"טסילאיצוס תויהל ךיא"
(184-185 'מע /"הזעה תלכתה רואב" :ךותמ) זוע סומע

.יפותישה םרזה סנכ לש תרבוחהמ
12.3.2002 לעפא

יפותישה םרזה רתאל
טסילאיצוס שגופ ינאשכ :"םזילאיצוס" הלימה לע ידמל הנושמ ךרדב ביגמ ימצע יתאצמ ןורחאה ןמזב
הארנ .תוינוריא תולאש גיצהל קשחה הז םגו הז יב םיררועמ דימ ,קקוש טסילאיצוס -יטנא וא בהלנ
יכ ,ינועהו יוכידה ךותב יח ינניאש ינפמ אוה ךכ יאדו .תבהלנ תוטיהל ןיא ילש םזילאיצוסבש אופא
.רתוי וא תוחפ חונ םוקמב םא

הנקב תולוע ןניא האנשהו תושיגרה לבא .םזילאיצוס לכל יאנתו רוקמ ןה םילבנל האנשו לוועל תושיגר
שפנ ךלה ,תונקפס ,הבשקה ,החוקפ ןיע תבהוא תושיגרה וליאו ןטב ירדח לש ןיינע איה האנשה :דחא
הנוזינ תיטסילאיצוסה שפנה אצוי .רומוה -הנושארבו שארבו ,הקידבו האוושה לש טנמארפמט ,יתרוקיב
וליאו .תמנמונמו הנמנמש תוילארבילל טא טא ךפוה שא לוטנו חונינ םזילאיצוס ,השק .חרקמו שאמ
שומח ,יתוכמס ,ריהי לזרב ףורגא עיפוי ןוטלשה תורסומ תא תספות איה םאו האנש הדילומ האנשה
.ירזכאו יגולונומ ,הדלפ יקיזאבו תואמסיסבו תואחסונב

הדוקנ התואל דע םלרוגב טולשל תורבח לשו םידיחי לש םתוכז לע קבאיהל ועמשמ טסילאיצוס תויהל
ערהו יתרבחה לוועהש חוכשל אל יוצר ,תאז םע .הנקת אלל םישנאב םיטלוש תולרוגה האלהו הנממש
תקוצמ יכו ישונאה םויקה לש לבסה יבחרמ ךותב תחא הריזג םניא ילכלכה קדצה יאו ינידמה
שולשמ תוחפל ונתוא םיפיקמ ילרוגה ערהו יטוריאה קדצה יא ,התומת ינב ונתויה לווע ,וניתורירבש
לק שיח חוכשל הטונ המחלמ רעסו בהלנ ,ימיטפוא טסילאיצוס .םהל לכות אל תיתרבח הטיש םוש .תוחור
הבהאה .ינסרודו יאנק ,רצ םדא תויהל ךופהי ךכבו ,אנד תמדקמ תורצ ,הלאה תויתרבח -לאה תורצה תא
…תגלפומ תושפיטב םהילע ביגי ,םאובב ,ויתונובשח ךותמ חוכב וקחרוי תוומהו

תיקלח ,תוקלתסה .םזילאיצוסבש יחה ןורקיעה איה היחמה תורוקמ לכ לע םדא ינב לכ לש הוושה םתוכז
.םזילאיצוסה ןמ תיקלח וא המלש תוקלתסה איה ,הז ןורקיעמ ,המלש וא

תופתושמה תועפותה לע ןעשנ אוהש ינפמ ,םיינסרודו םיירטילאטוט םישוריפ ןימזמ הוושה תוכזה ןורקע
םירבדה תא שטשטלו טעמל הייטנה תררועתמ לק שיח .הסחמב שובלב ,ןוזמב ךרוצה ןוגכ םדא ינב לכל
שיש דרטימ ןימכ תוכפהמה יסדנהמל רייטצמ שיאל שיא ןיב ינושה .ומצעל םלוע דיחי לכ םישועה
איה ךכ .תויטרפ בל תויטנ חוסיכו תופקשה םוזיג ידי לע וא שדחמ ךוניח לש שבכמ ידי לע וקילחהל
תלבוס הניאש הקזח היצקורטסנוק ,תוושו תועובר תויבוק לש הנבימ ,ירטמיסו קדוצ םלוע ןנוכל הוואתה
,הייחמה תורוקמ תכרב לע םדא ינב לש הוושה םתוכז דיל :ףיסוהל יואר ךכל .חיחצ םלוע ,םייוניש
תויהל הוושה תוכזה ונלוכל רמשתש ךירצ ,םינודא לש םביל תורירשב יולת תויהל אל הוושה תוכזה דצלו
.ונשפנ תוואכ הזמ הז םינוש

תילאידיא אחסונ וז אלה ,הז תא הז ליפשנ וא לצננ וא אכדנש ילב ונשפנ תוואכ הזמ הז םינוש תויהל
עיצקיש ופוס ןתומלשב תואחסונ םשייל שקבמש ימ .עדוי ינא .תומלשב המישגהל ןיאו הילא ףואשל רשפאש
תוילאסכודרפה ,תוינוגברה ,תובכרומה ,תושימגה רבע לא ףואשל הכירצ תיטסילאיצוס הטיש לכ .םישנא
.םהינש ריחמב וא "המשגהה בצק" ריחמב וא תויבקעה ריחמב םג ולו ,םדא ינב ייחבש לותיההו

ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל