!ובישקת ,ירבגו ןתנ
7.3.2002 ,"ץוביקה" ,יפותישה םרזה זכר ,ןור ירמא
"ץוביקה" תכרעמל ל"אוד
"תונותיע" רודמל
,תורחא תודמעל בישקהל אוה ,גוליפב תניינועמ הניא ןכא איה םא ,העונתה תגהנה לש ןחבמה
עירתמו עיצמ ןור ירמא .שורדה גוצייה תא ןהל תתלו ןהב בשחתהל

יסיסב הנבה-יאב תנייפואמ העונתה יריכזמ לש תיחכונה היצנדקה יכ ,השגרהה תכלוהו תרבוג
יכ ,ונדמל ןמזמ רבכ .טרפב תיתעונתה היטרקומדהו ללכב היטרקומדה שוריפל רושקה לכב
תיתימא היטרקומד .בור תוערכהב ליעיה שומישה קר ונניא היטרקומדה לש יתימאה ןחבמה
רבודמשכ .םילודג םיטועימ לש תודמע דחוימבו תורחא תודמעב תובשחתהב אקווד תנחבנ
58 - םויהל ןוכנ) בור םיווהמ ילאיצנרפידה רכשה יצוביק םא קפס - העונתה יצוביקב
םהל שי העונתה תודסומב לבא ,("בלושמ ביצקת"ב םיצוביק 46 ,"ןוחטיב תשר"ב םיצוביק
ןוויכל דימת תוטומ תיחכונה היצנדקב העונתה תודסומ תוטלחהש ,רזגנ ןאכמו בור לש גוציי

- בורב ןיידע םה םא ןיב ,"לודג טועימ" םה םא ןיב ,תיפותישה היצאטניירואה ילעבו "ילאיצנרפיד"ה
אלו תודיכלב תניינועמ ןכא איה םא ,העונתה תגהנה לש יתימאה ןחבמה .יוטיב םהל שיש םישיגרמ םניא
ללכש ,רתויב רעצמ .שורדה גוצייה תא ןהל תתלו ןהב בשחתהל ,תורחא תודמעל בישקהל :אוה - גוליפב
לכב ללכ םיוקמ ונניא ,םייטילופה תוברל ,םהב םירבח ונאש םינוגראה לכב ונידי-לע שרדנש ,הז טושפ
,תעדה לע הלעמ הארנכ והשימ ."ץוביקה גוויס יוניש" אשונב העונתה לש תידדצ-דחה תוליעפל רושקה
תודסומ לש בור-תוטלחהב םייפותיש םיצוביק לש הלודג הצובקל קיזהל וליפאו בשחתהל אלש רשפא וליאכ
,לוכיבכ ,הליבומ םיצוביקה לכ לש םכרד יכ ,רהצומ םנמוא ךכו ,ול המדנש םושמ קר תאזו .העונתה
לש "קסיד דראה"ב םיאשונ שיש םושמ טושפ חלצת אל וזה המגמה - ןכבו ..."ילאיצנרפידה רכש"ל
םאה ."השדחה הנכותה" יכמות לש ,לוכיבכ ,בור תוטלחהב םהלש יוניש לע טילחהל רשפא-יאש ,ץוביקה
תוברל ,םיצוביקה לכ לש ,ץוביק לש הרדגהה תא תונשל לכוי אוהש ,תעדה לע הלעמ והשימ תמאב
לכל ןיינע אוה ץוביקה ןונקת יונישש יפכ שממ ,ןכבו ?םתמכסה תא ךכ לע לבקל ילבמ ,םייפותישה
לש בור-תוטלחה .גוויסה יוניש אשונ םג ךכ - תוריכזמב וא הצעומב ערכומ תויהל לוכי ונניאו ץוביק
ידיד ד"ועש ,םיטפשמה דרשמ ידי-לע המקוהש הדעווה .המכסהל עיגהל היהי ךירצ .הנרוזעת אל הצעומה
.םיצוביקה גוויסב תורושקה תויגוסה תא ררבל הדעונ ,השארב תדמוע ,יטפשמה ץעויל הנשמה ,רסמ-ןמחל
היהי תיצוביקה העונתה יגיצנמ דחאש ,קדצבו ,עצוה השק תקולחמב יונש אשונהש ןוויכמ
,הטלחהל ףיסוהל יוארה ןמ - תיסיסבה תיתעונתה היטרקומדה יללכ יפל םלוא .יפותישה-םרזהמ
הלולע העונתה ינפ לע תפחרמה תישיאה הליספה תנכס - ןכ אל םאש .וגיצנ תא הנמי םג יפותישה-םרזהש
לש התלוכי יבגל תונקסמ תקסהל ,הלילחו סח ,םג איבהלו םייתעונתה קחשמה יללכ תא תיפוס רערעל
.היביכרמ לכ תא אטבל העונתה

ילאוטקא םורופ - תובוגת
[עדימה לכ] [םימושייה לכ] [תוקלחמה לכ] רתאה תפמ לא
ה ס פ ד ה ל