2002 תנשל יפותישה םרזל הדובע תינכת
12.3.2002 - לעפא סנכב רשוא
:תינכתה יקרפ
יפותישה םרזה תודסומ לש הרידס הלעפה .1
"תיפרע הדקפמ"כ דרשמה לש הניקת הלעפה .2
םייעוצקמ םיתווצ .3
הבישח יתווצ .4
םייצרא םיסנכ .5
םיירוזא םישגפמ .6
יפותישה םרזה יצוביק ןיבו םע רשק .7
הנמזה יפל - םיטבלתמ םיצוביק םע רשק .8
םיצוביקב תואנדס .9
םיצוביק ץומיא 11
.ל"וחבו ץראב תויפותיש תוצובק םע רשקו תוליעפ .12
םיצוביקב יכרעה ךוניחה קוזיח . 13
יפותישה לגעמה תוליעפ . 14
תויצוביקה תועונתה לומ תוליעפ .15
הימדקאהמ םישיאו םימרוג םע רשק . 16
תורבודהו הרבסהה אשונ תרדסה .17
יקבאמ לעו ,םיצוביקב יונישה יכילה לע עדימ תכרעמ תיינב .18
.םרזה
יפותישה םרזל םיפסונ םיצוביק ףוריצל תוליעפ .19
יווילה דיגאת .20
יפותישה םרזה תודסומ לש הרידס הלעפה .1
עובשל תחא– ליעפ תווצ ·
תועובש 3 - ל תחא - םצמוצמ יוגיה תווצ ·
םישדח -3ל תחא – בחר יוגיה תווצ ·
הנשל תחא - יפותישה םרזה לש יתנש סנכ ·

יפותישה םרזה רתאל
"תיפרע הדקפמ"כ דרשמה לש הניקת הלעפה .2
תובישי ימואית ,בשחמ-דרשמה לוהינ :עובשב םימי 5 הכשל שאר/הריכזמ תוחכונ
.ב"ויכ לכו ,קוית ,רמוח תצפה ,ראוד ,םינופלט ,תושיגפו

םייעוצקמ םיתווצ .3
ךויש ,ץוביק גוויס :ןוגכ ,םינוש םיאשונב שרדנה יפל םייעוצקמ םיתווצ סוניכ
.יפותישה םרזה לש "הדמע תוריינ" שוביגו ,ב"ויכו יוסימ ,תועקרק ,תוריד

:םרזה רתאב םירמאמ ואר
,ילאיצנרפיד רכשל רבעמ לע תקולחמ אשונב ינש ראותל הדובע ,תקולחמ רפסל םיכרד תחאו האמ 2002
2.2002 ,ירא ןב לברא
רבחל ןוחטבו תידדה תוברע ואר
2.8.2001 ,לאערזי ץוביק ,ןמדלפ-ןילביר ןצינ ,ץוביקב יונישו תויכשמה
10.2001 ,שידג בקעי ,ןוכסחו הטרפה לע והשמ
1.2002 ,ינוגרא ץועיל ןוכמה ,םודא הרש ר"ד םע ןויאר ךותמ ,?האלה המו - ץוביקב םייוניש
הבישח יתווצ .4
ןונערו ,תרבוח תאצוהו ןויע םוי םויקו , "רצומ" שוביגל דע ,הבישחה יתווצב "יתרות ןוביל" ךשמה
:םיאבה םיאשונב ,תעל תעמ
יצוביק ךוניח ·
טרפה ןוחטב ·
הסנרפו הדובע ·
הליהקו קשמ ·
ףתשמ לוהינ ·
םיריעצ תטילק ·

םייצרא םיסנכ .5
.יתעונתה םויה רדס לעש םיאשונב ,םייצרא םיסנכב ןויע ימי 6 תלעפה ·
ליג תוצובק יפל םיסנכ תלעפה ·

םיירוזא םישגפמ .6
(םישגפמ 10 -כ) תיפותיש הבישחל םורד םורופ תלעפה .א
(םישגפמ 10 דע 6 ) תיפותיש הבישחל ןופצ םורופ תלעפה .ב
,תולפטמ ,םיכנחמ :תופתתשהב ,ימורדו ינופצ ,ילמרופ יתלב ךוניח יאשונל םימורופ ינש תלעפה .ג
.תוימינפ ילהנמ ,םיכירדמ
יתב ילהנמ ,םיכנחמ ,םירומ תופתתשהב ,ימורדו ינופצ ,ילמרופ ךוניח יאשונל םימורופ ינש תלעפה .ד
.רפס
.םדא חוכו א"שמ יאשונל ,ימורדו ינופצ ,םימורופ ינש תלעפה.ה

יפותישה םרזה יצוביק ןיבו םע רשק .7
.הנשב םיימעפ – יפותישה םרזה יצוביק תויוריכזמב םצמוצמה/ליעפה תווצה לש םירוקיב ·
ילעב לש םישגפמ 5-4 דודיע .םרזה יצוביק תויוריכזמל יוגיהה יתווצ תובישי ימוכיס תצפה ·
.יפותישה םרזה יצוביקמ םיהז םידיקפת
("םימואת םיצוביק תירב) "ץוביק -ץוביק" ירשק דודיע ·

הנמזה יפל - םיטבלתמ םיצוביק םע רשק .8
הנמזה יפל – ץוביק תוחיש ·
םייפותיש םיטועימ יגיצנ םע רשק ·
םינוש םיגוחב - יוניש יצוביקב םישגפמ ·
.לגעמהו םרזה לש םיעוריאל תונמזה ·
םיצוביקב םינוידל יטנבלר רמוח תצפה ·
(תיטפשמ הקלחמ ךרד) יוניש יצוביקב םיטועימל יטפשמ יוביגל עויס ·

םיצוביקב תואנדס .9
תופתתשהב ,יפותישה לגעמה יצוביקב ,דחא םויל "תודדונ תואנדס "תלעפה ·
(תואנדס 10 תוחפל) .תודעוו םיפנע יזכר,םידיקפת ילעב 30-כ
.(םיצוביק 4 תוחפל) םידיקפת ילעבל םישגפמ 10 דע 4 - "דמול ץוביק " תינכת תלעפה ·

םימדקתמ םיסרוק .10
הליהק ילהנמל סרוק תלעפה ·
.".ב.ה.ל"ב ,םדקתמ לוהינל סרוק תלעפה ·
תרגסמב ,םיצוביק 5-ב הלעפה .ץוביקב םייזכרמ דיקפת ילעבל - יפותיש לוהינל סרוק ·
.תיצוביקה היישעתה דוגיא וא ,החותפה הטיסרבינואה

םיצוביק ץומיא 11
.הקוצמב ץוביק וצמאיש ,םיצוביק 5 דע – 4 המגמכ
.ל"וחבו ץראב תויפותיש תוצובק םע רשקו תוליעפ .12
.תויפותיש תוצובק ,םיינוריע םיצוביק – "תוצובקה לגעמ" דודיעו רשק ·
.רעונה תועונת םע רשק ·
.ל"ניבה "תונומוקה ןחלוש" םע רשק ·

םיצוביקב יכרעה ךוניחה קוזיח . 13
.רחא יכרע ךוניח ןיא םהב ,םיצוביק 5 תוחפלב ,הריחבה תוצובק וא ,"ררועמה" לש הכרדה
יפותישה לגעמה תוליעפ . 14
יפותישה לגעמה ינוידב הליעפ תופתתשה ·
יפותישה לגעמה לש תירוזאה תוליעפב עויסו הלבוה ·
יפותישה לגעמה יצוביקל תואנדסהו ןויעה ימי ,םיסנכה לכ תחיתפ ·

תויצוביקה תועונתה לומ תוליעפ .15
תוצעומב םלוה גוצייל הפיאש ללוכ ,תויצוביקה תועונתה תודסומ םע הלועפ ףותישל הריתח ·
.תועונתה תויוריכזמבו
.העונתבו םיצוביקב תידדהה תוברעה לוטיבו ,קוריפ/יונישה תומגמב תורשפ אלל קבאמ ·
.םינש למעב וגשוהש םיקוחו תונקת ,תונוש תויתכלממ תויושר םע םירדסה לש הערל יוניש תעינמ ·

הימדקאהמ םישיאו םימרוג םע רשק . 16
.תיפותיש היצטניירוא ילעב םיפוג ןכו ,הימדקאהמ םישיא 10 – 5 םע רשק דסמל
תורבודהו הרבסהה אשונ תרדסה .17
.תיקלח הרשמב ,עובק רבוד תונמל ·
יפותישה םרזה לש ישדוח ןולע תאצוה שודיח ·
.תרושקתה יעצמאב ףטוש חרואב ביגהל גאדיש ,תובוגת תווצ דסמל ·
.עובשל תחא תוחפל – (םיצוביקה רתא) טנרטניאב רמוח תצפה ·
ףטוש חרואב הרבסה רמוח םיצוביקל ץיפהל ·
םירבחל הרבסהה רמוח תצפה חיטבתש ,םיצוביקב הצפה תשר תונבל ·
םייתעונתה תרושקתה ילכב תועדו תודמע ,םירמאמ םוסרפ דדועל ·

יקבאמ לעו ,םיצוביקב יונישה יכילה לע עדימ תכרעמ תיינב .18
.םרזה

יפותישה םרזל םיפסונ םיצוביק ףוריצל תוליעפ .19
םרזל םיפסונ םיצוביק 3 ףוריצ – המגמכ
יווילה דיגאת .20
תורבחה םשר לצא םושיר ·
ןונגנמ תיינב ·
םיצוביק 15-ב הליעפ תוחכונ ·
ץועייה תשק תבחרה ·
יעוצקמ ץועיי ןתמל עוצקמ ישנא תלעפה ·
םיצוביקב םידיקפת ילעב רגאמ ·

ילאוטקא םורופ - תובוגתל
םימושייה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא
ה ס פ ד ה ל