תויצוביקה תועונתב יפותיש לגעמ
(יתדה ץוביקה ,תיצוביקה העונתה)
6.9.2001 ,ןופצ תונרג - ילכלכ זכר ,קיניובח יגד
...קיניובח יגד לא רשק
יפותישה םרזה רתא
ילאוטקא םורופ - תובוגתל

העונתה יכ ,רמאנ תיצוביקה העונתה ןוזחב
תדימ יפ לע ,םינוש םילגעמ הכותב חפטת
ןפואב .םייקל םיצוביקה ורחביש תופתושה
רשפאל יתדה ץוביקה תעונת םג הטילחה המוד
.תופתושה תדימ יפ לע ,םינוש םילגעמ הכותב
,השדח תואיצמל תוסחייתמ תועונתה תוטלחה
הרובע רוציל שיו םינכת הכותל תקצל שיש
.םיאתמ ינוגרא הנבמ
הלועפה ףותישל סחייתהב תאז תושעל בושח
יכרעל עגונה לכב תועונתה ןיב שקבתמה
.וייח תוחרואלו ץוביקה
יפותישה לגעמה
הנומאה ידי לע םיענומה ולא לכ תא לולכי אוהו העונתב םיינויחה םילגעמה דחא אוה יפותישה לגעמה
ךותמ ,תיצוביקה היישעהו הבשחמה תא חפטי יפותישה לגעמה .ץוביקל יפותיש דיתע חיטבהל ןוצרהו
הבילה יכרע דוסי לע ,םיצוביקהו םירבחה לש םיכרצל הבשקה ךותמו הנתשמה תואיצמל תוסחייתה
.יפותישה ץוביקל םייתוהמה
:תודוסיה תעברא
.רוביצה ינבמו ןוכישה ,תיתשתה ,רוצייה יעצמא לע תפתושמ תולעב ·
."ילאיצנרפיד רכש"מ תוענמיהו ינויווש סיסב לע תוסנכהה תקולח ·
.דועיסו תואירב ,ןוכיש ,הלכשה ,ךוניח - םיירקיעה םייחה ימוחת תא תללוכה הפיקמ תידדה תוברע ·
.ףתשמו יטרקומד לוהינ ·
יפותישה לגעמה ידיקפתו תוליעפ
:םימוחתה תא לולכת ,התרגסמבו העונתהמ קלחכ ,יפותישה לגעמה תוליעפ
רקיעבו םינושה םייחה ימוחתב םיצוביקל תוצלמהו הלועפ יכרד ושבגיש ,הבישח יתווצ תלעפה .א
.םהירבחו םיצוביקה תא םידירטמה םיאשונב
.םיאשונה לכב בותכ רמוח תצפהו תנכה .ב
.םיניינועמ םירבחלו םיצוביקל הכרדהו ןויע ימי םויק .ג
תונורתפב םינימאמה ,םינוש םימוחתל םיחמומ ידי לע יעוצקמ יווילו הכרדה תעצהב םיצוביקל עויס .ד
.םייפותיש
הנתוי אל עויסה .םייפותיש םיצוביק ידי לע עייתסהל וצריש ,םיצוביק "ץומיא"ל םיצוביק דודיע .ה
.יפותישה לגעמל םתקיז וא םהייח תוחרוא יבגל םיעייתסמה םיצוביקה תוטלחהב
ךרד לכב וא הצעב עייתסהל ,רשק םייקל וצריש ,םידיחי םירבחלו םירבח תצובק לכל תבותכ תווהל .ו
.תרחא
.ץוביקה יכרעל ךוניחה םודיקלו הבישחל תוימינפהו םייצוביקה רפסה יתב םע רשק תריצי .ז
לש םינוויכב תילארשיה הרבחה לע עיפשהלו לועפל םינינועמה םייצוביק ץוח םימרוג םע רשק תריצי .ח
.יתרבח קדצ תיישעו םיילכלכה םירעפה םוצמצ ,תיתרבחה תוירדילוסה תרבגה
.תיפותישה םכרד לע רומשל ידכ ,קוחהו הנידמה תודסומל םירושקה םינוש םיאשונב םיצוביקל ץועיי .ט
(תועונתב) םיימינפה םינוידב ,ולא תודמעמ םיעבונה םיסרטניאהו ,תויפותישה תודמעה גוציי .י
.ץוח ימרוג םע םינוידבו
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא