םרזהמ םיחוויד
ןויכרא
םינורחא םיכמסמ
ץוביקל ףועמ
הסנרפו הדובע
הלכלכו קשמ
תידדה תוברע
תיפותיש הרבח
תיפרגומד החימצ
חטשהמ תועד
תונותיעהמ
הצופת תמישר
רגוא
תונושמו תוחידב