הליהקו קשמ יסחי תרדסה אשונב ןויע םוי
היינש העדוה
תיצוביקה העונתה לש יפותישה לגעמהו יפותישה םרזה :םינימזמ
יפותישה םרזה רתא
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
08:30-15:00 תועשב ,20.11.01 'ג םוי :ךיראת
.ביבא-לת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר ,תיצוביקה העונתה תיב ,”ודרנואיל" םלוא :םוקמ
הז םוחתב השענה לש בצמ תנומת גיצי ,אשונה לש םינושה םיטביהב קוסעי ןויעה םוי
תינללוכ הרוצב תלעופה תיצוביק ץוחה תכרעמהמ תואמגוד םג איביו םינושה םיצוביקב
.הנממ דומלל ןתינשו

םיכרד םישפחמה ולאל רקיעבו תועונתבו םיצוביקב קשמו הרבח יליעפל דעוימ ןויעה םוי
ילב ,הפוקתהו תואיצמה ונינפב הביצמש ,םירגתאהו תויעבה םע דדומתהלו לעיתהל ,תונתשהל
.תידדהה תוברעה לעו הבילה יכרע לע רתוול ילבו תופתושה תא קרפל

!םכינמויב דעומה תא ומשר ,אנא
:םויה רדס
.תוסנכתה - 08:30-09:00
.תומגמו תואיצמ ,הליהקו קשמ - (תורבעמ) םלש דדלא - 09:00-10:00
.הליהקמ קשמ תדרפה - (רוצח) לשא ירוא - 10:00-10:30
- עבט תצובקב תיגטרטסאה הדיחיה להנמ - ץיבורדנסכלא יסוי ר"ד - 10:30-11:15
.בולישו דוגינ - לוהינב תיתכרעמו תימונוטוא השיג
.הליהקו קשמ בוליש - (טפושה ןיע) אריפש עשילא - 11:15-11:45
- (םירוא) קליו אגרש ,(ץרפמה ןיע) לוכשא תפקר - 11:45-12:30
.השעמל הכלה - הליהק לוהינ
םיחוויד - הליהק לוהינ :(קמעה רמשמ) ןור ירמיא תייחנהב חיש-בר - 12:30-13:30
ואדנל לאקזחי ,(םילושחנ) - ןרוג לייא ,(לאערזי) ורזיפ רטיפ :תופתתשהב .חטשהמ
.(יראב) ןילי םייח ,(דעס)
.ןמדלפ-ןילביר ןצינ תייחנהב - ישפוח ןויד ,תובוגת - 13:30-14:30
ףתתשמל ח"ש 50 : תולע
:המשרהל
.03-6955427 .לט - הנדע ,03-5301382 .לט - לכימ :לא רשקתהל
03-6957039 - סקפ
םינגראמה - ןויעה םויב תוארתהל
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא