הזע רפכ

1996קתוו יפל ביצקת:םירטמרפ השולש יפל קלוחמ ביצקתה לכ

.רבח לכל הווש קלוחמה יסיסב ביצקת .1

לכל הווש) דלי לכל העובק תפסות רמולכ ,החפשמה לדוג יפל ביצקת .2
.(םיליגה

.קתו תונש 45 דעו הנושארה הנשהמ קתו תנש לכל הדיחא תפסות .3
.תפסותב הלדגה ןיא הז קתו לעמ:םיללכ המכ שארמ ועבקנ

,(שפוח תונש יוכינב) 20 ליגמ עבקנ קתווה ץוביקב לדג וא דלונש ימל
.תורבחל הלבקה ךיראתל רשק אלל

קיתווה ןיב) 70% לע הלעי אל קתו יפל ביצקתה תפסותב שרפהה
.(רתויב ריעצל רתויבתקלחתמ טרפומה ביצקתה ללכ ךותמ ביצקתה לכ תקולח
:ךכ (ךרעב)

.יסיסב ביצקת 68%

.קתוול תפסות 18%

.םידליל תפסות 14%

.םויקה תואצוה ביצקתמ 70%-כ אוה רבחה לבקמש טרפומה ביצקתה:אמגוד

,ח"ש 6,000,000 אוה טרפומה ביצקתה ךס םא

,קתו תונש 4800 כ"הס שי םירבחלו ,םידלי 220 ,םירבח 300 שיו

.(68%) 4,080,000 היהי םירבחה לכל יסיסבה ביצקתה

. (14%) 840,000 היהת םידליה לכל תפסות

.(18%) 1,080,000 היהת קתווה תונש לכל תפסות

:ןכל

.(4,080,000:300) הנשב ח"ש 13,600 לש יסיסב ביצקת לבקי רבח

.(840,000:220) הנשב ח"ש 3,818 היהת דליל לכל תפסות

. (1,080,000:4800) הנשב ח"ש 225 היהת קתוו תנש לכל תפסות.שדוחל ח"ש 1,113 ,הנשל ח"ש 13,600 לבקי 20 ןב קוור

ח"ש 1,997 ,הנשל ח"ש 23,725 לבקי (קתו תונש 45 םע) דדוב רנויסנפ
.שדוחל

:ולבקי גוזה ינבמ דחאל לכל קתו תונש 20 ,םידלי 2 + החפשמ

27,200 יסיסב ביצקת

7,630 םידלי תפסות

9,000 קתו תונש 40 תפסות

.שדוחל ח"ש 3,653 ,הנשל ח"ש 4,3836 כ"הסריכזמ ,ינורפצ סומע :רסמ


Last updated: April 8, 2000