25.1.75

תולבא יגהנ

:ןלהלדכ תוריכזמה גהנת ,רחא עובק בשות לכ וא דמעומ ,הרוה ,תב ,ןב ,הרבח ,רבח תריטפ םע

לבא תועדומ.תוליגרה תועדומה לכמ הנופי רשא ,תועדומה חול לע עבקיתש ,לבא תעדומל גאדת תוריכזמה.סקטה ינפל וב בצוי ןוראהש םוקמהו היוולהה תעש וניוצי הבו ,דיחא ןונגסבו לדוגב היהת העדומה.החפשמה תשקבל םאתהב ,ףסונ ןותיעבו "רמשמה לע" ןותיעב העדוה םסרופת

היוולהה ירדסתואסיכו םיחרפ ,תורנל םיתואנ םירודיס םע רוחש דבב הסוכמ ןודעומל הסינכב בצוי ןוראה.1
.ןימלעה תיבל האיציה ינפל תחא העש ,הבישיל.ןימלעה תיבל דע ןוראה תא וולי להקהו החפשמה .בכרב לבוי ןוראה.2.(החפשמה תשקב יפל קר) יתד חסונו םיריש ,דפסה ירבד ועמשוי ןוראה יוסיכ םע.3.הבצמה תבצהל דעו היוולהה ירחא דימ ינמז יוהיז טלש ביצהל שי.4.לבוקמה גהונה יפל היוולהה ךרעית ,עדמל ופוג הויצ רבחהש הרקמב.5

ץוביקב רד וניאש ימל הרובק.הבצמה תרוצ ללוכ ,ץוחבמ רבקנה לע םג ולוחי םוקמה יגהנש דיפקהל שי.תוריכזמה רושיא תשרוד ,ץובקב ררוגתמ וניאש ,םדא תרובק

לבאה ךשמ

הנכרעית אל ,ישילשה ברעה תוברל ,הלאה םימיה תשולשב .הריטפה םוימ םימי השולש ךשמיי לבא
קר חותפ היהי ןודעומה .הייסולכואה לכל תרחא תירודיב הלועפ לכ וא םיטרס תנרקה ,תוביסמ
.האירקל.דבלב הרובקה םויב םיוקי ,ץוביקב ררוגתה אלש ימ לש וא ,בשות תריטפ לע לבא**.םילבאה ןוצר יפל "העבש תבישי"**.הענצב וכרעיי םיגחה .םיגח החוד וניאו הפוח החוד וניא לבא**

םישולשה םויתמל דובכ קולחל ,ןימלעה תיבב תוסנכתהה תעש ןויצב ,תועדומה חול לע העדומ םסרופת.1
.ברעב הרכזאה לע םיטרפו ,םיחרפ ירז תחנהלו.החפשמה םע םואיתב ,ףסונ ןותיעבו "רמשמה לע" ןותיעב העדומ םסרופת.2.תונב ,םינב ,תורבח ,םירבחה לע קר לוחת ברעב הרכזאה.3.תוירודיב תולועפ הז ברעב הנמייקתת אל.4לבאב תופתתשה םסרפיו תב ,ןב ,הרבח ,רבח רכזל תדחוימ הרודהמ איצוי "ונתיב" ןולע.5
.הייסולכואה יקלח רתיל ,יעובשה ןולעבםואיתבו ךרוצה יפל ,רחא בכר וא ,דחוימ סובוטוא הלבאה החפשמה תושרל דימעי ץוביקה.6
.התיא

ץוביקה ינבו ירבחל ןושארה הנשה םוי.הבצמה יוליגו רבקל היילע היהת הנשה םויב.1,...לש ןב ,םש :םיאבה םיטרפה םע "הדיחא" הבצמ עבקית (רשע-דחאה שדוחב) הנשה םוי דע.2
.הריטפ ךיראת ,הדילה םוקמו ךיראת.םיחרפ ירז וחנויו ,םוקמב ןורכיז תולימ ועמשוי.3.התיא םואיתבו ךרוצה יפל ,רחא בכר וא דחוימ סובוטוא החפשמה תושרל דימעי ץוביקה.4דעומה לע םיטרפ םע ףסונ ןותיעו "רמשמה לע" ןותיעב ,תועדומה חול לע העדוה םסרופת.5
.העשהו.ןורכיזה תפדפדל ףסוותיש ,ףד םסרפת תוריכזמה.6הנכרעית אל) ןורכיז ףדו הנומת תבצה ,רנ תקלדה י"ע ירוביצ םוקמב ןיוצי הנשה םוי ברע.7
.(תרחא תירודיב הלועפ לכ וא םיטרס תונרקה ,תוביסמםע םואיתב ,הבצמה יוליגו רבקל היילע י"ע הנשה םוי ןיוצי הייסולכואה יקלח רתיל**
.הנוצר יפלו החפשמה

ןורכיז םוי.ץוביקה תדלוה םוי ברעב ,ןימלעה תיבב םייקתי ל"הצ יללחלו םירטפנל יללכ ןורכיז םוי**.ןודעומב רשא ןויעה רדחב ןורכיז תניפ רדוסת הז םויב**.םיחרפ תשיכר רשפאל שי הריטפה ךיראתב הרכזא םייקל תגהונה החפשמל**

ל"הצ יללחל ןורכיזה םוי.הטרדנאה דיל םייקתי סקטה .ל"הצ יללח לכל תיללכ הרכזא םייקתת ןורכיזה םויב.1י"ע םיבורק לש תנגרואמ העסה היהת אל .העשהו דעומה לע ןותיעב העדומ םסרופת.2
.ץוביקה.הטרדנאב וחצנוי ל"הצ יללח תומש.3

ןימלעה תיב רודיס.ןימלעה תיבב םינוש הייסולכוא יקלחל תודרפנ תוקלח הנייהת אל ***

15.7.80

(םיחא ,םירוה) ץוביקל ץוחמ םיבורק תריטפ.םישולשה םוילו היוולהל תעסונ רשא החפשמל בכר תואצוהב אשית תוריכזמה.1.החפשמה רעצב תופתתשה ןותיעב םסרפי ץוביקה.222.3.83ןימלעה תיב תדעו תוטלחה.יונה עויסבו דמול וניא רשאכ ,רבל ריאי תרזעב םוקמב יונה רופישב לפטל טלחוה.םיאנתה רופישב לפטל.(.פ חספל תונפל) שרוד לכל תוחתפמ קלחל