11.2.01 ,א"סשת טבשב ח"י ,ה"ב

יפותישה םרזה לש ןושארה יתנשה סנכה


22.3.01 ,א"סשת רדאב ז"כ ישימח םויב ,הביבח תעבגב םייקתי
17:00-08:30 תועשב

:םינמזומ
,םיצוביקב םייזכרמ םידיקפת ילעבו םיצוביקה יריכזמ
,םינולעה יכרוע
,יפותישה םרזה יצוביקב ונירבח
,םרזב םירבח םניאש ,םיצוביקה ירבח
!ובלל רקי ףותישה ןויערש ימ לכו

יאשונבו תוצובקב םינוידו אובמ תואצרהב ,יפותישה ןויערב קוסענ הז סנכב
:ןויערל םירושקה הנשמ
.יפותיש סיסב לע ץוביקה תושדחתה *
.תיצוביקה העונתב םילגעמהו םזילרולפה *
.ףתשמ לוהינ *
.הליהקל קשמ ןיב הנחבה *
.ץוביקה גוויס *
.דועו ץוביקב םיריעצ תטילק *

תא ורחבי יפותישה םרזה יצוביק יגיצנו תוינורקע תוטלחה רפסמ לבקנ ,ןכ ומכ
.םרזה תודסומ

:םויה רדס

.הלק רקוב תחורא ,הטילק - 08:30-09:15
.חוסינ תדעוו תואישנ תריחבו תורצק תוכרב ,"ןורטעבג"ה תעפוה - 09:15-10:00
- 10:00-10:45
.תוירדילוסל סיסבכ יכרעה רוריבה - רשכ אסא 'פורפ *
.וניתורוקמב ףותישה - יכורב םוחנ *
.תיוושכעה תואיצמב תיצוביקה העונתה תומישמ - ןמלה יבוד *
:ןויד יגוח - 11:00-13:00
.תיצוביקה העונתב םילגעמו םזילרולפ - תוסנרפתהל היצביטומ *
.ישיא ןוחטיבו תוריד ךויש - ףתשמ לוהינ *
.ץוביקב םיריעצ תטילק - תיתרבח תוירדילוסל םרוגכ יכרעה רוריבה *
ץוביקה יכרעל ךוניח *
.םיירהצ תחורא - 13:00-14:00
.םייוסינ ייחמ תונומת - ץוביקה ןורטאית - 14:00-14:30
.הטלחהה תועצה אשונב האילמ - 14:30-16:30
.תוטלחהו תועבצה - 16:30-18:00
.רוזיפ - 17:30

סנכה הטמ ,הכרבב - םכאובל םיפצמ ונא


יפותישה םרזה תדיעו תארקל הטלחה תועצה

,החנהה רואלו הטלחהה תועצהב םירדוסמ םינויד םיצוביקל רשפאל ןוצר ךותמ
םרזה לש יתנשה סנכבש ,םכוס ךילהתה יוצימל ידמ רצק סנכה דע רתונש ןמזהש
ןוידל םייתעש ושדקוי ,הביבח תעבגב ,22.3.01 ,'ה םויב םייקתיש ,יפותישה
םוכיסל ואבויו םיצוביקב ןוידל הטלחהה תועצה ורבעוי םשמ .הטלחהה תועצהב
.סנכה ירחא םיישדוח ךות םייקתתש ,הדיעווב תוטלחהו

תועונתה תרגסמב יפותישה לגעמכ םמצע םיאור יפותישה םרזה יצוביק .1
תויוריכזמל הנופ יפותישה םרזה .(יתדה ץוביקהו תיצוביקה העונתה) תויצוביקה
תדימ יפ לע ,םינוש םילגעמ םויק לע תוטלחהה תא שממל תויצוביקה תועונתה
.םיצוביקב תופתושה
תועונתה יביצקתמ 20% םתוליעפל וצקוי םילגעמה תלועפ תא רשפאל ידכ .2
.לגעמ לכל םיליעפ 5-8 וסיוגיו
תעבג) הנורחאה הצעומה תטלחה תא עצבל תיצוביקה העונתה לא הנופ םרזה .3
תורידה ךוישל תויפולח תוצלמה שבגיש ,הטמ םיקהלו (2001 ראורבפ ,הביבח
.הטמה תלועפל ףתוש תויהל עבות יפותישה םרזה .טרפה ןוחטיבלו
,םיצוביקל גוויס תפסותל לועפל תויצוביקה תועונתה יגיצנמ שרוד םרזה .4
גוויסב ץוביקה תרדגה לע הרימש ךות ,םרובע םיאתמ ונניא יחכונה גוויסהש
.םייקה
םיצוביקל עייסל ידכ ,םיצוביקה ןיב ץומיא/רשק תריציל לעפי יפותישה םרזה .5
.םיישקב םיאצמנה
םיהדזמה ,תועונתה יצוביקב םירבחה לכל תבותכ ומצע האור יפותישה םרזה .6
.תונושה תויוליעפה תרגסמב םבולישל לעפיו ,יפותישה ןויערה םע
חורב ,תויכוניח/תויתרבח/תוילכלכה הכרדהה תוכרעמ קוזיחל לעפי םרזה .7
.תופתושה
ץוביקב ,ילמרופ יתלבהו ילמרופה ךוניחה תוכרעמ םע רשק םייקי םרזה .8
התוחילשכ ,תיצוביקה תופתושה יכרע חורב ךוניחה תקמעהל ,ול הצוחמו
.תילארשיה הרבחב העונתה לש תידוחייה
הלועפ ףותיש םייקמו תונוש תועונתמ םיצוביק וכותב ללוכה ףוגכ ,םרזה .9
םע תפתושמ תוליעפ םוזיי ,תילארשיה הרבחב םינוש םימרז ןיב תורבדיהו
סיסב לע ,השדח תינויצ הסיפת שוביגל תילארשיה הרבחב םינוש םיפוגו תוצובק
.תיתרבחה תוירדילוסה שודיח

:רושיאל ואבוי ןכ ומכ
.(תפרוצמ) 2001 תנשל הדובעה תינכות *
.(תפרוצמ) 2001 תנשל ביצקתה תעצה *

.יאמב סנכב רשואיו עבקיי יפותישה םרזה תודסומ בכרה *


2001 תנשל יפותישה םרזה לש הדובע תינכות

םרזה יצוביק ןיב רשק .1
לע ,םרזה יצוביקב םייזכרמ םידיקפת ילעב לש תושיגפ ןוגרא - םיתימע תוצובק
,ןויסינו תועד תפלחה ,תידדה םגו תפתושמ הדימל ךרוצל ,יצרא וא ירוזא סיסב
.ב"ויכו תויוצעייתה
תויעב ןוביל ,תורכיה ךרוצל םיצוביק ןיב םישגפמ דודיע - םייללכ םישגפמ
עגושמה" תא אוצמל ןויסינ .םרזה יצוביק לש םמוי רדס לע םידמועה םיאשונו
.ןוגראה תא ומצע לע חקייש ,ץוביק לכב "רבדל

םרזה תודסומ לש הרידס תוליעפ .2
.םייעובשל תחא שגפנ - םצמוצמ יוגיה תווצ
תחא שגפיי ,יפותישה םרזה יצוביק לכמ םיגיצנ םירבח וב - בחרה יוגיהה תווצ
םינויד םשלו חטשב השענהמו םיליעפה תדובעמ םיחוויד תלבק םשל םיישדוחל
.ונמוי רדס לעש םינושה םיאשונב
הדיעוו יתנש סנכ

:םתדובעב ולחה רבכש ,םיתווצה ורבגותי - הבישח יתווצ .3
.הסנרפ/הדובעל היצביטומ *
.ףתשמ לוהינ*
.טרפה ןוחטיבו תידדה תוברע*
.םיריעצו תיפרגומד החימצ*
.תיפותיש הרבח לוהינ*
יתרבחה קדצהו תופתושה יכרע חורב יצוביק ךוניחב קוסעיש ,תווצ םקוי
.םרזה לש םויה רדס לע ולעיש ,םיפסונ םיאשונב לופיטל םיתווצו
םהיאצממ תא וגיציו םיצוביקב הנצפותש ,תורבוחב םתדובע תא ומכסי םיתווצה
.ןויע ימיב םהיתונקסמו
וא יקלח ןומימב ,םינושה םיתווצב תוליעפל םירבח "סייגל" וארקיי םיצוביקה
.תובדנתהב

,םיפסונ םיאשונב ןויע ימילו ,3 ףיעסב רומאל ףסונב - תואנדסו ןויע ימי .4
לע ,םימיוסמ םידיקפת ילעבבו םימוחתב םידקמתמה םיסרוקו תואנדס םייקנ
.'דכו םיתורישה לועיי ,םדקתמ לוהינ ומכ םיאשונב ,ירוזא וא יצרא סיסב

יטביה ,ץוביקה גוויס ומכ םייטרקנוק םיאשונב וקסעי - םייעוצקמ םיתווצ .5
."הדמע תוריינ" ואיצויו םתוא ודמלי ,ב"ויכו יוסימ

לומ יפותישה םרזה יצוביק לש םהיניינע לע הנגה ךרוצל - תירוביצ הלועפ .6
תועונתה ,לארשי יעקרקמ להנימ ,סמה תונוטלש ,תויפותישה תודוגאה םשר
.'דכו תויצוביקה

םיקוקזה םיצוביק ןיבל "םיקזח" םיצוביק ןיב רשק תריצי - םיצוביק ץומיא .7
.יפורטנליפ סיסב לע אל ,הרזעל

(8 'סמ הטלחה תעצה האר) רעונו םיריעצ ברקב - יכרעה ךוניחה רוזיחו דודיע .8

הפיאשב) ץוביקה ךותב תומכסה תיינבו מ"ומל - םידיקפת ילעב תרשכה .9
.(עוציבל

ילעב םירבחל (רשפאה תדימב) עויסו רשק - םייפותיש םיטועימל הרזע .10
תולהנתהל רבעמ יכילהתב םיאצמנה םיצוביקב תיפותיש היצטניירוא
.תילאיצנרפיד

םייח :יפותישה םרזה ישנא תא םיקיסעמה םיאשונב - הימדקאה םע רשק .11
.םהימודו ריל-ןו ןוכמ ,רשכ אסא ,לסמא

ךרד םיצוביקה ירבח לא עיגהל ידכ ,תורבוד תלועפ השעית" - םוסרפו קוויש .12
םרזה תא גצייל תנמ לעו םיינוציחהו םייתעונתה ,םייצוביקה תרושקתה ילכ
."ץוחו םינפ תוכרעמב יפותישה ןויערה תאו יפותישה2001 -תנשל יפותישה םרזה ביצקת תעצה


ביצקת ה"ס
ףיעסל
תולע
הדיחיל
תומכ
טוריפ
ףיעס
יביצקת
'סמ
'דס
םיליעפ
1
303.750
67.500
4.5
םיליעפ תדובע

2
150.000
50.000
3
בכר

3
27.000
6.000
4.5
ל"שא

4
13.500
3.000
4.5
דיינ ןופלט

5
495.250
126.500
4.5
םיליעפ כ"הס

6
תויוליעפ
7
90.000
15.000
6
תויוסנכתה

8
0
0
5
תואנדס

9
90.000
15.000
6
ןויע ימי

10
100.000


יעוצקמ ץועיי


80.000

םיינש
השולש
רקחמ


11
80.000


םידויצ ,תונוש
'דכו


450.000


תויוליעפ ה"ס

12
60.000


כ"הס
+ תוריכש
םיתוריש
13
1.004,250


ביצקת ה"ס

14:תועונתה ןיב הקולחה
ח"ש 200.000 - יתדה ץוביקה
ח"ש 800.000 - תיצוביקה העונתה


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ