קפא ץוביק

1996 רבוטקואתונותח ביצקת ןונקת.23.4.95 -ב הפיסאב לבקתה ןונקתה

.-11.3.95ב הפיסאב ןכדוע 12

.1995 ,רבמבונ ,יאמב ונכדוע ,14 ,13 ,6 .5 םיפיעס

.1996 רבוטקואב ונכדוע ,16 ,15 םיפיעסםיאשינה גוזה ינב םא קרו ךא ןתני $ 1400 ךסב (רויד) תונותח קנעמ .1
.ןיאושינה םוימ הנש תוחפל קשמב םירבחכ םיראשנ

.עבק תרידל רבעמה תעב הז קנעמ תלבקל יאכז 35 ליג לעמ קוור

.דבלב תחא םעפ ןתניי הז קנעמ

.$ 300 לש ךסל דע הלכ תלמש .2

.$250 ךסל דע תעבט + ןתח ידגב .3

.מ"קתה לש הנמ יפל םיחרוא 300 + םירבח .'א .4

היהי )'א4 ףיעס( קשמב הליגרה הנותחב רחוב וניאש גוזל הנותחה ביצקת
:םיאבהמ דחא:קשמהמ םהינשש גוז

.מ"עמ ללוכ ,םיחרפ ללוכ ,קשמב גנירטייקב הנמ $ 17 יפל תונמ 300 .5

.5.95-ב הפיסאל חוודו תוריכזמב ןקות

.ריעב םלואב הנמ $ 24 יפל תונמ 300 .6

ריעה ןמ םהמ דחאש גוז

.מ"קתה לש הנמ יפל םיחרוא 300 + םירבח ..4

יפל ץוחבמ םיחרואה לש תונמה תיצחמב םיפתתשמ ריעהמ גוזה ינב ירוה
.מ"קתה יריחמ

ללוכ ,םיחרפ ללוכ ,קשמה לש גנירטייקב הנמ $ 17 יפל תונמ 150 ..5
.מ"עמ

.ריעב םלואב הנמ $ 24 יפל תונמ 150 .'ב .6

וא 2 םיפיעסה ןמ דחאל קר יאכז גוזה ,ריעה ןמ גוזה ינבמ דחאש ןוויכ .7
.3

.הנותחל תונמזה רובע $ 100 ולבקי קשמהמ םהינשש גוז .'א .7

.הנותחל תונמזה רובע $ 50 לבקי גוזה ,ריעהמ גוזה ינבמ דחא רשאכ

.'וכו חולשמ ,הספדה םיללוכ ל"נה םימוכסה:תויללכ תורעה

ץוביקה םע יצח יצח תופתתשה ,םינוש םיצוביקמ גוזה ינב ינש םא .8
.ינשה

.גוזה ררוגתי ובש ץוביקה י"ע קנעוי )רויד( הנותח קנעמ

.ץוביקב הנותח כ"חאו ל"וחב הנותח .9

םיסיטרכ ולבקי םה ל"וחל עוסנל םיצור םירוהה םא - ל"וחב הנותח
םימי עובשל םויק תואצוהו

.החפשמה ח"ע ץראב םינפה תלבק זאו )דחא לכל $ 300 ךסב( דבלב

ח"ע םינפה תלבק וא הנותחה ,ל"וחל תעסונ אל החפשמה םא ,ןיפוליחל
.הליגרה תנוכתמב קשמה

קפוסת הפירח הייתש - ,4 ,4 םיפיעס יפל קשמב תכרענש הנותח .10
.מ"קתה לש הנמה ריחמ תרגסמב ,םונוקאה י"ע

.1994 ראוניל 1-מ ףקותב הז ןונקת .11

.חוריאה יפואל רשק אלל דבלב $ 1000 לבקי גוזה - היינש הנותח .12

תלבק רובע $ 300 ולבקי - םיאשינ םתב וא םנבש ,קשמ ירבח םירוה .13
.םינפ

םינש 3 ץוביקב רבח וא דמעומ היה םא ,ריעה ןמ םהמ דחאש גוז .14
.רבחל עיגמה תונמה רפסממ -50%ל יאכז - הנותחה ינפל הלעמו

יאכז - הנותחה ינפל הלעמו םינש 5 ץוביקב רבח וא דמעומ היה םא
.רבחל עיגמה תונמה רפסממ -100%ל

ףתתשי ,ץוביקב ה/רבח ונניא קשמ תב וא ןב ירוהמ דחא וב הרקמב .15
- רמולכ) ,6 ,6 ,5 ,5 ,4 ,4 :םיאבה םיפיעסהמ יצחב קר קשמה
.(הנותחה ביצקתמ עברב ףתתשי קשמה

םתויה תוכזב םינתחתמש ,הרבח וא רבחל יטנוולר אל הז ףיעס :הרעה
.םהירוה תוכזב אלו ,ץוביק ירבח

.שפוח תנשב תו/םירבח יבגל ףקותב וניא תונותחה ןונקת .16

20.10.97תונותחה ןונקתל ףיעס תפסות

ךסב הנותחל ביצקת עיגמ קשמה תא ובזע םהיתונב/םהינבש םירוהל .17
.הנמל $ x 17 תונמ 150

.תונותחה ביצקתמ ףסונ ףיעס ףא וילא ףסוותי אלו לכה ללוכ הז םוכס

.ל"נה םוכסהמ 50% ךסב היהת תופתתשהה קשמל ץוחמ םגוז ןבש םירוה

.תב/תבה לש הנושארה הנותחל קר סחייתמ הז ףיעסהכירצ תדעו