םינימאמה חתמ
ףסא יסוי
.יפותישה םרזה סנכב הקלוחש םירמאמ תרבוח ךותמ עטק
12.3.2002 - לעפא

יפותישה םרזה רתאל
ןויווש תא רמשתש תיתרבח הטיש ןיא - םיכרצ קופיס אלא ,הנומא וניא תופתושה סיסב רשאכ
…ןויערה ךוותמ תמא לש םיפתוש ןיב ,קושה ךוותמ םינכרצ ןיב .םדאה ךרע

ןוצרב ביגי הזה םזינגרואהש ?עיגי הז תותיאש רשפא םאה .םודא תתואמ לוקשל השקש והשמ
תודסוממ תובושת תתל וניסינ ?הלא תותואמ תורדושמה תועיבתב תאשל רשפא םאה ?ובש םויקה
.םדאה תלאש :אצומה תדוקנל ונרזחו ,תוילוש תולאשל

לומ םידמוע ונא יכ ןכתי .המזויו ןוגרא ,הטיש לש הבושת וזל םגש ,ונרבס ונתומימתב
תולאשה תלאש

(1003 "ץוביקב"ל הטישה תיב ןולעמ קתעוה )…
ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל