כנס חצרים  17.7.01

סיכומים והחלטות

 1. הזרם השיתופי וקיבוציו הוא הגרעין המוביל של המעגל השיתופי, במסגרת התנועות הקיבוציות (התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי). הזרם השיתופי פונה למזכירויות התנועות הקיבוציות, לממש את ההחלטות על קיום מעגלים שונים, על פי מידת השותפות בקיבוצים.

 2. כדי לאפשר את פעולת המעגלים, יוקצו לפעילותם תקציבים ע"י התנועות ויגויסו פעילים לכל מעגל.

 3. הזרם פונה אל התנועה הקיבוצית לבצע בהקדם את החלטת המועצה האחרונה (גבעת חביבה, פברואר 2001), ולהקים מטה, בהשתתפות חברים מהזרם השיתופי, שיגבש המלצות חלופיות לשיוך הדירות ולביטחון הפרט.

 4. הזרם דורש מנציגי התנועות הקיבוציות לשמור על הגדרת הקיבוץ בסיווג הקיים, עבור קיבוצים הרוצים בסיווג הקיים, ולפעול לתוספת סיווג לקיבוצים, שהסיווג הנוכחי איננו מתאים עבורם.

 5. הזרם השיתופי יפעל ליצירת קשר/אימוץ בין הקיבוצים, כדי לסייע לקיבוצים הנמצאים בקשיים.

 6. בכוונת הזרם השיתופי להוות  כתובת לכל הקיבוצים והחברים בקיבוצי התנועות המזדהים עם הרעיון השיתופי, ולשלב אותם בפעילותו.

 7. הזרם יפעל להקים מערכות הדרכה כלכליות/חברתיות/חינוכיות, ברוח הרעיון השיתופי.

 8. הזרם יקיים קשר עם מערכות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, בקיבוץ ומחוצה לו, באמצעות תנועות הנוער ומסגרות משלימות אחרות (מתנ"סים וכיו"ב), להעמקת החינוך ברוח ערכי השותפות הקיבוצית, כשליחותה הייחודית של התנועה בחברה הישראלית.

 9. קיבוצי הזרם השיתופי חברים בתנועות המקיימות קשרים והידברות עם זרמים שונים בחברה הישראלית. הזרם השיתופי ייזום פעילות משותפת עם קבוצות וגופים שונים, לגיבוש תפיסה ציונית חדשה, שתחדש את הסולידריות החברתית.

 

החלטות נוספות בנושא:

א .        חינוך ערכי ברוח השיתוף והשויון

 1. הזרם השיתופי יקדיש תקציב לנושא החינוך לחיזוק הרעיון השיתופי והקיבוץ.

 2. הזרם השיתופי יעמיד את נושא החינוך בקדימות גבוהה.

 3. הזרם השיתופי יפעל לשילוב תנועות הנוער בבתי-הספר התיכוניים ויפעל לחיזוק חברות הנעורים בקיבוץ.

 4. הזרם השיתופי יפעל להקמת גוף של מחנכים לחיזוק נושא החינוך לקיבוץ.

 5. הזרם השיתופי יפעל לחיזוק ערכי החינוך השיתופי בקרב המחנכים וההורים ובקרב קבוצת המחנכים בחינוך הבלתי-פורמלי.

 6. הזרם השיתופי יפעל לחיזוק תנועות הנוער כעתודה להמשך הקיבוץ השיתופי.

 7. הזרם השיתופי יארגן סמינרים לחניכי י"א-י"ב וכן לחוזרי צבא בנושא הרעיון השיתופי והקיבוץ.

 

ב.  ניהול משתף

 1. זרם השיתופי ימסור מידע שוטף לחברי כל הקיבוצים בנושאים רלבנטיים   למערכת הניהולית-השיתופית.

 2. ניהול כלכלי שיתופי הוא קריטי לקיום קיבוץ שיתופי.

 3. הזרם השיתופי יסייע וייזום גיבוש תכניות אלטרנטיביות לקיבוצים בתהליכי שינוי. 

 4. פלורליזם פירושו תחרות בין תפיסות ניהוליות שונות.  באחריות הזרם  השיתופי לקיים מסגרת קבועה להכשרה ולהחלפת מידע בנושאים ניהוליים   כלכליים / חברתיים.

 5. הזרם השיתופי יקיים גוף קבוע לייעוץ כלכלי / חברתי / ניהולי באיכות גבוהה,     שיכלול  גם גורמי חוץ. המקור העיקרי לקיום כלים אלו יהיו תשלומים עבור הכשרה וייעוץ ברמה גבוהה, וכן ממקורות תנועתיים.

 6. שילוב נשים בניהול הוא חלק בלתי נפרד בתפיסת הניהול השיתופי.

 


למפת אתר הקיבוצים

[כל היישומים] [כל המחלקות] [כל הכלים] [כל המאגרים]