ילאיצוס ןוחטיב
םיריעצו םינב
גוז ינב
תואירב
הלכשה
תוכשוממ תושפוח
םיבלכ
ינוגרא הנבמ
םייפקשמ
ץוח תדובע
יללכ - הדובע
ביצקת הדובע
םיביצקת/הכירצ
תורבחל הלבק
בכר
תיביטנרטלא האופר
ןוכיש
לוכש
םיבשות