סיכום הדיון עם מזכירי התנועות, אמרי רון, 25.9.2000

25.9.2000תועונתה יריכזמ םע ןוידה םוכיס

הנידמה תודסומ םע םינוידב יפותישה םרזה תדמע
.תויצוביקה תורגסמב קר ונודיי ץוביקב םייח חרוא לע תוטלחה
.ינכרצו ינרצי ,שוכר ךויש לש םיכלהמל תודגנתה
.ילאיצנרפידה רכשה יצוביקל קר אלו םיקקזנה םיצוביקה לכל עויס תוינכות
רכשל ורבע אלש םיצוביקל הצקוי תויפותישה תודוגאה תונקתב ץוביק גוויס
.ילאיצנרפיד
.ץוביקב םייתוהמ םייונישל שורדה בורה רועיש ץוביקה תונקתב וניעב ראשייתועונתה תויוריכזמל וניתועצה
תדיעו דע יתליהק לגעמו יפותיש לגעמ - "םילגעמה דוסימ" תועונתב רשואי
לכב .יתעונת דסומ לכב יפותישה םרזה לש תוגיצנ ושוריפש ,הינגדב דוחיאה
יבלשב ללוכ ,ונתופתתשה חטבות םייתוהמ םייונישב קסועה יתעונת ןויד
.הנכהה
םדקוי - םייתוהמ םיאשונב תסנכ - הלשממ - הנידמה תודסומ םע ןויד לכל
.יפותישה םרזה תופתתשהב ,יתעונת ןויד
תיתכרדהה תוליעפה תבחרה תא רשפאיש ךכ ,יפותישה םרזל ביצקתה לדגוי
.םיצוביקב

םיצוביקב הדובע
:תוליעפה תבחרה
םיצוביקב תואנדס -
םייזכרמ ןויע ימי -
םיצוביקל ץועיי יתווצ -
םיצוביק יוויל -
לבקל ידכ ,ירשפאה םדקהב ,סנוכי יפותישה םרזה לש בחרה יוגיהה תווצ
.םוכיסו בושמ ,ןויד םייקתי .חטשב תוליעפה לע ח"וד
רושיאו ןוידל רובעת - התומע/הדוגאכ יפותישה םרזה תודגאתהל העצהה
.2000 תנש ףוס דע יפותישה םרזה יצוביק
לכמ 7-8) םרזהמ םיצוביק ירבח תופתתשהב יפותישה םרזה לש הדיעו סוניכ
הרבחב ןיינע ילעבו םיריעצ ,םרזב םניאש םיצוביקמ םיגיצנ דועו (ץוביק
רכש ,ץוביק גוויס יוניש :םיאבה םיאשונב תודמע שוביגו ןוידל - תילארשיה
םיצוביקל עויס תשקב ,םירבחל םיסכנ ךויש ,"בלושמ ביצקת"ו ילאיצנרפיד
.ילאיצנרפיד רכשל רבעמ לש יאנתב םישקתמ

ןור ירמא :םשר

יפותישה םרזה יצוביקל ,םיפתתשמל :םיקתעה


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ