,הדובעב היצביטומ :ןויע םויל המשרה
25.7.2002
.הדובעב היצביטומ אשונב ןויעה םויב תופתתשהל ןאכ ומשרה אנא
25.7.2002 ,תיצוביבקה העונתה תיב

!הדות ,רושיא לע וצחל - םיטרפה יולימ םותב
םיטרפ :ןויעה םוי יטרפו הנמזהל
ןויעה םויב ףתתשהל ת/ןיינועמ ינא
*החפשמו םש
*לעפמ / ץוביק
*ןופלט
*ינורטקלא ראוד