םירדסההו םינונקתה רתאל םיאבה םיכורברבסה
םינוש םיצוביק לש םירדסהו םינונקת שפחל רשפאמ רתאה
םיאשונ ןווגמב
.("תוירוגטק" רותפכה תועצמאב תוארל רשפא םיאשונה תא)
:שופיח תוטיש רפסמ רשפאמ רתאה

.שארמ ועבקנש םיאשונ יפל שפחל "תוירוגטק" רותפכה תועצמאב @:תויורשפא רפסמ תומייק "שופיח" רותפכה תועצמאב @
:םיאשונ יפל שופיח .1
ההז האצותה) הירוגטקה דצל ןבלה עובירב רבכעה םע קילקהל שי
המכ ןמסל תורשפא שי .(תוירוגטק רותפכב שומישה תאצותל
.ןומיסה םותב "שפח" שיקהל שי .דחי תוירוגטק:ישפוח שופיח .2
."שפח" לע השקהו ,הביתכל דעוימה םוקמב תשקובמה הלימה תדלקה
.תשקובמה הלימה העיפומ םהב םינונקתה לכ :האצותה
:1 פיט
םש תא דילקהל שי ,םיוסמ ץוביק לש םינונקתה לכ תא לבקל ידכב
.ץוביקה


:2 פיט
םש תא דילקהל שי ,םיוסמ אשונב םיוסמ ץוביק לש ןונקת שפחל ידכ
םושרל :תפסונ תורשפא .המיאתמה הירוגטקה תא ןמסלו ,ץוביקה
.תשקובמה הלימה תאו ץוביקה םש תא

שופיחה תאצות

םיירגוסבו ןונקתה םש ,ץוביקה םש תא תללוכה המישר תלבקתמ
.ץוביקב ןונקתה לבקתה אב הנשההקלקה .ץוביקה םש ףדה שארב עיפומ ,םיוסמ ןונקתל םיסנכנ רשאכ
םוקימ ,קתו ,לדוג) ומצע ץוביקה לע עדימ האיבמ ץוביקה םש לע
.(...דועו ןופלט ירפסמ ,םיירקיע םיפנע ,ץראבשיקהל שי םינונקתה תמישרל רוזחל םכנוצרו ןונקתב םתנייעש רחאל
,שדח שופיח עצבל םכנוצרב םא .ןפדפדה לש back רותפכה לע רבכעה םע
"ףסונ שופיח" רושיקב וא ,ףדה שארבש "שופיח" רותפכב שמתשהל שי
טירפתל הרזח :ההז האצותה םירקמה ינשב .ןונקתה ףוסב עיפומה
.שופיחה


: לא תונפהל שי תורעהו תושקב ,תולאשץג המלש

e-mail: getz@gadot.org.il