ץראה יבחר לכב םיצוביקב הדובעל

"תיפותיש היצטניירוא" ילעב םישורד

םיפסכו הלכלכ ישנא *
הליהק ילהנמ/םיריכזמ *
ריחמתו שונא יבאשמ *

םיאורה ,תויצוביק תוכרעמ תארבהו לוהינ םוחתב תולוכי
םתדובעב בושח ביכרמ תימוקמ תוגיהנמ תרשכהב

:םייח תורוק חולשמ
א"ת 40015 ד.ת 7 בונבוד 'חר יתדה ץוביקה
יפותישה םרזה רובע


:םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ