טפושה ןיע

2001

תורצק תופוקת להונ - ריעצ רוד


:דוסי תוחנה
.לדגו ךלוה תורצק תופוקתל םיעיגמה םיריעצה לש םרפסמ .1
.ץוביקב םייחהו הדובעה תרגסמב םבלשל ןוצר םייק .2
תשוחת יהמ תקיודמ הרדגה קודבל ךירצ) תיב תשוחת םייקלו ךישמהל ןוצר םייק .3
.תפתושמ תוירחאו תוביוחמ ךותמ (תיב
.הז גוסמ םירקמל תיבקעו הרורב הבושת תתל ןוצר םייק .4
אל תופוקת ינפ לע תובייחתה םע העודי הפוקת לש עוציבל איה תכרעמה תפדעה .5
.תוירחאו ןמזב תורדגומ
.ביצקתה ןיבל הדובעה ימי רפסמ ןיב לבגומ רשק םייקתי .6
תויוכזב תינבומ העיגפ תמייק) ןמז ךרואל הז גוסמ דמעמ םייקל ןתינ אל .7
.(ןמז ךרואל רדסהב ריעצל תועיגמה

:עקר
יונישהו םידומיל רדסה שומימ ךרוצל ץוביקל םירזוחה םיריעצה רפסמ תלידג םע
תובר תורזח םע תופוקתל תדדוב הכורא הפוקתמ רבעמ) שפוחה תונש עוציב ןפואב
3 לש תורצק תופוקתל ץוביקב היהש רידסי רשא ,רורב ןונקתב ךרוצה רצונ (תיבל
.רתויה לכל ,םישדוח 6 דע םישדוח

:יללכ
:םיירשפא םיבצמ ינשל קלחתמ להונה
.הדובעל תוירחאו הייהשה ךרוא יבגל תובייחתה םע הרורב הייהש תפוקת .1
.הייהשה ךרוא יבגל תובייחתה אללו הרורב אל הייהש תפוקת .2
לכל ,םישדוח השש דע םישדוח השולש לש דבלב תורצק תופוקתב לפטמ להונה -
.רתויה
,הנטק הדרפה םע םינבומ רפסמב הייהש תפוקתל םיבייחתמל תופידע ןתיי להונה -
.ישיאה ביצקתה אשונב ,רשפאה לככ

.רמשיי - םייעובש ךותב דובעל וליחתי ץוביקל םיעיגמה םיחרוא וב להונה :להונה

,ולש שפוחה תנש ןמזב ץוביקל עיגמה ריעצ - םישדוח 3 דע הייהש .1
תוחפל םישדוח 3 לש הפוקתל בייחתהל ותלוכיב ןיאו ,תרדגומ יתלב ןמז תפוקתל
:הדובע םוקמל תוירחאו הייהש תניחבמ

:ביצקת
.רומאה שדוחה לש הדובעה ימי תבוחב דמעש ימל קר ןתניי אלמ ריעצ ביצקת -
דבע ותוא יקלחה םימיה רפסמ י"פע ביצקתה בשוחי תיקלח הדובע לש הרקמב -
.ינקת הדובע שדוחל סחיבו רומאה שדוחב ריעצה

לעופב הדובעה ימי רפסמ

-----------------------------
X ריעצ ביצקת = יקלח ביצקת
שדוחב הדובעה ימי רפסמ

רובצל ןתינ אלו ליגר ריעצ ביצקתמ הובגה ביצקת לבקל ןתינ אל ,הרקמ לכב -
.והשלכ ךרוצל ,תופסונ תועש

:הדובעה םוקמ
.א"שמ יכרוצ י"פעו אלמ םואיתב היהי הדובעה םוקמ
.ריעצה דבוע וב ףנעב לבוקמכ היהי הדובעה םוי ךרוא -
וב םילבוקמה םיטרדנטסה יפלו ףנעה תוירחאב היהת הדובעה םוקמב תולהנתהה -
.םירבח רובע
זכרמ ךרד רושיאל רובעיו םירבחה לצא לבוקמכ עצבתי הדובעה ימי לע חוויד -
.ףנעה

.תורצק תופוקתל רויד תאיצמל דחוימ ץמאמ השעיי אל .ץוביקה תלוכי י"פע :רויד

.תורצק תופוקתל לבוקמה ליגר חוטיב :חוטיב

ושעיי ,םילוח תפוק חוטיב י"פע םיביוחמה ,םיליגר םילופיט :םייאופר םילופיט
(ו"כו תיביטנרטלא ,היפרתויזיפ ,םיינש תאפרמ) ץוביקה לש תיטרפ האופר .ליגרכ
.אלמ םולשתב ויהי

.בכר תדעו תוטלחהל םאתהב :בכר

:תורעה
תמלשה ךרוצל קר אלא ,םידומילה רדסה ךרוצל הדובע ימי בישחהל תורשפא ןיא -
.רדסהה םויס םע הדובע תובוח
.ריעצה ןובשח לע - 'וכו ימואל חוטיב תוסנק ,תענומ הגיהנ ןוגכ םיפסונ םימולשת -
.ץוביקה לש תילכלכ החלצהמ האצותכ יביצקת סונוב תלבק ןיא -

לש הייהש תפוקתל בייחתהש ריעצ - הלעמו םישדוח 3-מ הייהש .2
:הלעמו םישדוח 3
.חרוא דמעומל הליגר תוסחייתה םייקתת להונב רדגומ וניאש ,ךרוצ לכל

.ליגר םיריעצ ביצקת לע ססובמ היהי ישיאה ביצקתה הבוג :ביצקת
.א"שמ יכרוצ י"פעו אלמ םואיתב היהי הדובעה םוקמ :הדובעה םוקמ
.תורצק תופוקתל לבוקמה ליגר חוטיב :חוטיב
ושעיי ,םילוח תפוק חוטיב י"פע םיביוחמה ,םיליגר םילופיט :םייאופר םילופיט
(ו"כו תיביטנרטלא ,היפרתויזיפ ,םיינש תאפרמ) ץוביקה לש תיטרפ האופר .ליגרכ
.אלמ םולשתב ויהי
. בכר תדעו תוטלחהל םאתהב :בכר
.םלוה רויד תאיצמל ץמאמ השעיי :רויד

:תורעה
.(האלמ הדובע לומ קר) רדסהה ךרוצל םימיכ בשחיהל ולכוי הדובע ימי -
ןובשח לע - 'וכו ימואל חוטיב ,תוסנק ,תענומ הגיהנ ןוגכ םיפסונ םימולשת -
.ריעצה
.ץוביקה לש תילכלכ החלצהמ האצותכ יביצקת סונוב תלבק ןיא -


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ