיסאה ידעומ .7
ףתתשהל םירבחה ברמל רשפאל תנמ לע ,ברעה וא תורחואמה צ"החא תועשב סנכתת הפיסאה
.ןוידב

:העבצה .8
םימייקה םיללכה יפ לעו גוהנכ יפלקב עצבתת הפיסאל םיעיגמ רשא ,םיפיעסה לכב העבצהה
תטלחה לע רוערע טעמל ,הדוגאה תונקתל םאתהבו יפלקב העבצהה ןונקתב ולבקתנש ,יאקרבב
.ב"י-ו א"י םיפיעס םירוערע להונל ףופכבו הצעומה

:הפיסאה ר"וי .9
.ליגר בורב רחבייו ץוביקה ירבח ללכמ יפלקב העבצהב רחביי הפיסאה ר"וי
:םוי רדס תעיבק .10
ר"וי ףרוצי וילא הצעומה לש םויה רדס תא עבוקש ,ףוג ותוא ידי לע עבקיי םויה רדס
.הפיסאה

:העבצה ילהנ .11
,םויכ םימייקה םילהנה יפ לע יפלקב ומייקתי הפיסאל םיאבומה םיפיעסה לכ לע העבצהה
.רבעב וטלחוהש יפכ

:ןוידל םיפיעס תאבה .12
.הצעומב םידקמ ןוידב םיביוחמ אל - הפיסאב ןוידל םיאבומ רשא םיפיעס
יאקרבב ינוגרא יוניש לש זכרמ ףדל
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל