ןמחל-ידיד תדעו בכרה :ןודינה
24.3.2002 ,יפותישה םרזה זכר ,ןור ירמא
יפותישה םרזה רתאל
:ןודינב םצמוצמה יוגיהה תווצ תטלחה ןלהל
:םכוסו ןויד םייקתה

,2002 ץרמב 7, צ"קתה תצעומ תטלחה תובקעב םייקתתש ,םיריכזמה םע יפותישה םרזה תוצעייתה תארקל"
גוויסה תדעול צ"קתה תחלשמב וגיצנ אוה ןמלה יבודש יפותישה םרזה לש יוגיהה תווצ עבוק
".(רסמ-ןמחל ידיד תדעו)

ןור ירמא
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל